DOWNLOAD

Mali poslovni programi 2 - verzija 2.1.16147.1

DOWNLOAD

OPŠTE

Dorade:
– Dodata je kolona jedinica mere u dodatni cenovnik.
– Omogućeno je da vrednosti podešavanja mogu da se izvezu i da kasnije mogu da se uvezu.
– Ispravljen je problem sa preuzimanjem podataka sa NBS-a.
– Dodato je polje veb-sajt za preduzeće.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Prilikom zatvaranja poslovnih knjiga program će obrisati stavke ukoliko je u pitanju jedna od sledećih situacija:
1. ako konto IMA analitiku poslovnog partnera, onda stavke brišemo ako je saldo grupe KONTO, SUBANALITIKA, POSLOVNI PARTNER (i VALUTA ako je konto devizni) jednak 0
2. ako konto NEMA analitiku poslovnog partnera, onda stavke brišemo ako je saldo grupe KONTO, SUBANALITIKA i VALUTA (ako je konto devizni) jednak 0
Ova operacija će se raditi samo ukoliko je uključeno podešavanje Knjigovodstvo -> Automatsko zatvaranje stavki naloga za knjiženje -> primeni prilikom zatvaranja poslovnih knjiga.
– Promenjena je logika rada mehanizma za zatvaranje stavki. Do sada su stavke prvo bile grupisane u skladu sa zadatim uslovima (po organizacionoj jedinici, dodatnoj analitici i/ili naprednoj analitici), pa su potom zatvarane. Sada će se stavke grupisati samo po kontu i poslovnom partneru (i dodatno po valuti ukoliko je u pitanju devizni konto), potom će biti zatvorene, a u skladu sa zadatim uslovima će kao rezultat biti vraćene i vrednosti željenih analitika koje su vezane za otvorenu stavku naloga.
– Omogućena je primena mehanizma zatvaranja stavki naloga za knjiženje prilikom zatvaranja poslovnih knjiga. Da bi se ova funkcionalnost aktivirala potrebno je podesiti podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Knjigovodstvo -> Automatsko zatvaranje stavki naloga za knjiženje -> primeni prilikom zatvaranja poslovnih knjiga na “Da”. Potom je potrebno u formi Knjigovodstvo -> Konta -> Podešavanje načina zatvaranja poslovnih knjiga uneti kako je potrebno zatvarati željena konta. Konta koja nisu uneta u ovu formu će se zatvarati u jednom stavu sa saldom na odgovarajućoj strani. Isto važi i za otvaranje poslovnih knjiga tj. početnog stanja.
– Ukoliko se u analitičkoj kartici organizaciona jedinica izabere preko filtera F9 onda će se generisati izveštaj samo za zadatu organizacionu jedinicu. Ako se pak šifra organizacione jedinice ukuca u polje Org. jedinice onda će izveštaj biti generisan za sve organizacione jedinice čija šifra počinje unetim nizom karaktera.
– U drugom koraku zatvaranja knjiga za budžetski kontni plan se ne zatvaraju klase 4, 5, 7 i 8, zato što su već zatvorene u prvom koraku.

Ispravke:
– U zaključnom listu za budžetske korisnike prikazuje se ispravan ukupni saldo.

ROBNO – MATERIJALNO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Unapređen je mehanizam za knjiženje u robno – materijalnom knjigovodstvu koji ima efekta na knjiženje robnih dokumenta, kalkulacija i nivelacija.
* Za korisnike koji koriste šeme za knjiženje na način na koji je to do sada bio slučaj, dakle zbirno knjiženje dokumenta na konta fiksno definisana šemom za knjiženje, nema promene. U tim slučajevima ponašanje programa ostaje isto.
* Za korisnike koji koriste unapređenu funkcionalnost šema, ako se u šemu umesto broja konta unese nešto što je atribut artikla, na tom mestu se naziv atributa zamenjuje njegovom vrednošću (pretpostavka je da je ta vrednost konto) i tek onda se šema primenjuje i generiše nalog. Ovo omogućava da se svaka stavka dokumenta (ako je to potrebno) knjiži na drugi konto.

Ispravke:
– Na štampi kalkulacije sada funkcioniše opcija “Štampaj bez prodajne cene” ako je dokument “važeći”.

FAKTURISANjE I VOĐENjE PDV EVIDENCIJE

Dorade:
– Prilikom kopiranja predračuna u račun i kreiranja nove isporuke ili konačnog računa iz predračuna kopiraju se svrha i konto.
– Napravljena je prilagođena štampa računa sa mestom isporuke. Mesto isporuke se definiše pozicioniranjem kursora na polje napomena u računu i klikom na F12. Da bi poslovni partner A bio mesto isporuke nekom drugom poslovnom partneru B, mora se staviti da je poslovnom partneru A centrala poslovni partner B.
Mesta isporuke je moguće definisati za:
* Račun
* Predračun
* Konačni
* Račun sa deviznom klauzulom
* Obračun
Napomena:
Ovu opciju zatražiti od tehničke podrške slanjem zahteva (opcija je besplatna)

– Dodata je kolona spoljni broj na izveštaj Fakturisano po poslovnim partnerima u opciju “Prikaži”.
– Dodata su podešavanja “Osnovno mesto izdavanja” i “Osnovno mesto prometa”. Ovako je moguće definisati osnovno mesto izdavanja i prometa prilikom štampe odnosno kreiranja računa.

Ispravke:
– Uklonjena je poruka o učitavanju nakon završenog procesa učitavanja kod knjiženja računa sa različitim vrstama artikala.

MALOPRODAJA

Dorade:
– Omogućeno je upoređivanja prometa iz maloprodaje i robno-materijalnog prometa u formi Maloprodaja -> Dnevni promet na dugme “Uporedi promete robno i maloprodaja”.

ZARADE I NAKNADE

Ispravke:
– U obračunima bolovanja i porodiljskog, sada izlazi upozorenje ako je neto za isplatu manji od 0.
– Izveštaj prijavljena odjavljena lica u periodu sada ne prikazuje lica koja imaju pasivan staž.
– Ako se u ODO obrascu ne plaća doprinos za ceo mesec, kod izvoza postoji specificiran broj dana.
– Kod obračuna doprinosa vlasnicima koji nisu zaposleni (ODO) ako se ne računa za ceo mesec, srazmera treba da se računa u skladu sa kalendarskim danima a ne radnim satima.
– Grupna štampa izveštaja ispravno radi i u slučaju kada se izabere autorski ugovor i stipendija.
– Kada je u pitanju staž doprinosa osnivača koji nije zaposlen, on se tretira kao vlasnik i štampa se M4SP.
– Dodavanje bonusa u šifarnik preko “Dodaj stavke u tabelu” sada ispravno dodaje iznose.