OPŠTE

Dorade:

 • U karticu artikla sa istorijom cena dodate su dve nove opcije:
  1. Datumi koji prikazuju od kad do kad je određena cena bila važeća.
  2. Omogućeno je da se zapamti izmenjen izgled tabele u kartici.
 • Dodate su paralelne hijerarhije ogranizacionih jedinica sa mogućnošću štampe.

Ispravke:

 • Više ne može da se promeni ime prvoj kategoriji poslovnih partnera u bilo kojoj kategorizaciji (ostaje “nije definisano).
 • Kada se obriše vrsta analitike, sada se ona briše i iz ponude analitike prilikom vezivanja za neki dokument.

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Uveden je tip kontnog plana umesto postojeće podele na MRS i budžet.
 • U osnovni nivo dodata je opcija PRIKAŽI kod sledećih izveštaja:
  • Analitička kartica
  • Bruto bilans
  • Zaklјučni list
  • Izvod otvorenih stavki.
 • Sad je moguće videti spisak stavki naloga koje zbog datuma promene utiču na nesaldiranost zaklјučnog lista u nekom periodu. U pitanju je opcija Stavke koje narušavaju ravnotežu zaklјučnog lista u meniju Knjigovodstvo -> Izveštaji. U formi koja će se prikazati potrebno je izabrati želјeni period u kom je zaklјučni list nesaldiran i kliknuti na dugme “Prikaži”.
 • Na izveštaju “Analitička kartica” u opciji “Prikaži” dodata je kolona datum naloga.
 • Kada je izabran nebudžetski kontni plan, budžetski finansijski izveštaji su sada nedostupni. Ovo važi i za šablone i stare verzije bilanasa.
 • Prilikom razrešavanja izvoda po dokumentu u nalogu za knjiženje omogućen je prikaz devizne vrednosti na deviznim dokumentima.
 • Prilikom razrešavanja po dokumentima u nalogu za knjiženje ukoliko smo razrešili neki dokument u jednoj stavci, kada pređemo u drugu stavku, taj dokument više ne dolazi na razrešavanje.
 • Ubačeno je novo podešavanje u Knjigovodstvo -> Nalog za knjiženje:
  • od nepoznate šifre se kreira novi partner
  • od nepoznate šifre se kreira nova org. jedinica
 • Inicijalno oba podešavanja su postavlјena na Da što znači da će se kreirati novi objekti ako se unesu nepostojeće šifre u stavku naloga.

Ispravke:

 • U izveštaju Salda konta, sada ispravno radi opcija “samo konta sa saldom”. Problem je nastajao kod grupisanja po tipu naloga za knjiženje zbog razdvajanja početnog stanja.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • Dodata je podršku za automatsko biranje organizacione jedinice kada se formira Predračun i Konačni račun u knjizi izdatih računa.
 • Sada je moguće jednom dokumentu u knjizi izlaznih računa promeniti status u važeći, prebaciti sledeći dokument na važeći, a da program nakon završetka provere ne vraća status u pripremu.
 • Ukoliko se u formi KPR sortira po nekoj koloni u opadajućem / rastućem redosledu, na štampi se prikazuje takva tabela.
 • Dodata je podrška za budžetske korinike da se automatski prilikom unosa primlјenih račua postavlјa rok plaćanja i to 45 dana od datuma prijema fakture.
 • U komercijalnim ugovorima u okviru Kasa skonta dodata je mogućnost da se u napomeni računa iskaže:
  • preračunati iznos rabata
  • preračunati ukupan iznos sa zaračunatim rabatom.
 • Omogućena je kontrolu da li je avansni račun proknjižen u osnovnom nivou.

Ispravke:

 • Kada se radi u KPR ili KIR nakon unosa spolјnog broja u novom redu, više se ne dešava da se ćelija partner zacrni.
 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da dugme “,” na numeričkoj tastaturi upisuje “.” a ne “,” u obračunu za delimičnu isporuku (u delu avans koji se stornira izdavanjem računa) kada je izabrana ćirilična tastatura.
 • Ispravlјena je greška kod knjiženja zatvaranja avansa primlјenog konačnog računa koji ima samo iznose bez prava odbitka PDV.
 • U KPR kada se unese spolјni broj i pređe strelicom na poslovnog partnera, sada je moguć unos iako se ne klikne mišem u tu ćeliju ili ne pređe strelicom u sledeću, pa vrati nazad.

ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Omogućeno je automatsko evidentiranje svih robnih dokumenata u KEPU knjigu.

Ispravke:

 • Izveštaj “Pregled dokumenata po poslovnim partnerima” više ne prikezuje jedinične cene stavki kalkulacija umesto ukupnog iznosa kada se u filter formi tog izveštaja izabere određeni Poslovni partner.

KEPU KNјIGA

Dorade::

 • Dodato je podešavanje da li se u obaveze unosi broj računa ili spolјni broj.

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se prilikom prevlačenja računa u KEPU knjigu za magacin gotovih proizvoda, koji se vodi po ceni koštanja, ne preuzima nikakav iznos.
 • Ispravlјena je greška kod preuzimanja računa u KEPU knjigu za magacin koji se vodi po FIFO metodi i artikal je nedefinisan koja je izazivala različito ponašanje kada se preuzima čitav račun i stavke računa.

RINO (Registar izmirenja novčanih obaveza)

Dorade:

 • Dodato je podešavanje da li se u obaveze unosi broj računa ili spolјni broj.

MAGACINSKI DOKUMENTI

Dorade:

 • U filteru za kreiranje izveštaja Kartica artikla po partnerima dodat je datum od kojeg se posmatraju podaci – “Datum od”.

EVIDENCIJA PROIZVODNјE

Dorade:

 • Prilikom upisa novog artikla u radni nalog u karticu proizvoda, popunjava se kolona magacin. Prvo se gleda šifra magacina za odgovarajuću vrstu artikla u podešavanjima (Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Evidencija proizvodnje -> Podešavanje magacina za radni nalog), a ako u podešavanjima nije postavlјen podrazumevani magacin, uzima se prvi magacin koji odgovara po vrsti artikla.

PROIZVODNјA

Dorade:

 • U filteru za izbor radnog naloga sada se proizvod može pretražiti i po šifri i po nazivu.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade:

 • Kada se otvaraju tipovi razrešenja, sada se vide samo tipovi razrešenja vezani za jedan tip kontnog plana. Tip kontnog plana se dodelјuje u meniju Knjigovodstvo -> Kontni plan -> Kontni planovi.
 • U stavkama razrešenja kod izvoda dodat je kalkulator preračunavanja iznosa u drugu valutu. Prilikom knjiženja izvoda u Finansijsko knjigovodstvo, kurs i valuta se prenose u nalog za knjiženje (ukoliko je konto razrešenja označen kao devizni u kontnom planu).

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • Omogućena je sinhronizacija podataka o radnom stažu između dva preduzeća tako da korisnik u toku same sinhronizacije odluči da li se sinhronizacija radi između povezanih preduzeća ili ne.
 • Promenjen je šifarnik godišnjih odmora.
 • Dodat je šifarnik slava.
 • U izveštaju Ukupan staž dodate su kolone:
  • staž u povezanom preduzeću
  • staž u povezanim + saž u tekućem preduzeću.
 • U meniju Kadrovska evidencija -> Podešavanja -> Godišnji odmori dodat je mehanizam za automatsko dodelјivanje godišnjih odmora zaposlenima na osnovu unetih podataka u modulu Kadrovska evidencija.
 • Sa kartice lica, izbačena su dva polјa:
  • PDV obveznik
  • Zaposlen kod više poslodavaca.
 • U osnovnom šablonu u kartici lica, dodata su sledeća polјa:
  • U okviru zanimanja – Priznata kvalifikacija
  • Lični podaci – Šifarnik slava i datum slave
  • Lični podaci – Samohrani roditelј
  • Lični podaci, tabela Članovi porodice – kolone datum početka osiguranja i datum isteka osiguranja
  • Opšti podaci – Službeni telefon
  • Zaposlenje, tabela Nadređeni – Tabela koja prati lica koja su bila nadređena licu koje se posmatra
  • zaposlenje, tabela Radna mesta – kolona lice koje se menja
  • Odsustva, tabela Plan i realizacija godišnjeg odmora – kolona isplaćeno (omogućuje korisniku da za lice koje nije iskoristilo godišnji odmor u zakonski definisanom roku, evidentira isplatu po osnovu neiskorišćenog godišnjeg odmora)
  • Odsustva, godišnji odmori – izračunlјivo polјe koje prikazuje broj dana isplaćenih zaposlenom po osnovu neiskorišćenog godišnjeg odmora.
 • Omogućeno je čuvanje izveštaja kreiranog preko generatora izveštaja. Dostupne su opcije da se čuva:
  • filter
  • polјa za prikaz
  • filter i polјa za prikaz.
 • Ubrzano je učitavanje generatora izveštaja.
 • Omogućena je pretraga u levom filteru generatora izveštaja po tekstualnim polјima nezavisno od pisma.
 • Na formi statističkih izveštaja:
  • Struktura zaposlenih prema vrsti radnog vremena i
  • Struktura zaposlenih prema trajanju radnog odnosa

  dodato je ček polјe koje omogućava izbor da li se lice broji više puta za jednu godinu ili samo jednom.

 • U tabelu Radna mesta (Kadrovska evidencija -> Radna mesta), dodata je kolona radno mesto sa posebnim uslovima rada.
 • Na svim osnovnim izveštajima sada postoje dva dugmeta: “Štampaj sve” i “Štampaj vidlјive”. “Štampaj vidlјive” štampa samo filtrirana lica, a “Štampaj sve” sva lica.
 • Dodati su osnovni i statistički izveštaj Struktura zaposlenih po radnim mestima.
 • Promenjen je izveštaj Članovi porodice.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:

 • Dodata je podrška da se PD prijava otvara na Enter.
 • Omogućen je obračun kamate kod ispravke PD prijave i ako je prijava po članu 182b (samoprijavlјivanje). Za ovu funkcionalnost je potrebno imati licencu za modul za obračun kamate.
 • Na izveštaj “obračun usluga zakupa” koji se koristi kod zakupa nepokretnosti dodati su:
  • Organizacionu jedinicu (ako je definisana)
  • Opštinu zakupodavca
  • Ako je zakup zadat u deviznom iznosu:
   • Devizni iznos
   • Valuta
   • Kurs.
 • U obustave, kredite, dobrovolјno PIO, doprinose komorama se može dodati poslovni partner. Dodavanje partnera automatski povlači njegov naziv i podrazumevani tekući račun.
 • Napravlјeni su različiti detalјni obračuni naknada troškova:
  • prevoz u javnom saobraćaju. Preuzima podatke iz šablona “prevoz”.
  • službeni put. Preuzima broj dana službenog puta (za neoporeziv iznos) iz plana odsustva.
  • solidarna pomoć.
  • jubilarna nagrada.
  • privatno vozilo u službene svrhe.
 • Razdvojena su bolovanja koja se refundiraju na šifre 204 i 205 na PD prijavi, zavisno od tipa bolovanja.
 • Prilagođeno je kreiranje PD prijave iz obračuna stručnog osposoblјavanja i usavršavanja da rade u skladu sa najnovijim izmenama šifarnika PD prijave. VAŽNO: u ovom trenutku još uvek te izmene nisu puštene na portal poreske uprave, tako da se može desiti da se još uvek mora koristiti šifra 999.
 • Omogućeno je u obračunima zarada (radna lista i podrazumevani učinak) da penzioneri i ostali zaposleni budu na istom obračunu.
 • Obračunski listić je prilagođen novom pravilniku o sadržaju obračuna.
 • Dodata je podrška za rad u povezanom preduzeću.

Ispravke:

 • U obrascu 4 na šifru 119 sada ide Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradan dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa (bruto).
 • Obračun na osnovu neto sada radi dobro ako je primalac penzioner i ako je akontacija sa starim, a konačni obračun sa novim stopama.
 • Stopa doprinosa za zdravstvenu zaštitu u obračunu doprinosa bez isplate zarade sada je ispravna.
 • Kad se kreira ispravka PD prijave, polјe 1.3 sada zadržava staru vrednost, ne prepisuje se iz 1.4.
 • Podatak koji se unese u polјe “datum početka otplate” kod obustava – procenat sada se čuva.
 • Obračun bolovanja – refundirana suma sada radi dobro ako se promene stope između akontacije i konačnog.
 • Kod obračuna za neregistrovanu delatnost sada postoji opcija za (ne)plaćanje zdravstvenog.
 • Podešavanje “podrazumevana vrsta autorskog ugovora” sada ispravno radi.