About sasa

This author has not yet filled in any details.
So far sasa has created 84 entries.

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15083

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

Kod bilanasa se sada vizuelno obeležavaju ćelije koje se izračunavaju, u koje se upisuje vrednosti i one u kojima se ne može pisati.

Ako red nema AOP (redovi sa podnaslovima) – sve ćelije u redu su zatamnjene, ne može se pisati u njih.
Ako se u ćeliju ne može pisati – ćelija je zatamnjena.
Ako se […]

Uputstvo za izradu i izvoz finansijskih izveštaja u programu MPP2 za 2014. godinu

Kratko početno uputstvo MPP2

Uputstvo za otvaranje/zatvaranje knjiga 2015

Uputstvo za preknjižavanje 2014. godine

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15044

OPŠTE

Dorade:

Proširena je funkcionalnost komercijalnih ugovora:

Dodat je rabat po kategoriji artikala.
Dodat je editor za opis kasa skonta koji omogućava unos formatiranog teksta sa polјima rabat, iznos rabata, iznos sa rabatom, rok plaćanja u danima i rok plaćanja. Korišćenjem tih polјa definiše se opis koji se preuzima u račun u karticu kasa skonto.
Omogućeno je kopiranje komercijalnog […]

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15009

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

VAŽNO: Dodati su bilans stanja i uspeha za MRS 2014 koji su omogućeni samo ako je izabran odgovarajući kontni plan.
Statistički aneks će biti dodat u nekoj od sledećih izmena programa.
Pošto su finansijski izveštaji značajno promenjeni a mogućnosti za interno testiranje u PS.IT-u su ograničene, obavezno ih treba pregledati posle kreiranja i pronađene greške, […]

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14359

OPŠTE

Dorade:

U šifarnik banaka dodat je račun Narodne banke pod brojem 980 (već postoji 908).

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

Dodate su odgovarajuće opcije za otvaranje/zatvaranje kada je izabran MRS 2014. – U osnovnom nivou je izbačena provera duplog knjiženja dokumenta iz drugog modula, zato što nije bila dovolјno kvalitetna. Ostaje provera da li je spolјni broj novokreiranog naloga eventualno […]

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14331

OPŠTE

Dorade:

U slučaju kompletne instalacije ako nije instalirana SQL instanca PSIT2005, a operativni sistem je Windows 7 ili 2008 server R2, automatski se instalira SQL 2008 Express edition.
Omogućen je prikaz prečica raspoloživih u programu (O programu -> Prečice). Na početku se prikazuju samo osnovne prečice (Ctrl+S, Ctrl+P i Ctrl+R), a kako korisnik otavara prozore sa […]

Umanjenje zarada (plata) u javnom sektoru Novembar 2014