DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.1.16161.1

DOWNLOAD

VAŽNO:

U ovoj verziji su ispravljene primećene greške iz prethodne verzije 2.1.16147 kod knjiženja robno materijalnih dokumenata. Ukoliko ste vršili knjiženja, molimo da obratite pažnju na sledeće stavke i da proverite kreirane naloge za knjiženje:
– Za izlazne robne dokumente sada se ispravno računa PDV po stopama prilikom knjiženja.
– Ispravno se knjiže robni dokumenti koji sadrže više puta isti artikal.
– Ispravno se knjiži račun-otpremnica kada račun ima više stavki.

RINO (Registar izmirenja novčanih obaveza)

Dorade:
– Prilikom izvoza obaveza preskaču se stavke čiji iznos je negativan.

Ispravke:
– Preuzimanje obaveza, koje nastaju iz više stavki naloga za knjiženje u 2 različita meseca, sada daje tačan sumarni iznos.

OSNOVNA SREDSTVA

Dorade:
– Kada se u nabavci unosi osnovno sredstvo koje ima količinu veću od 1, na desni taster miša se pojavljuje opcija da može da se razdvoji na više sredstava sa količinom 1.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:
– Moguće je uneti koeficijent i dodatni koeficijent sa 6 decimala u tabeli “Koeficijenti i ugovorene zarade”. I može se sačuvati.
Na dokumentima se ispisuje onoliko decimala koliko ih ima (npr. ugovor o radu). Ako je za koeficijent uneta vrdenost 1,123000 u dokumentu se štampa 1,123.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:
– Dodata je šifra 11 (refundacija 75% posle 1.1.16) u deo za definisanje oslobađanja kod lica. Šifra se koristi za lica koja imaju refundaciju po članu 21d Zakona o porezu na dohodak građana i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Dodat je odgovarajući tip refundacije u same obračune zarada i rada u inostranstvu.
Dodat je izveštaj “Zahtev za povraćaj (januar 2016)” u kome su refundacije za lica sa šifrom oslobađanja 11. U starom izveštaju “Zahtev za povraćaj (jul 2014)” se nalaze ostale šifre 08, 09, 10.

– U koeficijente i dodatne koeficijente se može uneti i sačuvati broj sa 6 decimala umesto sa 4 koliko je bio do sada. Isto važi za koeficijente u definiciji zarade u obračunu.