OPŠTE

Dorade:

 • Kod izvoza izveštaja (npr. u PDF) podrazumevani naziv je sada naslov izveštaja.
 • Dodata je opcija automatskog dodelјivanja šifara poslovnim partnerima.
 • U filterima za izbor poslovnog partnera, organizacione jedinice i dodatne analitike omogućena je pretraga bez obzira na kom je pismu unet podatak u šifarnik.
 • Dodate se paralelne hijerarhije ogranizacionih jedinica.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je onemogućavala da se, kada je izabran prikaz prozora u tabovima, prikaz promeni na kaskadno.

KURSNA LISTA

Dorade:

 • Sada se prikazuje informacija da ne postoji kursna lista na dan.

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • ena je pretraga konta u filteru za izbor konta bez obzira na pismo kojim su uneti podaci u program.
 • U izveštaju Saldo konta dodato je ček polјe Izdvoji početno stanje.
 • U zavisnosti od njegovog stanja na štampi se razdvaja početno stanje i tekući promet.

PROSTO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • U važećem Bilansu Uspeha (BU) omogućen je njegov povratak u pripremu. Nakon povratka BU u pripremu, ponovno preuzimanje treba da bude omogućeno, uz nesmetano brisanje svih već postojećih stavki.
 • Dodata je mogućnost da zatvorena knjiga PK1 može ponovo da se otvori.
 • Omogućena je istovremena promena statusa selektovanih stavki u BU.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • U obračunu PDV-a, kada se štampa obaveštenje, sada se prikazuju samo pravna lica.
 • U filter formi izveštaja “Razlika u ceni” unapređeni su filteri za izbor artikala, magacina i organizacionih jedinica, tako da je moguće vršiti pretragu.
 • U filteru za izbor dokumenata sada se prikazuje smanjen iznos ulaznog dokumenta na osnovu dokumenta korekcije (npr. knjižnog odobrenja), a dokument korekcije se ne vidi u filteru.
 • U filter formi za otvaranje računa dodata je mogućnost prikaza samo računa za jednog izabranog partnera.
 • Dodato je obaveštenje o eventualnom postojanju računa u KIR-u sa istim poslovnim partnerom, iznosom i spolјnim brojem.
 • Delimične isporuke se uvek knjiže kao da je avansni račun proknjižen.
 • Dodato je podešavanje Iznos gornjeg limita duga korisnika. Ukoliko korisnik premašuje dugovanje, izlazi obaveštenje.
 • Izmenjena je PDV prijava zbog zakonske obaveze za elektronsku predaju PDV prijave.
 • Omogućeno je kreiranje knjižnog odobrenja/zaduženja u KPR.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je kod knjiženja konačnih računa ili obračuna dovodila do toga da nalog nije u ravnoteži.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se, kada se maksimizira forma Zbirni promet, ne vide lepo polјa napomena i opis.
 • Prilikom kopiranja računa čiji datum je manji od tekućeg datum novog računa postavlјa se na tekući, a rok plaćanja:
 • - Ako je rok plaćanja veći ili jednak datumu novokopiranog računa, rok plaćanja se kopira.  * Ako je rok plaćanja manji od datuma novokopiranog računa, rok plaćanja se povećava za razliku dana od izdavanja u originalnom dokumentu.

MALOPRODAJA

Dorade:

 • Omogućeno je evidentiranje u promet računa maloprodaje koji imaju više različitih vrsta artikala.

RINO (Registar izmirenja novčanih obaveza)

Dorade:

 • Omogućen je rad RINO sa knjižnim odobrenjima.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se ne pamti dobro JBBK ako počinje nulom.

 

EVIDENCIJA PROIZVODNјE

Dorade:

 • Dodato je dugme F10 preko koga se mogu otvoriti dokumenti iz tabele.

 

PROIZVODNјA

Dorade:

 • Dodata je kolona magacin(u koji treba da se preda) u kartici Proizvod na radnom nalogu i specifikaciji.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade: 

 • Pri kreiranju novog izvoda, datum se automatski postavlјa na prvi sledeći datum posle poslednjeg kreiranog izvoda.

OSNOVNA SREDSTVA

Dorade:

 • Dodat je još jedan razlog van upotrebe: manjak.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • Pri kreiranju novog lica sada se vrši provera da li postoji poslovni partner sa istim jmbg-om.
 • Svi izveštaji se prikazuju u tabeli pre štampanja. – Dodato je dugme Osveži podatke na formi lica.
 • Dodat je izveštaj aktivna/pasivna lica. – Na izveštaj prijavlјena/odjavlјena lica dodat je broj dana tolerancije između 2 ugovora za koji se smatra da nije bilo prekida između ta dva intervala.
 • Proširen je šifarnik tipa zaposlenja. – Dodat je izbor nivoa organizacione jedinice na osnovnim izveštajima.
 • Automatsko generisanje podataka sa lične karte.
 • Dodata je opcija Automatski dodeli prvu slobodnu numeričku šifru na desni klik na polјe šifra prilikom unosa novog lica.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se u obrascu 1 ne popunjavaju podaci iz tabela za lica za koja je unet sledeći interval staža koji počinje posle zadatog meseca.

ZARADE I NAKNADE

VAŽNO: Ukinuta je opcija za prost staž u zaradama. Eventulano postojeći prost staž je prebačen u detalјam staž. U detalјnom stažu je dodata podrška za “pasivne” redove staža, koji su upisani a ne računaju se nigde. Ovo je podrška za situaciju kada su postojali upisani podaci i u prostom i u detalјnom stažu, a bilo je obeleženo da se koriste podaci iz prostog.

Dorade:

 • Ako je lice penzioner u zaradi mu se po definiciji ne računa zdravstvo i nezaposlenost.
 • U šifarniku invalidnosti razdvojeni su invalidi 2. i 3. kategorije kao posebne stavke šifarnika.
 • Dodata je podrška za nove subvencije od jula 2014.
 • PD prijava je prilagođena izmenama pravilnika od 1.7.2014.
 • Dodato je neplaćeno odsustvo u tip zaposlenja.
 • Ako se minimalna/maksimalna osnovica i slično ne slažu sa važećim podacima, korisnik se obaveštava bojenjem reda u plavo. Ova opcija se koristi samo kada je uklјučeno “Koristi ove podatke u obračunima” kod “Podaci na bazi prosečnih zarada i sl.”.
 • Prilikom pasiviziranja organizacionih jedinica program pita korisnika hoće li da popuni datum odlaska iz OJ.
 • Dodata je podrška za unos zakasnelih plata u M4.
 • Dodat je obračun dopunskog rada koji počinje od bruto iznosa. U neto obračunima dodata je mogućnost da se koristi ugovorena zarada.
 • Skraćen je tekst svrhe ili primaoca kod obračuna kod kojih je dugačak naziv.
 • Dodata je podrška za rad po normi.
 • Dodata je štampa PD prijave.
 • Pobolјšani su neto obračuni za invalide u preduzeću za osposoblјavanje.
 • Dodata je podrška za upis u obračunate kamate u PD prijavi.

Ispravke:

 • Kada se pokrene opcija “obriši postojeću i kreiraj novu PD prijavu” obračun iz koga je kreirana prijava sada je obeležen.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se u grupnim obustavama ne vide lica za koja se vodi prost staž.
 • Ispravlјene su greške na štampi IOSI obrasca kada je preduzeće preduzetnik.