DOWNLOAD

Mali poslovni programi 2 - verzija 2.1.16062.4

DOWNLOAD

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Postavljeno je podešavanje u knjigovodstvu da se izabere da li želimo novi način ili stari način izbora otvorenih dokumenata u stavci naloga.
– Na bruto bilans u osnovnoj verziji dodata je opcija “sintetički”. Kada je opcija uključena, podaci se sabiraju na željeni broj cifara. Kada je opcija isključena, prikazuju se samo knjiženja na zadatom broju cifara (ako je zadat broj cifara 3, onda bruto bilans prikazuje knjiženja na kontima sa 3 cifre).
– Unapređen je budžetski kontni plan.
– Omogućeno je da se sledeći izveštaji mogu kreirati po alternativnom kontnom planu:
* bruto bilans
* zaključni list
* dnevnik.

FAKTURISANjE I VOĐENjE PDV EVIDENCIJE

Dorade:
– Omogućeno je da se načini plaćanja iz maloprodaje prenose u račune.
– Dodato je podešavanje u finansijskim dokumentima kojim bi korisnici mogli da definišu da li da im se automatski osvežava knjiga i filteri za KIR i KPR.
– Na štampi izveštaja “Otvoreni avansi” podaci su grupisani po poslovnim partnerima i za svakog prikazan broj dokumenta predračun, avansni račun, konačni račun, osnovica, PDV i ukupno na kraju.

Ispravke:
– U filteru za pretragu magacina, u filter formi za otvaranje finansijskih dokumenata, sada se ispravno prikazuje šifra.
– Učitavanje sa porukom “Učitavanje šema za knjiženje…” više ne ostaje na ekranu prilikom knjiženja računa otpremnice u knjigovodstvo.

ROBNO – MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Sada je moguće dodeliti jednu ili više naprednih analitika Popisu u robno – materijalnom knjigovodstvu.
– U slučaju da se u Sistem > Podešavanja i konfiguracija > Podešavanja > Robno-materijalno > Opšta podešavanja > Nova štampa prijemnice i otpremnice postavi na “da”, štampaće se nova prijemnica i otpremnica.
– U izveštaju “Evidencija prometa po artiklima” dodata je nabavna cena po artiklu.
– Štampa otkupnog lista sada da sadrži osnovicu, PDV i ukupno.
– Dodato je podešavanje “Robno-materijalni dokumenti se mogu brisati kada su važeći = Da/Ne/Pitaj”.
– Na dokumentu “Početno stanje” sada je moguće preuzeti dokument “Popis”.
– Na izveštaj “Stanje zaliha” dodate su kolone “Vrednosni saldo” i “Količinski saldo”.

MAGACINSKI DOKUMENTI

Dorade:
– Na dokumentu “Početno stanje” moguće je preuzeti dokument “Popis”.

EVIDENCIJA PROIZVODNjE

Ispravke:
– Ukoliko se u stavkama radnog naloga neki artikal ponavlja, odnosno nalazi se u više stavki, sada sve stavke povlače svoju specifikaciju.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade:
– U pripremi izveštaja Saldo po dokumentima i Saldo poslovnih partnera dodata je oznaka “ne prikazuj dokumenta čiji je saldo u granicama + – 0,10″. Ako je oznaka obeležena, stavke čiji je saldo između -0,10 i 0,10 se ne prikazuju (štampaju). Moguće je postaviti svoju vrednost ograničenja.
– Omogućeno je grupno razrešavanje izbranih stavki izvoda. Desnim klikom na tabelu sa selektovanim stavkama izvoda otvara se forma za izbor tipa razrešenja i (po želji) poslovnog partnera i formiraju se razrešenja za ove stavke.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:
– Kada se dodeljuju dani godišnjeg odmora za neku godinu, algoritam briše sve dodeljene dane za tu godinu i dodeljuje nove u odnosu na unete parametre. Izuzetak su sledeći osnovi:
* Prethodni godišnji odmor
* Ostalo.
– Izmenjen je šifarnik zanimanja za javna preduzeća.

Ispravke:
– Dani godišnjeg odmora, po osnovu posebnih okolnosti, se dodeljuju na sledeći način:
* Muškarci sa određenim godinama starosti i godinama staža, žene sa određenim godinama starosti i godinama staža i maloletna lica dobijaju dane odmora samo po osnovu posebnih okolnosti. Svi drugi osnovi se brišu.
* Lica sa beneficiranim stažom i lica na radnim mestima sa posebnim uslovima dobijaju dodatne dane po ovom osnovu. Dani po osnovu posebnih okolnosti se sabiraju sa ostalim danima odmora.

ZARADE I NAKNADE

VAŽNO: Vlasnici koji nisu zaposleni a imaju pravo potpisa ne treba da budu obeleženi sa šifrom vrste primaoca “02 – osnivači zaposleni u svom preduzeću”. Moguće šifre su 01, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12 i 13.

Dorade:
– Dodata je podrška za elektronsku ODO prijavu. Prijava se generiše iz obračuna doprinosa vlasnicima sa pravom potpisa koji nisu zaposleni.
– PD prijava je izmenjena u skladu sa pravilnikom iz februara 2016. Dodate su sledeće šifre:
* 628 – otkup poljoprivrednih proizvoda kada se ne plaća ni doprinos za PIO ni doprinos za zdravstveno
* 629 – neregistrovana delatnost kada se ne plaća ni doprinos za PIO ni doprinos za zdravstveno
* 630 – nagrade licima kod kojih se plaćaju doprinosi koja nisu zaposlena ako se plaća samo doprinos za PIO
* 631 – nagrade licima kod kojih se plaćaju doprinosi koja nisu zaposlena ako se plaća i doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo
* 632 – nagrade licima kod kojih se plaćaju doprinosi koja nisu zaposlena ako se ne plaća ni doprinos za PIO ni doprinos za zdravstvo
* 633 – nagrade licima kod kojih se NE plaćaju doprinosi
* 410 – uzimanje iz imovine posle 1.1.16
– Dodata je podrška za PDPO/S prijavu. Obračuni su odvojeni u posebnu grupu “obračuni za pravna lica”.
– Sada postoji OSI (bivša IOSI) prijava u programu koja se može:
* kreirati
* proglasiti važećom
* brisati (ako nije važeća)
* izvoziti u elektronski oblik.

Ispravke:
– Kredit, koji je istekao, više se ne povlači u sledeći obračun prilikom kopiranja obračuna i neto za isplatu je korektan.
– Kada se preuzimaju obustave iznos ili procenat, koje imaju limit, kod računanja istog se više ne uzima u obzir tekući obračun.