DOWNLOAD

Mali poslovni programi 2 - verzija 2.1.16090.1

DOWNLOAD

OPŠTE

Dorade:
– Ubrzan je uvoz cenovnika.
– Ubrzano je čuvanje dodatnih cenovnika.

Ispravke:
– Više se ne dupliraju redovi u dodatnom cenovniku.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Dodat je prvi korak zatvaranja za budžetske korisnike u kojem se određuje rezultat tj. suficit/deficit.
– Iz filtera za izbor otvorenih dokumenata, koji se otvara iz stavke naloga za knjiženje, ne uzima se u obzir stavka iz koje je filter pozvan.

Ispravke:
– Kod štampe Bilansa uspeha za DPL više se ne pojavljuje Bilans uspeha DPL 2014.
– U izveštajima o promenama na kapitalu više se ne dešava da i dugovna i potražna strana nekog AOP ima vrednost.

ROBNO – MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Povraćaj od kupca sada ima: vrednost bez PDV-a, PDV i ukupno (kao račun).

Ispravke:
– Kartica artikla sada lepo radi za magacin čiji je način vođenja ručno.

MAGACINSKI DOKUMENTI

Ispravke:
– Kartica artikla po poslovnom partneru u magacinskom poslovanju sada daje dobar saldo.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade:
– Kada se automatski razrešavaju uplate u izvodu, analitike iz izdatih dokumenata, koji se razrešavaju, se prenose u razrešenja.

OSNOVNA SREDSTVA

Dorade:
– Kada se napravi novi dokument nabavka, koji je obeležen kao alat/sitan inventar i stopa otpisa jednaka 100%, onda se u osnovnom sredstvu automatski pravi nabavka i amortizacija koja svodi sredstvo na nula.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:
– U obrascu 1 više nije moguće izabrati šifre zanimanja iz starog šifarnika.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:
– U sledeće izveštaje:
* M4
* Osnov za M4
* Osnov za M4 (sva lica)
dodata je mogućnost da se bira kako se računa staž za nepuno radno vreme (npr. 50%):
* Proporcionalno (12 meseci se računa kao 6)
* Kalendarski (12 meseci se računa kao 12)
* Proporcionalno ako radi u više preduzeća(ako radi u više preduzeća onda kao proporcionalno, ako radi samo u jednom, onda kalendarski). Ovo je podrazumevana vrednost.
Da li lice radi u jednom ili više preduzeća se određuje na osnovu toga šta je upisano u stažu lica.
– Dodat je obračun prihoda od usluga koje daju nerezidentna pravna lica.
– Kada se štampa OZ 11 postoji opcija da se svaka filijala štampa na posebnom listu. Ukoliko je ta opcija izabrana, pravi se podela po filijalama (filijala se računa na osnovu opštine zaposlenog) i naziv filijale se štampa na izveštaju.
– Dodat je obračun za nagrade sportista koji ide na šifru 507 u PD prijavi.

Ispravke:
– U PO prijavi:
* Ako je u pitanju isplata doprinosa bez isplate zarade, ona umesto na 109 ide na 101. I iznos plaćenih doprinosa na teret zaposlenog ide u bruto iznos.
* Ako postoji neka subvencija poreza i doprinosa (recimo za invalide – šifra subvencije 03) gde firma ne plaća porez i obustavlja ga od zarade zaposlenog, onda na PO prijavu treba da ide porez iako njega nema na PD prijavi.
– PD prijava sada povlači vrstu isplatioca i šifru primaoca za ODO.
– PDPOS prijava se i u slučaju da početni iznos ima dve decimale izvozi bez problema.
– Kod kreiranja PD prijave ako su u pitanju privremeni poslovi u čarobnjaku se sada pojavljuju opcije za izbor obračuna koji ulaze u MFP 10, 11 i 12. Vrednosti ovih polja se popunjavaju na osnovu izabranih obračuna.