OPŠTE

Dorade:

 • Dodata je mogućnost automatskog filtriranja magacina kao što već postoji za artikle.

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Ispravke:

 • Kada se označi više redova u tabeli, dešavalo se da fokus ostane u ćeliji reda koji je poslednji označen i onda ne mogu da se obrišu označeni redovi. Sada to radi ispravno.
 • Ako se u nalogu za knjiženje novi red ubaci iznad postojećeg, više ne treperi tabela kada se klikne na dugme Sačuvaj.

PROSTO KNјIGOVODSTVO

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do multipliciranja istih stavki prilikom preuzimanja PK1 u BU.
 • U formi za unos PK1 u naslovu jedne kolone zamenjeno je “PDV 8%” tekstom “PDV 10%”.
 • U štampanom Bilansu uspeha za dobit i gubitak (tačke 9 i 10) više se ne prikazuju negativni iznosi.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se na štampi ispravke PDV osnovice dva puta prikazuje “Opšta stopa 20%”.
 • Ispravlјena je greška u prikazu i na štampi izveštaja u Finansijski dokumenti -> Izveštaji sa izabranom analitikom u slučaju ako je izabran detalјan.
 • Iznos oslobođeno sa i bez prava na odbitak u PDV obračunu se sada ispravno popunjava za konačne račune koji su kreirani u 2014. godini tj. imaju nove poreske stope.
 • Kada se zatvara izdati račun program više ne pita da li da se sačuvaju podaci ako ništa nije izmenjeno.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se na štampi izveštaja Dospele nenaplaćene obaveze na dan u sumarnom prikazu ne prikazuju iznosi sumarno po danima kašnjenja.
 • Za sve nove fakture program štampa podatke o preduzeću koji su bili aktuelni na dan formiranja fakture.

ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Omogućeno je knjiženje računa otpremnice sa više magacina.

Ispravke:

 • Prilikom unosa podataka u kalkulaciju, više nije moguće uneti količinu ako artikal nije unet.

KEPU knjiga

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja se javlјala kod štampe KEPU knjige, kada su regionalna podešavanja postavlјena na engleski jezik.

PRAĆENJE PROIZVODNјE

Dorade:

 • Dodata je kolona “isporučena količina” u tabelu proizvodi. Ona predstavlјa sumu količina datog proizvoda na važećim predatnicama tog radnog naloga.
 • Omogućeno je da se prilikom kreiranja obračuna u radnom nalogu automatski kreira i utrošak materijala i da se popuni odgovarajuće polјe na obračunu.
 • Sada se prikazuje dugme Detalј u tabelama dokumenata radnog naloga.
 • Omogućeno je da se prilikom izmene magacinskog dokumenta koji je vezan za radni nalog, osveži tabela magacinskih dokumenata na radnom nalogu.
 • Omogućeno je da se istovremeno može otvoriti više magacinskih dokumenata pritiskom na taster F10 iz radnog naloga.
 • Dodata je mogućnost kreiranja robnih dokumenata sa radnog naloga ukoliko je u podešavanjima tako izabrano.

IZVODI I BLAGAJNE

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška pri otvaranju izveštaja o dospelim virmanima na današnji dan preko linka u info prozoru u donjem desnom uglu.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Ispravke:

 • Kod dodavanja radnih mesta u licima, više se ne mešaju šifre.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da korisnički definisani dokumenti ne mogu da se otvore.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:

 • U grupnim obustavama se više ne dodaje jedno po jedno lice već su prikazana sva lica, a potrebno je samo štiklirati ona koje želite da izaberete.
 • Obračuni su prilagođeni promenama stopa doprinosa između dva dela isplate.

Ispravke:

 • Sada je moguće dodati lice koje kao Vrsta primaoca prihoda vodimo na 03 i kao Tip zaposlenja ima Preduzetnik koji prima ličnu zaradu u obračune za Bolovanje na teret fonda.