OPŠTE

Dorade:

 • U šifarnik banaka dodat je račun Narodne banke pod brojem 980 (već postoji 908).

FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Dodate su odgovarajuće opcije za otvaranje/zatvaranje kada je izabran MRS 2014. – U osnovnom nivou je izbačena provera duplog knjiženja dokumenta iz drugog modula, zato što nije bila dovolјno kvalitetna. Ostaje provera da li je spolјni broj novokreiranog naloga eventualno dupliran.
 • Ispravke: – Dugme (…) za izbor poslovnog partnera je izbačeno sa forme “Neproknjiženi dokumenti. – Kada se bruto bilans štampa po organizacionim jedinicama, saldo po organizacionim jedinicama sada je ispravan. – Opcije za zatvaranje / otvaranje knjiga za MRS 2009 i finansijski izveštaji za MRS 2009 se više ne mogu pokrenuti kada se koristi kontni plan po MRS 2014. – Filter za izbor konta u nalogu za knjiženje je proširen tako da se prikaže veći deo naziva konta.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:

 • Na karticu “štampa” računa dodate su opcije: mesto prometa i mesto izdavanja. Ova mesta se postavlјaju u tekstualno polјe i taj tekst je moguće promeniti, ali ukoliko se promeni onda se pretpostavlјa da nije ništa od ponuđenog. Na samoj štampi mesto prometa je postavlјeno pored datuma prometa. Ukoliko je naziv mesta prometa veliki, polјe bi trebalo da ode u drugi red i da ne dođe do preklapanja sa tekstom koji je ispod njega (ukoliko ga ima – polјe ispod je polјe “dodatne informacije” – na primer detalјi avansnih uplata za isporuke). Mesto izdavanja je dole kod potpisa. – Prilikom štampe konačnog računa sada korisnik ima opciju izbora štampe konačnog računa sa tabelom avansnih uplata. – U štampi avansnih i konačnih računa dodata je specifikacija prethodnih avansnih uplata.

Ispravke:

 • Na račun otpremnici sada se štampa datum kod potpisa. – Na štampi deviznog računa se prikazuje naziv valute umesto šifre. – Prilikom kreiranja poslovnog partnera iz KPR, nakon povratka u KPR, taj novokreirani poslovni partner mora da bude dodat tom računu.

ROBNO-MATERIJALNO KNјIGOVODSTVO

Dorade:

 • Prilagođen je izgled svih formi u izveštajima tako da se svi elementi prikazuju u gornjem levom uglu kada korisnik proširi formu.

EVIDENCIJA PROIZVODNјE

Ispravke:

 • Ispravlјena je greška koja je onemogućavala preuzimanje dokumenata iz drugih modula u radni nalog, u slučajevima kada je radni nalog prazan.

KADROVSKA EVIDENCIJA

Dorade:

 • U levom filteru generatora dodata su 2 nova čvora:  1. NA DAN – filtrira označene tabele na izabrani datum.  2. ZA PERIOD – filtrira označene tabele za izabrani period od-do. Svaki od ovih čvorova ima spisak tabela u kome se čekiraju one po kojima će se raditi filtriranje. Ovi dodatni čvorovi su obojeni u crveno, a ekstra polјa u zeleno. Čvorovi “od” i “do” su u logičnom redosledu. – Dodato je podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Kadrovska evidencija -> Zaposlenje -> Automatsko popunjavanje datuma. Ako je uklјučeno ovo podešavanje, kada korisnik unosi radno mesto i nadređeno lice, program treba sam da mu ponudi poslednji “datum od” i “datum do” koji su upisani u organizacionoj jedinici. – Ubrzano je otvaranje kartice lica.

ZARADE I NAKNADE

Dorade:

 • Izmenjen je obrazac PDPO (obrazac za isplate nerezidentnim pravnim licima).
 • Kod detalјne štampe PO prijave za sva lica, sa leve strane u mapi dokumenta (izveštaja) su izlistana sva lica. – Dodata je nova generacija obračuna prilagođena PPP PD prijavi.

Ispravke:

 • Na štampi zahteva za refundaciju sada je 65% od ukupnog iznosa poreza i doprinosa(na teret zaposlenog i na teret poslodavca). – Ispravlјena je greška koja je dovodila do toga da se, prilikom kopiranja obračuna, ne kopiraju norme. U čarobnjaku se može izabrati da li se kopiraju norme. – Ispravlјene su greške u zaglavlјu novog obračunskog listića: sada postoji natpis “matični broj” i organizaciona jedinica se ne  štampa ako nije definisana. – Ispravlјena je greška kod neto obračuna za inostranstvo. Ako je zarada 0, poreska osnovica više ne ide u minus, a zarada se prenosi u PD prijavu kada su plaćeni doprinosi. – Minimalna osnovica se sada ispravno računa na fond sati do kraja meseca, a ne samo do datuma akontacije. Sada se i u PD prijavi upisuju odgovarajući sati i dani. – PD prijava sada prolazi validaciju ako se isplaćuje akontacija, lice ima beneficiju i bolovanje na teret poslodavca i ukupna zarada u akontaciji je manja od minimalne osnovice doprinosa.