FINANSIJSKO KNјIGOVODSTVO

VAŽNO: Dodati su bilans stanja i uspeha za MRS 2014 koji su omogućeni samo ako je izabran odgovarajući kontni plan.
Statistički aneks će biti dodat u nekoj od sledećih izmena programa.
Pošto su finansijski izveštaji značajno promenjeni a mogućnosti za interno testiranje u PS.IT-u su ograničene, obavezno ih treba pregledati posle kreiranja i pronađene greške, zamerke ili sugestije javiti našoj tehničkoj podršci. PS.IT će redovno izbacivati izmene u kojima će unapređivati ove izveštaje.

Dorade:

 • Ubačeno je podešavanje Knjigovodstvo -> Knjiženje iz drugih modula -> otvori nalog po kreiranju koji može imati jednu od vrednosti:
  • da – po završenom knjiženju nalog za knjiženje se otvara
  • ne – po završenom knjiženju nalog se ne otvara, već se korisnik obaveštava o uspešno obavlјenom knjiženju
  • pitaj – program pita korisnika da li želi da otvori nalog za knjiženje
 • Podešavanja “Knjigovodstvo/filter za otvaranje naloga za knjiženje” se primenjuju i kod datuma na formi “Neproknjiženi dokumenti”.
 • Kod izbora tipova naloga u filter formi za izbor naloga za knjiženje filter za pretragu sada je tipa grid (tabela).

Ispravke:

 • Kada se iz filtera za otvaranje naloga pokuša proglašavanje važećim više naloga, program više ne prijavlјuje grešku i proglašava važećim samo jedan nalog.
 • U izveštaju o izvršenju budžeta se sada računa dobro krajnji višak/manjak.

IZVODI I BLAGAJNE
Dorade:

 • Dodata je komanda “Prikaži” na izveštaje “Saldo poslovnih partnera” i “Saldo po dokumentima”.

Ispravke:

 • U saldu po dokumentima i saldu poslovnih partnera sada radi filter kada partner ima šifru koja ima ćirilična slova.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE
Dorade:

 • Knjižno odobrenje/zaduženje u KPR – dodat je datum kreiranja i omogućeno kopiranje iznosa/procenta kroz redove.
 • Omogućeno je da se primlјene delimične isporuke razrešavaju po iznosu za isplatu.

Ispravke:

 • Kada knjižimo račun usluga iz KIR-a i izabran je kontni plan u skladu sa novim MRS standardima automatski se nudi šema za usluge sa kontom prihoda iz odgovarajućeg kontnog plana.
 • Na štampi deviznog računa se prikazuje naziv valute umesto šifre.
 • Program ne daje više upozorenje u KIR-u kada je datum prometa pre datuma izdavanja.

MAGACINSKI DOKUMENTI
Dorade:

 • Dodat je dokument nalog magacinu/dispozicija u magacinskom poslovanju:
  • ima elemente kao otpremnica
  • može se kreirati, obrisati, kopirati
  • može se štampati
  • može preuzeti podatke iz drugog dokumenta
  • može biti preuzeta od strane drugog dokumenta
  • NE UTIČE na stanje magacina

OBRAČUN KAMATE
Dorade:

 • Kod obračuna kamate na javne prihode, ako je datum uplate posle 1.1.2015 umanjuje se prvo kamata pa onda glavnica u skladu sa novim propisima.

PROIZVODNјA
Dorade:

 • Kada se menja godina kojoj pripada specifikacija program nudi i promenu broja specifikacije.

ZARADE I NAKNADE
Ispravke:

 • Obračun prevoza u javnom saobraćaju sada računa vrednosti ako početna vrednost nije uneta u šablon “iznos troškova prevoza”.
 • U PD prijavi je ispravlјena greška koja je dovodila do toga da se za određene obračune generiše greška ne upisuju “dani”, (upisuje se 0).
 • Kad je otvorena PD prijava, i kroz čarobnjak se pokušava brisanje postojeće i pravlјenje nove, otvorena prijava se auromatski zatvara jer je obrisana.
 • Sada radi knjiženje ugovora o delu ako je kontni plan MRS 2014.