Poreska uprava je pre nekoliko dana poslala dopis svim obveznicima Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u kome ih obaveštava da treba da provere status svojih već podnetih prijava. U prilogu tog dopisa se mogu nalaziti dve datoteke:

  • Javni.sektor.xls
  • PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx

U datoteku Javni.sektor.xls treba uneti podatke o eventualnim prijavama na kojima se nalaze prihodi koji NE podležu Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru. Ti prihodi su definisani u stavu 3. člana 6. Pravilnika o načinu umanjenja neto prihoda:

(3) Isplatilac prihoda koji zaposlenima vrši isplatu ugovorene naknade za rad koja nije finansirana iz sredstava tog isplatioca prihoda ili drugog lica iz javnog sektora, dostavlja nadležnom poreskom organu obaveštenje koje sadrži podatke o JMBG zaposlenog, iznosu tog prihoda i broju podnete poreske prijave za porez po odbitku, uz napomenu da ti prihodi nisu predmet umanjenja u skladu sa Zakonom.

Ovu datoteku sa jasno naznačenim da su u pitanju prihodi koji NE podležu Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru treba dostaviti poreskoj upravi.

U datoteci PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx se nalaze podaci o eventualno odbijenim prijavama. Ako je ova datoteka prazna onda nije potrebna nikakva dodatna akcija. Ako ima nečega, tu mogu da se nalaze dve vrste prijava:

  • Prijave koje su svojevremeno pokušane da se predaju, nisu uspele i ostale su u statusu „odbijena/neispravna“. Ove prijave možete slobodno obrisati da ne prave konfuziju. Odbijena prijava se briše tako što se na portalu kaže „Izmeni“ pa „Sačuvaj“ pa „Obriši“.
  • Prijave koje su svojevremeno uspešno predate i bile u statusu „predata“ a naprasno su promenile status u „odbijena/neispravne“. Ta promena se možda na portalu ne vidi odmah, već se mora otvoriti predmetna prijava i kliknuti na „osveži status“. Ove prijave su najveći problem i u nastavku je opis kako se treba odnositi prema njima.

Prijave su postale naprasno „odbijene“ zato jer je Poreska uprava iz nekog razloga ponovo 9.4.2014 pustila validaciju na njima. Kada je prijava bila predata u januaru/februaru važila je tolerancija greška od 2 dinara. Sada je tolerancija greške, po našim saznanjima, 1 dinar i to dovodi do odbijanja prijava, posebno onih koje imaju i akontacionu isplatu. Listu neispravnosti možete videti tako što se u prijavi pokrene opcija „lista neispravnosti“. Da bi ovakva prijava sada prošla validaciju, moguće je uraditi jedno od sledećeg:

I.   Direktno na portalu izmeniti iznose poreza i doprinosa (za koje su javljene neispravnosti). Porez treba da bude 10% od deklarisane poreske osnovice a doprinosi 24%, 12,3% i 1,5% respektivno od osnovice doprinosa. Ovo je preporučljivo ako postoji relativno mali broj neispravnosti.

II.   Izvršiti promene u obračunu tako da se generiše prijava koja prolazi validaciju. Ovo je komplikovaniji postupak i njegov tok je sledeći:

  1. Obriše se postojeća PD prijava u programu.
  2. Obračun se vrati u pripremu i razdvoji od akontacije (ako postoji). Prebaci se na zaokruženje na dve decimale. Sačuva.
  3. Akontacija (ako postoji) se vrati u pripremu. Prebaci se na dve decimale. Sačuva.
  4. Konačni obračun se poveže sa akontacijom. Kreira se PD prijava. Preda se ista na portalu.
  5. Na portalu se izbriše stara prijava koja je bila odbijana. Odbijena prijava se briše tako što se na portalu kaže „Izmeni“ pa „Sačuvaj“ pa „Obriši“.

U ovom slučaju obračun mora da ostane zaokružen na dve decimale, pa se neće u potpunosti slagati sa predatim OPJ i OD prijavama. Nadamo se da ovo neće predstavljati problem.

VAŽNA NAPOMENA: Promena zaokruženja izaziva ponovno preračunavanje kolone „neoporeziv deo zarade za fond sati“. U najvećem broju slučajeva ovo ne bi trebalo da predstavlja problem jer se vrednost te kolone automatski računa, ali ako je korisnik vrednosti u toj koloni menjao ručno, promena tipa zaokruženja će da poništi tu promenu.

Da bi bili sigurni (mada ovo nije eksplicitno navedeno) ove novopredate prijave treba uneti u novu kopiju datoteke Javni.sektor.xls sa jasnom naznakom da su u pitanju prihodi koji PODLEŽU Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.