OPŠTE

Dorade:

 • U slučaju kompletne instalacije ako nije instalirana SQL instanca PSIT2005, a operativni sistem je Windows 7 ili 2008 server R2, automatski se instalira SQL 2008 Express edition.
 • Omogućen je prikaz prečica raspoloživih u programu (O programu -> Prečice). Na početku se prikazuju samo osnovne prečice (Ctrl+S, Ctrl+P i Ctrl+R), a kako korisnik otavara prozore sa dodatnim prečicama, dodaju se na listu. Prilikom sledećeg pokretanja programa biće prisutne sve prečice “prikuplјene” do tada.
 • U artiklima i poslovnim partnerima (tabeli šifarnika) dodate su opcije na desno dugme:
  • Dodeli kategoriju obeleženima
  • Promeni vrednost atributa obeleženima
 • U skladu sa izabranom opcijom otvara se forma u kojoj se bira vrednost kategorizacije ili vrednost atributa. Ovaj izbor se može sačuvati. U tom slučaju se dodaje svim artiklima ili poslovnim partnerima koji su izabrani u šifarniku.
 • Unapređen je mehanizam zamenskih direktorijuma:
  • dodata je funkcionalnost izbora direktorijuma za privremene datoteke
  • dodata je opcija ručnog čišćenja privremenih direktorijuma
 • Dodata je podrška za serijalizaciju artikala (lotovi, pojedinačni serijski brojevi…).

Ispravke:

 • Tabela Artikli ispravno radi i program više ne vraća OutOfMemoryException kada se doda veći broj slika.
 • Izbor stavke iz padajućeg menija u tabeli sada radi ispravno.
 • Puštanje izmena na SQL 2000 više ne prijavlјuje grešku kada se izvršava fajl 03 mas_fk_table.sql.

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • U podešavanja za Finansijsko knjigovodstvo dodata je mogućnost podešavanja datuma na formi za izbor naloga za knjiženje (Finansijsko knjigovodstvo -> Filter za otvaranje naloga za knjiženje).
 • Proširen je izveštaj o dospelim obavezama tako da se može birati više rokova dospeća.
 • Prilikom čuvanja naloga koji ima nekritične greške (nije saldiran i slično), neće se prikazivati poruka “Nalog će biti sačuvan iako su pronađene greške!” već će se nalog samo sačuvati.
 • Na štampi izveštaja je omogućeno da se klikom na bilo koji deo reda selektuje ceo red. Ovo je omogućeno na štampi:
  • bruto bilansa
  • zaklјučnog lista
  • analitičke kartice.
 • Prilikom kreiranja novog kontnog plana (prilikom uvoza sa diska ili prilikom instalacije) inicijalno je uklјučena kontrola poslovnih partnera na kontima koja to “prirodno” traže.To su kupci i dobavlјači.
 • Omogućeno je da se prilikom kreiranja kursnih razlika podaci grupišu i po organizacionoj jedinici.

Ispravke:

 • Na izveštaju “Pregled salda analitika” sada će na kraju grupe po kontu biti prikazana suma dugovnog i potražnog salda, a ispod njih konačni saldo (dugovni ili potražni).
 • Ako se u jednom nalogu nalaze stavke sa istim brojem konta, brojem dokumenta, partnerom i datumom promene, one su se na IOSu prikazivale zbirno u jednom redu iako nije čekirano ”Prikaži saldo po dokumentu”. Sada će se na IOSu ove stavke prikazivati odvojeno ukoliko nije čekirano “Prikaži saldo po dokumentu”.

KOMPENZACIJA

Dorade:

 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • Dodata je stopa za polјoprivrednika (8%) u stavke običnog primlјenog računa – kpr 1.
 • Dodata je organizaciona jedinica u filter izveštaja Saldo kupca i Saldo dobavlјača.
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014. Šeme su kreirane u skladu sa priručnikom o primeni AKP Privrednog savetnika. Šeme se vide ako je izabran odgovarajući kontni plan.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.
 • Na izveštajima se prikazuje šifra umesto broja ako je uklјučeno podešavanje da se na računima štampa šifra umesto broja.
 • U formi računa, u tabu Štampa, dodata je opcija Mesto prometa.
 • Prilikom štampe konačnog računa dodata je opcija izbora štampe konačnog računa sa tabelom avansnih uplata.

Ispravke:

 • Račun za ino kupca sada izgleda kao devizni račun.
 • Ako su postavlјene regionalne postavke na Srpski latinica, pa se zatim promeni decimalni simbol na ‘.’ a simbol za grupisanje na ‘,’ iznosi u “avansno plaćeno” se sada prikazuju kako treba, a nisu podelјeni sa 1000.
 • Dugme “Obaveštenje” kod pdv obračuna sada se pojavi kada se klikne na “+” dugme pored dugmeta “Štampaj”.
 • Na štampi deviznog računa sada se prikazuje naziv valute umesto šifre.

RINO (Registar izmirenja novčanih obaveza)

Ispravke:

 • Izvoz obaveza sada ispravno radi ako naziv partnera sadrži “&”, “<” ili “>”.
 • U obaveze više nije moguće uneti račune za različite mesece.
 • Prilikom izvoza obaveze stavke se više ne označavaju kao “izvezene” kada odustanemo.

ROBNO – MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Prilagođen je izgled svih formi u izveštajima tako da se svi elementi prikazuju u gornjem levom uglu kada korisnik proširi formu.
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.

Ispravke:

 • Kontrole na formi Evidencija prometa (po artiklima) sada se raspoređuju dobro pri promeni veličine forme.

EVIDENCIJA PROIZVODNјE

Dorade:

 • U filteru dnevnih izveštaja dokumenti su sada sortirani po datumu prometa u opadajućem redosledu.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014. Šeme su kreirane u skladu sa priručnikom o primeni AKP Privrednog savetnika. Šeme se vide ako je izabran odgovarajući kontni plan.

PROIZVODNјA

Dorade:

 • Prilikom kreiranja magacinskog dokumenta sa radnog naloga, vrednost poslovnog partnera na magacinskom dokumentu će biti postavlјena na vrednost odgovornog lica sa radnog naloga (ukoliko je isto izabrano na radnom nalogu).
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.

IZVODI I BLAGAJNE

Dorade:

 • Prilagođene su početne vrednosti konta u tipovima razrešavanja koje se koriste kada je izabran kontni plan MRS 2014.

Ispravke:

 • U drajveru za poštansku štedionicu više se ne javlјa greška ako nije upisano mesto primaoca.
 • Izveštaji “finansijsko stanje” i “promet preko izvoda” više se ne zatvaraju automatski kad se klikne na štampu ili prikaz.

OSNOVNA SREDSTVA

Dorade:

 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.

VOZILA

Dorade:

 • Na formu vozila dodata su nova polјa.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • Ubrzan je rad obaveštenja.
 • Dodato je podešavanje za broj dana za koji se pojavlјuju obaveštenja.
 • Kada se u generatoru izveštaja filtriraju lica u levom filteru po nekoj tabeli, omogućen je prikaz svih kolona te tabele na izveštaju.
 • Dodat je prikaz broja selektovanih i vidlјivih lica u generatoru izveštaja.
 • Omogućena je pretraga za raspon vrednosti za numerička polјa u generatoru izveštaja.
 • Na izveštaj “Struktura zaposlenih po radnim mestima” dodate su kolone neto i bruto zarada.
 • Na osnovnim izveštajima je omogućen izbor da li će se grupe štampati na novoj strani.
 • Izveštaj “Godišnji odmor na dan” usklađen je sa promenom šifarnika za godišnje odmore.
 • Kada se otvori osnovni izveštaj članovi porodice, više se ne vidi filter u periodu već samo jedan datum i filtriranje je na dan.
 • Na izveštaj “Prijavlјena/odjavlјena lica” dodata je kolona “Broj sati angažovanja” i ček polјe “povezuj različite tipove ugovora”. Ako je ovo polјe štiklirano, a unese se broj dana između 2 ugovora, povezivaće se svi intervali staža bez obzira na tip ugovora.
 • Ubrzano je otvaranje osnovnih izveštaja.
 • Omogućen je izbor da li se minuli rad računa na ukupan staž ili staž u tekućem preduzeću u obrascu 1.
 • Na karticu lica dodata su ekstra polјa:
  • početak tekućeg ugovora
  • završetak tekućeg ugovora
  • banka i
  • tekući račun.
 • U meniju Kadrovska evidencija -> Podešavanja -> Godišnji odmori dodat je mehanizam za automatsko dodelјivanje godišnjih odmora zaposlenima.
 • Omogućeno je vođenje evidencije o beneficiranom stažu za sva preduzeća.

Ispravke:

 • Izveštaj “Ukupan radni staž” sada dobro računa staž za svaki datum.
 • Tekući račun se pamti za ono lice za koje ga unesemo i kada je otvoreno više kartica lica istovremeno.
 • Kada se unesu tekući računi za lice, pa se zatvori kartica lica i ne sačuvaju promene, kada se ponovo otvori kartica tog lica, spisak tekućih računa sada izgleda isto kao pre unosa.

ZARADE I NAKNADE
VAŽNO: u ovu verziju je ubačena preliminarana podrška za umanjenje plata (zarada) u javnom sektoru iz novembra 2014. Potpun opis načina rada sa ovim umanjenjima možete pronaći u posebnom dokumentu na našem sajtu, a ovo su osnovne postavke:

 • Dodata je podrška za obračune koji postoje u sistemu, ali ne ulaze u računicu za izveštaje, poreske prijave i slično.
 • Dodata je tzv. dodatna opcija “Umanjenje zarada u skladu sa Zakonom iz novembra 2014″. Ova opcija radi sledeće:
  • Kod obračuna gde je početni iznos zarade (plate) u neto iznosu, prikazuje tabelu u kojoj se može videti neto iznos osnovne plate pre umanjenja, neto iznos osnovne plate posle umanjenja i korektivni koeficijent.
  • Kod obračuna gde je početni iznos zarade (plate) u bruto iznosu, prikazuje tabelu u kojoj se može videti bruto i neto iznos osnovne plate pre umanjenja, bruto i neto iznos osnovne plate posle umanjenja i korektivni koeficijent.
  • Vrednosti se mogu ručno menjati u tabeli ako je to potrebno.
  • Korektivni koeficijent se upisuje u kolonu “korekcija” u tabeli “ugovorena zarada” u obračunu.

Dorade:

 • Unapređen je izgled forme obračuna. Parametri i većina polјa iz zaglavlјa su izdvojeni na poseban tab “parametri obračuna”.
 • U obračune zarada dodata je podrška za rad po normi.
 • Dodata je nova verzija obračunskog listića pod nazivom “obračun zarade”.
 • Dodata je podrška za umanjenje zarada od 10% iz novembra 2014.
 • Podrazumevana šifra plaćanja za obustave je od sada 246. Za već postojeće obustave potrebno je ručno promeniti šifru plaćanja.
 • Dodate su opcije za cc i bcc u konfiguraciji slanja obračunskih listića na e-mail.
 • Dodat je izvoz virmana za Piraeus banku.
 • Dodata je podrška za opcionu štampu datuma dospeća i razloga za neisplaćivanje zarade u izveštajima “obračunski listić” i “obračun zarade”. U obračunu na tabu “parametri obračuna” treba uneti razlog neisplaćivanja. Ako je ovo polјe popunjeno, štampa se ono i datum dospeća koji je poslednji dan u sledećem mesecu od dana isplate.
 • U obračune su dodate sledeće funkcionalnosti:
  • Običan obračun na osnovu bruto, običan obračun na osnovu neto:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
   • Eksplicitno izražavanje sati na osnovu kojih se računa proporcija minimalne osnovice doprinosa i neoporezivog dela.
  • Bolovanja
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
  • Doprinosi bez isplate zarade:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
  • Lična zarada preduzetnika:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
   • Neoporeziv deo kod prikaza na listiću ne može biti veći od bruto zarade.
  • Privremeni i povremeni poslovi:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
   • Obračun radi sada isto kao i obračun zarade kada je u pitanju delimično radno vreme, tj. ne skalira se minimalna osnovica ako je rad kod jednog poslodavca. U tom slučaju se popunjava MFP 8.
   • Kombinacija redovnog rada u jednom preduzeću i privremenih i povremenih poslova u drugom preduzeću dovodi do smanjenja minimalne osnovice doprinosa u skladu sa satima.
   • Eksplicitno izražavanje sati na osnovu kojih se računa proporcija minimalne osnovice doprinosa i neoporezivog dela.
  • Doprinosi osnivača koji nije zaposlen:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
  • Lica upućena na rad u inostranstvo:
   • Promena parametara obračuna (osnovice, neoporezivo) u zavisnosti od promene datuma isplate.
   • Eksplicitno izražavanje sati na osnovu kojih se računa proporcija minimalne osnovice doprinosa i neoporezivog dela.
   • Neoporeziv deo kod prikaza na listiću ne može biti veći od bruto zarade.
   • Dodata je podrška za razne vrednosti radnog vremena.
  • Stručno usavršavanje, omladinska zadruga:
   • Promena parametara obračuna (osnovice) u zavisnosti od promene datuma isplate.
 • Na novom izveštaju “obračun zarade” se vide i bruto i neto podaci potrebni za OZ-7.
 • Prilikom kopiranja obračuna koristeći čarobnjak, može se izabrati opcija da se ne preuzimaju parametri iz obračuna koji se kopira, nego da se preuzmu važeći podaci za mesec u kom se vrši isplata.
 • Dodata je PPP PO prijava.
 • Na rekapitulaciju je dodat podatak o procenjenom iznosu poreza za povraćaj kod novih subvencija.
 • Uklonjena je opcija za kreiranje obračuna “pre 30.5.2013″.
 • Omogućeno je da se u obrascima M4 prazna polјa popunjavaju nulama kod štampe.
 • Dodate su šeme za knjiženje u skladu sa analitičkim kontnim planom za preduzeća i zadruge koji važi od januara 2014.
 • Kod knjiženja, u izboru su samo one šeme koje su vezane za tekući kontni plan. Ukoliko nema informacije o tekućem kontnom planu, prikazuju se sve šeme.
 • Omogućeno je da se parametri obračuna u obračunima zarada, bolovanja i PPP poslova prikazuju podelјeni u grupe kada su predstavlјeni u vidu drveta.
 • Dodat je izveštaj “zahtev za povraćaj” dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlene radnike.
 • Dodato je logovanje kome je sve poslat obračunski listić putem mejla.
 • Penzioneri preduzetnici i zaposleni preduzetnici sada mogu da idu na šifru 106 umesto 199 u PD prijavi.
 • Promenjen je redosled kolona u filteru za izbor obračuna.
 • Kod ostalih nenovčanih primanja i dobrovolјnog PIO, koje uplaćuje poslodavac, prikazuje se iznos koji se dodaje kao bonus da bi se sprečilo opadanje zarade.

Ispravke:

 • Ako lice počne/prestane da radi tokom meseca, ovakvi redovi u PD prijavi sada prolaze validaciju u PU bez dodatne intervencije korisnika.
 • Ako lice sa delimičnim radnim vremenom kod jednog poslodavca počne sa radom tokom meseca, sada se ispravno računa minimalna osnovica doprinosa. Naravno, ova zarada i dalјe mora da se premesti na šifu 199 u PD prijavi.
 • Na PD prijavi, kreiranoj iz obračuna za rad preko omladinske zadruge, sada su deklarisani sati i dani.
 • Na štampi PD prijave, u polјu 3.5 – Prebivalište sada se prikazuje ispravna šifra prebivališta.
 • Ako lice počne da radi tokom meseca, minimalna osnovica u akontaciji se računa na rad u celom mesecu, a ne samo na akontacioni deo.
 • U bruto radnoj listi sada se pravilno preračunavaju neto bonusi kada je bruto bez bonusa 0, a neto bonusi su mali (ne podižu iznad minimalne osnovice).
 • Kod izračunavanja M4 minimalna osnovica iz meseca obračuna umesto meseca isplate se računa samo ako je zarada isplaćena posle 1. februara sledeće godine.