NAPOMENA:

Korisnici modula za obračun zarada i naknada moraju posebno da obratite pažnju na ove izmene i dopune programa MPP2 – 2.1.14209,  jer se ovom verzijom vrši usaglašavanje programa sa novim Zakonom o radu:

1.  Dodata je podrška za biranje staža koji treba da uđe u minuli rad.

Po zakonu, u minuli rad sada ulaze godine rada kod trenutnog poslodavca ili povezanog pravnog lica.Program ne vodi automatski računa o tome koja su pravna lica međusobno povezana, pa je potrebo označiti kod svakog zaposlenog lica (Lica i primaoci prihoda), u okviru evidencije radnog staža (Podaci o zaposlenju), koji radni staž se uračunava a koji se ne uračunava u minuli radni staž.

2.  Dodata je podrška za računanje dvanaesto-mesečnog proseka. Kao i do sada korisnik ima mogućnost da ovu opciju uključi – dakle da računa dvanaesto-mesečni prosek prilikom obračuna zarada ili da opciju isključi.

 

Pored navedene podrške novom Zakonu o radu, kroz ove izmene i dopune programa promenjene su i stope poreza i doprinosa.

Ako u novoj verziji programa napravite novi obračun, automatski se u parametre obračuna upisuju NOVE stope. Ako želite da uradite obračun sa starim stopama, morate ih ručno promeniti u parametrima obračuna.

Ako se obračun isplaćuje posle 1.8.2014. (dakle, datum isplate je veći ili jednak 1.8.2014.) potrebno je koristiti nove stope (koje program nudi).

Da bi gore navedene izmene bile primenjene u samim obračunima zarada, moraju da se rade potpuno novi obračuni, tj. NE TREBA kopirati postojeće obračune sa starim stopama, jer se time neće pojaviti nove stope. Samo u novim obračunima pojaviće se nove stope. 

 

Takođe, navedene izmene neće biti automatski implementirane korisnicima koji imaju prilagođene obračune posebno rađene za njih, već preporučujemo da se obrate tehničkoj podršci PS.IT-a da bi dobili izmene u tim obračunima.

OPŠTE

Dorade:

 • Dodata je kontrola da li je ispravno upisan tekući račun.
 • Prilikom pasiviziranja organizacione jedinice, proverava se u zaradama i kadrovskoj evidenciji da li postoje lica u toj organizacionoj jedinici kojima nije postavlјen datum odlaska iz te OJ. Ako nije, program pita korisnika da li hoće da postavi te datume na današnji dan.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • Premešteno je dugme za izvoz PPPDV obračuna na vidlјivije mesto.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja se javlјala kada je uklјučeno brojanje izdatih računa po šifri, a izazivalo ju je storniranje računa.
 • Ispravlјena je greška kod otvaranja detalјa novog dokumenta u KIR kada se kaže da se sačuvaju izmene.
 • Ispravlјena je greška koja se javlјala kod prelaska u novi red kada u KPR i u KIR unesemo račun i tom prilikom koristimo TAB za kretanje kroz kolone.
 • Ispravlјena je greška koja je izazivala da se kod ispravke PDV-a upisuju hilјade umesto stotina.

IZVODI I BLAGAJNE

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja se javlјala kod knjiženja više izvoda odjednom.
 • Sada se povlači prethodno stanje u novom izvodu.

 

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • Dodat je ukupan broj lica na osnovne izveštaje koji su grupisani (npr. po polu, obrazovanju).

ZARADE I NAKNADE

VAŽNO: Dodata je podrška za novi Zakon o radu. Ove izmene neće biti automatski implementirane korisnicima koji imaju prilagođene obračune posebno rađene za njih, već preporučujemo da se obrate tehničkoj podršci PS.IT-a da bi dobili izmene u tim obračunima.

Dorade:

 • Stope doprinosa za PIO i zdravstveno su prilagođene onima koje važe od 1.8.2014
 • Dodata je podrška za biranje staža koji ulazi u minuli rad.
 • Dodata je podrška za dvanaestomesečni prosek.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se kolona “pasivan” ne vidi u šablonu za staž. Takođe, u prikazu više ne prikazuje upozorenje, ako jedan od tih redova nije aktivan.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila da se u nekim slučajevima na PD prijavi pojavlјuju lica sa nulama u svim kolonama.