OPŠTE

Dorade:

 • Omogućeno je da se, prilikom poziva filter forme izbora poslovnog partnera, pozicionira kursor miša na želјeno polјe na formi.
 • Omogućeno je da se, prilikom formiranja novog artikla, u detalјnom prikazu odmah postavi i cena.
 • Sada se na istorijatu izmene cena može videti izvor promene.
 • Dodat je izveštaj “komercijalni ugovori po poslovnom partneru”.
 • Usklađeni su nazivi modula u meniju i podešavanjima.
 • Dodata je mogućnost da se za artikal veže 7 različitih slika.
 • Prozor sa greškama, prilikom učitavanja, sada ima opciju da se ne pojavlјuje više dok se program ne učita ukoliko korisnik to želi.
 • Dodato je podešavanje za uklјučivanje opcije za proveru da li su podaci već promenjeni na bazi podataka. Opcija omogućava da se vidi da li su podaci već promenjeni npr. dok unosite ili menjate podatke o poslovnim partnerima dugme “Osveži” će promeniti pozadinsku sliku signalizirajući da morate da osvežite podatke.
 • Omogućeno je brisanje više obaveštenja odjednom.
 • Dodata je mogućnost izbora učestalosti puštanja notifikacija.
 • Dodata su podešavanja za Info u Sistem -> Podešavanja.
 • Kada se klikne na info balon, otvori se forma tog obaveštenja.

Ispravke:

 • Sada se kod uvoza kalkulacije prenosi poreska stopa.
 • Povezan je help sa svim formama u Magacinskom poslovanju, modulu RINO, Vozilima, Komercijalnim ugovorima, Finansijskom knjigovodstvu, Osnovnim sredstvima, Pogonu i Zaradama.

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Na filteru za analitičku karticu omogućen je izbor konta kroz filter.
 • Na štampi bruto bilansa dodata je ukupna analitika.
 • Prilikom otvaranja početnog stanja, prvo se gleda datum dpo, pa datum promene, pa datum naloga.
 • Omogućeno je otvaranje analitičke kartice iz opcije “Prikaži” zaklјučnog lista.
 • Omogućeno je povezivanje kontnog plana sa preduzećem.
 • Prikazuju se sume na dnu tabele zatvaranje stavki.
 • Na izveštaj o dospelim obavezama dodata je mogućnost pretrage i prikaza organizacione jedinice i dodatne analitike.
 • Sređeni su naslovi kolona u nalogu za knjiženje.
 • Dodata je mogućnost brisanja naloga na desni klik.
 • Kada se iz naloga za knjiženje otvara analitička kartica, dok je kursor u koloni BROJ DOKUMENTA, otvara analitička kartica samo za taj dokument.
 • U status bar naloga za knjiženje dodat je tekst F5 – analitička kartica p.p. (tabelarno).
 • Omogućena je štampa glavne knjige po alternativnom kontnom planu.
 • Dodata je mogućnost štampanja alternativnih brojeva i naziva konta u dnevniku.

PROSTO KNјIGOVODSTVO

Ispravke:

 • Bilans uspeha može da ima sve standardne statuse koji se mogu menjati: novi, u pripremi, važeći.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • Na računu je omogućen uvid u prosečnu nabavnu cenu artikla koji se prodaje ako je uklјučeno podešavanje: Finansijski dokumenti -> Robno – materijalno knjigovodstvo -> Da li se prikazuje PNC cena u opisu stavke računa.
 • Dodato je podešavanje: Finansijski dokumenti -> finansijsko knjigovodstvo -> Datum naloga je najmlađi datum u spisku dokumenata koji se knjiže.
 • Omogućeno je štampanje PDV obračuna po periodima.
 • Dodata je opcija u evidenciji PDV I/ILI koja omogućava da se biraju dokumenti sa ILI uslovom za datume.
 • Dodata je opcija da se preuzme tekući račun u napomenu preko F9.
 • U knjigama KIR i KPR omogućeno je da se poslovni partner može birati kroz padajući meni sa pretragom po šifri i nazivu.
 • Omogućena je opcija “Prefakturisani PDV” u knjizi primlјenih računa.
 • Prilikom štampe fakture, koja je izdata pre promene podataka o preduzeću, štampaju se originalni podaci o preduzeću (pre promene).
 • Dodata je kolona “Rok plaćanja” na izveštaj “Dospela nenaplaćena potraživanja na dan”.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se izbor napomena u izdatom računu ne prevodi.
 • Kada se preuzimaju stavke dokumenta u račun više ne dolazi do preskakanja rednog broja u stavkama (2,4,6).
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da kod kreiranja PDV obračuna računi sa deviznom klauzulom imaju iznose pomnožene kursom.

MALOPRODAJA

Ispravke:

 • Ukoliko je u podešavanjima za maloprodaju u polјu “Omogućiti prodaju artikla čije je stanje u magacinu manje od nule” postavlјeno NE Dozvoliti, prilikom unosa količina u maloprodajnom računu ne preračuna se ukupna suma. Kada se u navedenom polјu postavi podešavanje Dozvoliti i Dozvoliti uz upozorenje, onda radi bez problema.

ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Omogućeno je da se menja napomena kada je dokument važeći.
 • Dodat je izveštaj po analitikama, organizacionim jedinicama, poslovnom partneru, tipu dokumenta, magacinu, kategorijama, artiklima, kategorijama artikala.
 • Omogućeno je da se prilikom kreiranja početnog stanja upišu cene u cenovnik za maloprodajni magacin.
 • Dodato je podešavanje da se mogu brisati dokumenti iz FIFO magacina.
 • Ispravke:
 • Ispravlјena je grešaka koja je dovodila do toga da artikal odlazi u minus prilikom proglašenja važećim kada se na jednom dokumentu nalaze više istih artikala, iako podešavanja ne dozvolјavaju.
 • Prilikom preuzimanja dokumenata u robni dokument dolazi do greške prilikom čuvanja ukoliko napomena ima više od 1000 karaktera. Dodato je podešavanje da se ne preuzimaju napomena i spolјni broj.

MAGACINSKO POSLOVANјE

Dorade:

 • Omogućeno je preuzimanje više robnih dokumenta odjednom u magacinska dokumenta.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade:

 • U formi dnevnika dodato je ček polјe “Štampaj jednog poslovnog partnera po strani”.
 • U virmanima za budžetske korisnike dodata je maska za unos podekonomske klasifikacije.
 • Dodata je opcija izbora da li se u izveštajima vide predračuni.
 • Dodat je izveštaj koji prikazuje šta je razrešeno po predračunima.
 • Omogućeno je da se na izveštajima ne prokazuju stavke čiki je saldo nula.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška kod izvoza virmana preko Raiffeisen paketi naloga.
 • Ispravlјena je greška kod Trezor drajvera u ukupnoj vrednosti, kada ima decimale, u sabirnoj stavci fajla koji se šalјe trezoru.
 • Ispravlјena je greška za hypo alpe adria drajver koja je dovodila do toga da izvod ne može da se sačuva.

OSNOVNA SREDSTVA

Dorade:

 • U okviru forme Revers OS u izveštajima izbor štampe reversa dodato je “izveštaj Revers OS koji se vuče iz jezička računopolagač u kartici OS”.
 • Izveštaj pregled OS podelјen po hijerarhiji po organizacionim jedinicama.
 • Dodato je na forme izveštaja Pregledi OS da, ako je napredni nivo, može da se bira da li se želi gledati po istoriji stopa i org. jedinica ili se gleda trenutno stanje.

VOZILA

Dorade:

 • Omogućeno je skuplјanje podataka iz saobraćajne dozvole i popunjavanje polјa u vozilu.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • Dodata je nova kolona u tabelu radna mesta. Ovo polјe predstavlјa maksimalnu predviđenu stručnu spremu za to radno mesto.
 • U kartici lica u godišnjim odmorima dodato je polјe Dana godišnjeg odmora u tekućoj godini.
 • Dodata su sva polјa iz tabela pri kreiranju dokumenata kroz šablone.
 • Prošireni su šifarnici tipa zaposlenja za javna preduzeća za obrasce 1 i 2.
 • Dodat je šifarnik dijagnoza i boleti u tabeli evidencija odsustva.
 • U tabeli koeficijenti i ugovorene zarade dodata je kolona ukupna zarada.
 • Dodat je podsetnik za rođendane i istek ugovora o radu.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:

 • Unapređen je M4 tako da bude u skladu sa promenama zakona tokom 2013
  • Dodati su tipovi zaposlenja: preduzetnik koji prima ličnu zaradu i osnivač koji nije zaposlen u preduzeću.
  • Ako lice radi delimično, u staž se unosi srazmerno radno vreme.
  • Lična zarada ulazi u M4.
  • Obračun doprinosa osnivača koji nisu zaposleni ulazi u M4.
 • Dodat je izveštaj koji predstavlјa spisak svih obustava jednog lica (Obustave iznos, obustave procenat, krediti, dobrovolјno PIO).
 • Omogućeno je formiranje izmenjene PPP-PD prijave na osnovu postojeće.
 • Omogućeno je formiranje PPP-PD prijave iz liste obračuna na desni klik.
 • Dodat je bruto obračun prihoda od kamate.
 • Kada se pokrene opcija “Novi obračun”, vrste obračuna su grupisane na isti način kao u PD prijavi.
 • Razdvojeni su PIO na teret zaposlenog i PIO na teret poslodavca kod izveštaja “Osnov za M4″.
 • Prilagođena je izmena PD prijave novim pravilima u algoritmu.
   ­

  • Dodata je podrška za brisanje reda iz originalne prijave. Šifra je 100000001.
  • Precizirano je kada se popunjava polјe 1.4 (datum isplate) i koja su pravila kod tog popunjavanja.
 • U obračun “Neplaćeno odsustvo” dodato je preuzimanje ugovorene zarade i njeno skaliranje u skladu sa satima.

Ispravke:

 • U PD prijavu se sada upisuje kalendarski broj dana kada se radi nepuno radno vreme.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da su na isplatnoj listi u obračunu nazivi meseca su na engleskom jeziku ako su regionalne postavke operativnog sistema engleske.
 • Ispravlјena je greška u preračunu radnog vremena koja se javlјala kada postoji prekid radnog odnosa i nastavak.
 • Ispravlјena je greška koja se javlјala u PD prijavi kada postoji rupa u stažu vezano za procenat radnog vremena.
 • Ispravlјena je greška kod dobitaka od igara na sreću koja je izazivala da nedostaju stvarni troškovi i u PD prijavu ide ceo bruto.