DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.2.17082.2

DOWNLOAD

Robno materijalno

Dorade:

Identifikacioni broj: 2712
Dodat je novi dokument “Korekcija nabavne cene”. Ovim dokumentom se evidentira promena PNC u magacinu koji se vodi po PNC (ili ceni koštanja).
Identifikacioni broj: 7637
Sada je iz prikaza kartice artikla moguće videti povezane dokumente (robno- materijalni dokument, nalog za knjiženje).
Dokumenti se vide u prikazu u evidenciji dokumenata. Dvoklikom, dokument se otvara.
Identifikacioni broj: 7772
Omogućeno je da se na izveštaju Promet po kategorijama artikala prikaže poslovni partner.
Identifikacioni broj: 8092
Dodate su kolone “serijski broj” i “rok trajanja” na izveštaj “Lager lista”.Promenjena je forma lager liste. Potrebno je najpre kliknuti na dugme “Izračunaj”, a tek onda na “Štampaj” da bi se pojavio prikaz štampe izveštaja.Dugme “Štampaj sve” otvara prikaz izveštaj koji sadrži sve redove. Dugme “Štampaj vidljive” otvara prikaz izveštaja na kome se nalaze samo filtrirani redovi.
Identifikacioni broj: 8094
Kada se, u robnim dokumentima, bira serijski broj artikla, sada je prvi ponuđen onaj kome prvo ističe rok trajanja. Serijski brojevi su filtrirani tako da se ne prikazuju pasivni.Prilikom unosa količine u izlazni dokument, program upozorava ako u magacinu nema dovoljno artikala sa izabranim serijskim brojem.
Identifikacioni broj: 8193
Prilikom proglašavanja važećim sledećih robnih dokumenata:

 • prijemnica
 • otpremnica
 • devizna otpremnica
 • trebovanje
 • povraćaj materijala
 • revers
 • povraćaj dobavljaču
 • povraćaj robe od kupca
 • devizni povraćaj robe od kupca
 • povraćaj reversa
 • otkupni list

proverava se da li je izabran poslovni partner.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 7485
Uspešno se knjiži račun sa uslugom kao račun-otpremnica.
Identifikacioni broj: 7489
Ispravno se knjiži devizni račun za izvoz.
Identifikacioni broj: 7743
Izveštaj “Promet po artiklima” ne javlja grešku kada je izabrano više magacina i štiklirano “Prikaži nabavnu vrednost po artiklu”.
Identifikacioni broj: 7744
Izveštaj “Evidencija prometa- analitički izveštaj” više ne javlja grešku kada nije štiklirano “Prikaži grupisano po dokumentu”.
Identifikacioni broj: 7758
Ispravljena je greška u zaokruživanju kod izračunavanja PDV u prijemnici.
Identifikacioni broj: 7955
Na štampi kalkulacije sada se vidi količina i u slučaju kada ima 6 cifara.
Identifikacioni broj: 8004
Kada se izlazni račun preuzme u povraćaj robe od kupca, vrednost kolone “iznos” je sada sa PDV.

Finansijsko knjigovodstvo

Dorade:

Identifikacioni broj: 3746
Omogućeno je da brojanje naloga po Tipu naloga za knjiženje krene od zadatog broja.Kako bi ovo funkcionisalo, mora biti uključeno podešavanje:
Sistem – Podešavanja – Knjigovodstvo – Nalog za knjiženje – Brojevi naloga u kontnom planu počinju od željenog broja – DA.
Identifikacioni broj: 5420
Iz opcije PRIKAŽI u okviru Izveštaja omogućeno je otvaranje analitičke kartice. Pozicioniranjem na bilo koje polje u izveštaju i pritiskom na taster F4 ili F5 omogućeno je otvaranje Analitičke kartice za selektovanog poslovnog partnera.
Identifikacioni broj: 5954
Omogućeno je da se u okviru opcije Izveštaji – Evidencija prometa, dodeli analitika za više izabranih stavki. Ovo je omogućeno na sledeći način: nakon označavanja željenih redova, desnim klikom miša se bira opcija: Dodaj/izmeni i nakon toga opcija: dodatnu analitiku ili naprednu analitiku.
Identifikacioni broj: 6011
U izveštajima je dodata mogućnost izbora više poslovnih partnera po nekom kriterijumu (na primer po kategorijama) svuda gde se nalazi taj filter.
Identifikacioni broj: 6150
U izveštaju Glavna knjiga je dodata kolona OPIS iz stavke naloga za knjiženje.
Identifikacioni broj: 6521
U nalogu za knjiženje i glavnoj knjizi dodate su opcije štampe sa kolonama naziv poslovnog partnera i naziv organizacione jedinice.
Identifikacioni broj: 7759
Na izveštaju o dospelim obavezama je omogućeno da se u obzir uzimaju samo one otvorene stavke kojima je rok plaćanja (ili datum promene, ako rok plaćanja nedostaje) jednak datumu unetom na izveštaju.
Identifikacioni broj: 7913
Dodata je opcija da se prilikom zatvaranja poslovnih knjiga primene pravila koja korisnik zada u tabeli. Ova opcija se nalazi u: Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Knjigovodstvo: Automatsko zatvaranje stavki naloga za knjiženje – Primeni prilikom zatvaranja poslovnih knjiga, i treba da bude podešena na DA. U Knjigovodstvo – Konta nalazi se tabela sa pravilima koja će se koristiti prilikom zatvaranja poslovnih knjiga. Tabela se može otvoriti samo ako je u podešavanju označena opcija DA, u suprotnom neće moći da se otvori. Ova tabela je inicijalno popunjena sa kontima 15*, 20*, 43* za kontne planove MRS i DPL. Vrednosti se mogu izmeniti, obrisati ili dopuniti drugima. Npr. konto 15* označava sva konta koja počinju sa 15. Umesto toga, može se staviti i konkretan konto 1500, 1501 i slično.
Identifikacioni broj: 8236
Dorađeni su prikaz i štampa Glavne knjige u odnosu na opcije prikaza dinarske i devizne vrednosti

Ljudski resursi

Dorade:

Identifikacioni broj: 3783
Pri kreiranju šablona za dokumenta, omogućeno je da korisnik pretražuje polja.
Identifikacioni broj: 3805
Korisnik ima mogućnost da obriše šablon za dokumenta za koji smatra da mu više nije potreban.
Identifikacioni broj: 4012
U tabeli o odsustvima za zaposlene, dodata je kolona koja sarži šifarnik plaćenog odsustva.
Ukoliko je kao tip odsustva izabrano plaćeno odsustvo, ova kolona omogućava da se iz nje izabere osnov za plaćeno odsustvo.
Identifikacioni broj: 4086
Omogućeno je da svaki zaposleni može biti raspoređen istovremeno u više organizacionih jednica koje pripadaju različitim organizacionim šemama.
Identifikacioni broj: 4388
Omogućeno je kreiranje više šema organizacionih jedinica kroz opciju Činioci poslovanja – Organizacione jedinice – Organizacione šeme.
Za svaku šemu moguće je kreirati potpuno nezavisnu hijerahiju ogranizacionih jedinica.
Identifikacioni broj: 5757
Dodata su 2 nova izveštaja:

 • Osnovni – Struktura zaposlenih po mestu troška i
 • Statistički – Struktura i broj zaposlenih po mestu troška.

Osnovni izveštaj prikazuje sve zaposlene na zadati datum grupisane po mestu troška.
Statistički izveštaj prikazuje broj zaposlenih po mestima troška na zadati datum.
Identifikacioni broj: 7051
Dodato je novo podešavanje: Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Ljudski resursi – Staž – Jubilarna nagrada – broj dana prekida staža. Inicijalna vrednost je 5. Označava broj dana prekida staža koji se toleriše prilikom računanja jubilarne nagrade.
Identifikacioni broj: 7202
Na izveštaju “Aktivna/pasivna lica” dodata je kolona “tip lica”.
Identifikacioni broj: 7571
U kadrovskoj evidenciji, u kartici lica dodato je polje: Adresa za slanje dokumenata.
Ovo polje nudi padajuću listu sa dva ponuđena izbora:

 • Privatna imejl adresa
 • Službena imejl adresa

U zavisnosti od izabrane vrednosti, obračunski listići i sva ostala dokumenta koja se korisniku šalju na imejl, biće prosleđena na ovu adresu.
Identifikacioni broj: 7698
Postoji grupa podataka koja je identična podacima u modulu za Obračun zarada i istovremeno je dostupna u oba modula.Ako se unesu podaci o licu u modul za Ljudke resurse, a nakon toga otvori to isto lice u modulu za Obračun zarada, podaci moraju biti odmah dostupni, bez ikakve sinhronizacije.
Identifikacioni broj: 7740
Pomoću opcije Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Ljudski resursi – Aktivni tipovi lica u ljudskim resursima, omogućeno je
čekirati tipove lica koji će se videti pri radu u modulu Ljudski resursi.
Identifikacioni broj: 7741
Omogućeno je da se pomoću opcije Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Ljudski resursi – Boje redova lica izabere boja pozadine i slova za izračunljiva polja, kao i boja redova za različite tipove lica u formi Lica.
Pri prvom sledećem otvaranju forme Lica, ova podešavanja će biti vidljiva.

Proizvodnja

Dorade:

Identifikacioni broj: 3876
Zahtev za proizvodnju može da bude dokument koji je polazna tačka za proizvodnju (za korisnike koji imaju potrebu za tim). Sadrži spisak proizvoda koje treba napraviti. Za svaku stavku (ili više stavki odjednom) se pravi radni nalog (desni klik). Za svaku stavku se prati procenat završenosti – razlika između tražene količine proizvoda i količine predate u magacin sa radnog naloga. Od podataka ima datum kreiranja, rok završetka, broj dokumenta, opis…
Svaka stavka ima podatke o traženom proizvodu, naručenu količinu i završenu količinu.

Zarade i naknade

Dorade:

Identifikacioni broj: 4730
Dodat je novi tip odsustva “trudničko bolovanje na teret fonda”.
Ono se ponaša slično običnom bolovanju:

 • ne preuzima se u obračune zarada

Obračun bolovanja (sve vrste) je proširen. Ima:

 • sate bolovanja na teret fonda
 • sate trudničkog bolovanja
 • sate davalac tkiva i organa
 • sate izolacije
 • sate nege člana porodice
 • sate profesionalna bolest
 • sate nega deteta do 3 g.

Postoje dve vrste obračuna u skladu sa šifrom u PD prijavi. Treća i sedma stavka se nalaze na jednom, a ostali na drugom obračunu.
Na osnovu ovih podataka se popunjava:

 • OZ-10 izveštaj
 • Kartica zaposlenog (sve vrste)
 • PD prijava

Identifikacioni broj: 5943
Dodat je novi izveštaj: Potvrda o zaradi za NSZ.
Bira se lice i klikom bilo gde na formi, program automatski postavlja datum prestanka radnog odnosa i prikazuje podatke.
Datum prestanka radnog odnosa je moguće izmeniti i postaviti neki drugi željeni datum.
Identifikacioni broj: 6234
Dodata je opcija koja prosek za porodiljsko računa na osnovu bruto minulog rada u obračunu.
Opcija je dodata:

 • kod osnova za porodiljsko: treba skinuti oznaku sa “preračunaj minuli rad kod računanja proseka”
 • kod osnova kalkulatora proseka za naknade: “porodiljsko odsustvo (bez preračuna m.r.)”

Identifikacioni broj: 6254
Dodata je opcija za štampu virmana za uplatu kamate.
Ovaj virman se može štampati iz obračuna, mora da postoji neka od poreskih prijava (PD, ODO, PDPO/S) da bi se štampao. Ako nema kamate, štampa se sa iznosom 0.
Može da se izvozi u format za platni promet.
Identifikacioni broj: 6293
Godišnji odmori su izdvojeni u posebnu opciju u okviru odsustva zaposlenih.Postoji detekcija preklapanja godišnjih odmora i ostalih odsustva.Sati godišnjeg odmora i sve slično se računa isto kao i pre.Izveštaj o korišćenim odsustvima radi kao i pre.
Identifikacioni broj: 6483
Kolone “šifra radnog mesta” i “naziv radnog mesta” su promenjene u “šifra zanimanja” i “naziv zanimanja”.Isto se desilo u izveštajima koji koriste ove podatke:

 • Osnov za M4
 • Prosek primanja
 • Vertikalna kartica lica

U samom M4 se i dalje koristi termin “šifra radnog mesta” kod beneficije jer tako piše na samom izveštaju.
Identifikacioni broj: 6613
Omogućeno je da se čitač ličnih karata koristi za unos podataka o licima.
Identifikacioni broj: 6697
U osnov za M4 i u sam M4 je ubačena opcija “porodilje preduzetnice ulaze u M4″.
Identifikacioni broj: 6715
Postoji novi izveštaj “obračun zarada – rekapitulacija”. On je bazično zbir listića, s time što se neki redovi koji nema smisla da se sumiraju ne štampaju. Takođe, postoje podaci o oslobađanjima, ukupnoj sumi i eventualnoj sumi za refundaciju od strane države kojih nema na listiću jer nisu bitni za radnika.
Može da se štampa po organizacionim jedinicama.
Identifikacioni broj: 7156
Kod formiranja MUN(K) obrasca se mogu uneti:

 • Mesto prijema (isto kao i sedište firme ali se može menjati)
 • Datum podnošenja prijave

Ispisuju se na štampi obrazaca.
Identifikacioni broj: 7214
U tipove odsustva dodat je novi tip odsustva:

 • Održavanje trudnoće na teret poslodavca

U obračun zarada su dodati sati i iznosi ovog odsustva. Na ovo odsustvo se ne računa beneficija.
Odsustvo se evidentira u:

 • PD prijavi (na 101 ako nema beneficije, na 202 ako ima),
 • M4 obrascu (u drugi osnov ako je tako izabrano),
 • Kartici zaposlenog.

Identifikacioni broj: 7255
U tipove odsustva dodat je novi tip odsustva:

 • Vojni ili sudski poziv

U obračun zarada su dodati sati i iznosi ovog odsustva. Na ovo odsustvo se računa beneficija.
Odsustvo se evidentira u:

 • M4 obrascu
 • Kartici zaposlenog
 • Obrascu 4 za budžet (šifra 119)

Identifikacioni broj: 7268
U tipove odsustva dodat je novi tip odsustva:

 • Verski praznik

U obračun zarada su dodati sati i iznosi ovog odsustva. Na ovo odsustvo se računa beneficija.
Odsustvo se evidentira u:

 • M4 obrascu
 • Kartici zaposlenog
 • Obrascu 4 za budžet (šifra 119)

Identifikacioni broj: 7270
Dodata je podrška da se bolovanja računaju na osnovu proseka iz meseca kada su otvorena.
Ovo se odnosi na:

 • bolovanje na teret poslodavca
 • povredu na radu
 • trudničko bolovanje na teret poslodavca

Promene su sledeće:

 • Dodata je kolona “bruto naknada po času za bolovanje”. U ovoj koloni je po definiciji ista cena časa kao u “bruto naknadi po času”.
 • Ukoliko postoji neko od gornjih bolovanja, i u evidenciji odsustva je uneto da je počelo u nekom od prethodnih meseci, ovaj iznos se preračunava na osnovu datuma početka bolovanja.

Identifikacioni broj: 7274
Podatak o tome da li se koristi dvanaestomesečni prosek je preseljen u parametre obračuna i nalazi se u okviru konfiguracije obračuna. Više se ne može birati tromesečni prosek.
Identifikacioni broj: 7300
Dodata je opcija “rad u inostranstvu”.
Unosi se:

 • Lice
 • Zemlja (već postojeći šifarnik teritorija)
 • Od
 • Do
 • Napomena

Ako je lice u inostranstvu, nema sate na obračunu zarada (čak ni sate odsustva). Nema ni sate prevoza.
Obračuni za inostranstvo uzimaju radne sate iz opcije “rad u inostranstvu”.
Identifikacioni broj: 7349
Tabela sa doprinosima komorama u obračunu je promenjena tako da je sada doprinos komorama iskazan analitički po licu.
Identifikacioni broj: 7386
U zaradama je izdvojen redovan staž od uvećanog staža – beneficija. Postoji tab kod lica i forma u šablonima za definisanje uvećanog staža. U redovnom stažu više nema izbora beneficije.
Identifikacioni broj: 7402
U obračun zarada su dodati podaci o satima koji ne ulaze u obračun zarada a jesu iz radnog odnosa:

 • sati bolovanja na teret fonda
 • sati održavanja trudnoće na teret fonda
 • sati porodiljskog
 • sati rada u inostranstvu

Na osnovu ovih sati i sati neplaćenog odsustva sada se u obračunu računaju sati rada, tako što se od mogućeg fonda sati oduzmu ovi sati i sati naknada. Takođe, ovi sati se uzimaju u obzir i kod prikaza razlike u fondu sati i upozorenja o nedostajućim satima u obračunu.
Identifikacioni broj: 7411
Dodat je novi izveštaj u okviru kontrolnih izveštaja: Višestruko uplaćene obustve.
Ovaj izveštaj uzima u obzir:

 • obustave – iznos
 • kredite
 • dobrovoljno PIO koje uplaćuje zaposleni

Oni moraju da postoje u šablonima da bi bili uzeti u obzir.
Ukoliko program detektuje da je nešto od ovoga dva puta isplaćeno u mesecu u bilo kom obračunu, onda se to javlja u izveštaju.
Identifikacioni broj: 7546
Forma za prikaz lica je preglednija. U zavisnosti od šablona (tipa lica) se prikazuju samo podaci od interesa za taj šablon:

 • zaposleni – prikazuju se svi podaci sem podataka o pravnom licu
 • član porodice – prikazuju se samo podaci o licu
 • pravno lice – prikazuju se samo podaci o pravnom licu i tekućim računima
 • zakupodavci – prikazuju se samo podaci o licu, koeficijentima i ugovorenim zaradama i tekućim računima
 • ostala fizička lica – prikazuju se samo podaci o licu, radnom stažu, koeficijentima i ugovorenim zaradama i tekućim računima

Detalj lica se može otvoriti sa F11 u svakoj tabeli gde se može birati lice.
Identifikacioni broj: 7653
U planu odsustva se može uneti iznos naknade za porodiljsko. Za ostale tipove naknada se ne može uneti.
Ovaj iznos se kasnije koristi u obračunima porodiljskog. Ako se koristi u bruto obračunu onda je bruto, ako se koristi u neto obračunu onda je neto.
Identifikacioni broj: 7780
Dodat je obračun Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor.
Ulazni parametri obračuna su:
Dani neiskorišćenog godišnjeg odmora koji se preuzimaju iz evidencije godišnjih odmora, i to oni koji su označeni “isplaćeni” u odnosu na datum obračuna. Bez obzira na radno vreme uzima se da se radi 5 dana nedeljno.
Ovaj obračun ide na šifru 612 u PD prijavi.
Identifikacioni broj: 7812
U obračunima:

  • Obračun zarade za rad u inostranstvu
  • Obračun službenog puta u inostranstvo

Postoji kolona “Plaća se” sa vrednostima:

   • na devizni račun (podrazumevano)
   • na dinarski račun

Za one stavke koje imaju obeleženo “na devizni račun” kreira se nalog 70 koji se može štampati.
Za one kod kojih nije obeleženo, kreira se dinarski nalog.
Identifikacioni broj: 7943
Kada se, kod postojećih banaka, ponovo ukuca šifra ili se izaberu pritiskom na taster F9, dodaće se adresa, mesto, država i SVIFT kod.
Identifikacioni broj: 8391
U radnim listama (i neto i bruto) sati rada na praznik pomereni su ispred sati praznika.
Sati rada na praznik umanjuju sate praznika koji se izračunavaju na osnovu dana praznika (s time što ih ne mogu oterati u negativu).
Umanjenje sata praznika sa svoje strane povećava broj sati rada.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 7510
Mogu se otvoriti/izvoziti virmani iz važećih obračuna zarada koji su kreirani pre 1.1.2016.

Finansijski dokumenti

Dorade:

Identifikacioni broj: 4969
U saldu kupca/dobavljača, kada se uključi opcija “detaljno”, za svaki račun koji je razrešen po jednom ili više izvoda se vidi koji su to izvodi i koliko je izvod učestvovao u razrešenju određenog dokumenta.
Na izveštaju se vidi:

   • broj izvoda,
   • broj računa,
   • broj stavke,
   • iznos

Identifikacioni broj: 6268
Izlazni računi koji se šalju kupcu imaju mogućnost podešavanja izgleda štampe podataka o primaocu: Finansijski dokumenti/Opcije/Prikaz primaoca u štampi. Pored standardnog prikaza, podržan je i prikaz podataka o primaocu za račune koji se šalju poštom u kovertama sa prozorom, gde je adresa kupca u skladu sa preporukama Pošte (opcija 2).
U IOS-ima prilikom štampe, takođe je izmenjena adresa primaoca u skladu sa preporukama Pošte.
Identifikacioni broj: 6847
U knjizi izdatih i primljenih računa, u knjigama 1 i 2, dodata je mogućnost unosa deviznog iznosa za fakture koje se odnose na promet dobara i usluga u Republici. Ova opcija se aktivira ukoliko je uključeno podešavanje Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Finansijski dokumenti – Knjige – Prikaz deviznih kolona u knjizi 1 i 2. Na ovaj način omogućeno je praćenje domaćih faktura i u deviznim iznosima, kao i njihovo knjiženje u stranoj valuti, ukoliko je konto na koji se knjiženje vrši, u kontnom planu označen kao “devizni”.
Identifikacioni broj: 7243
U naprednom nivou je dodata opcija izbora računa koji će biti kreiran iz deviznog predračuna.
Identifikacioni broj: 7476
Postoji nova dodatna štampa evidencije PDV-a primljenih računa pod nazivom KPR – period obračuna PDV. Dodatna štampa se pojavljuje kada se postavi filter za otvaranje: datum prijema ili datum za pdv obračun i klikne se na štampaj.
Identifikacioni broj: 7872
Omogućeno je preuzimanje otkupnog lista u izdati račun.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 7414
U komercijalnim ugovorima je dodat novi tab pod nazivom Usluge gde je moguće definisati procenat rabata za usluge koje se unose u račun.
Identifikacioni broj: 7591
Na knjižnom odobrenju štampa se opis.
Identifikacioni broj: 7683
Prilikom knjiženja konačnog računa/delimične isporuke uzima se u obzir i neoporezivi deo iskorišćenih avansa.

Izvodi i blagajne

Dorade:

Identifikacioni broj: 6185
Dodata je mogućnost povezivanja naprednih analitika sa stavkom izvoda.
Identifikacioni broj: 7340
U razrešavanje stavki izvoda na desni taster miša dodata je organizaciona jedinica i opcija da se partner bira na osnovu tekućeg računa.
Identifikacioni broj: 8198
Kada se stavci izvoda dodeli nova analitika ta analitika se prenosi na sva razrešenja te stavke.
Ukoliko već postoji u razrešenju ista analitika sa različitom vrednošću, dobija vrednost iz stavke.
Identifikacioni broj: 8279
Mogu se uvoziti devizni izvodi iz Halkoma. U slučaju da se uvozi izvod koji ima neku od stavki u RSD valuti ili ako se desi da se u izvodu pojave različiti datumi, izvod će biti prekinut i javiće se poruka.
Identifikacioni broj: 8310
Prilikom uvoza izvoda iz Halkoma popunjava se kolona reklamacija

Osnovni deo programa

Dorade:

Identifikacioni broj: 6599
U izveštajima vezanim za analitičku karticu dodata je kolona datum naloga. Ova kolona se prikazuje ukoliko je uključeno podešavanje na sledeći način: Sistem – Podešavanja i konfiguracija – Podešavanja – Knjigovodstvo – Izveštaji – U izveštajima se prikazuje datum naloga – Da. Ukoliko se izabere da se prikazuje datum naloga onda se umesto datuma promene stavke u izveštajima ispisuje datum naloga.
Identifikacioni broj: 7644
Kod izvoza i uvoza šifarnika omogućen je izvoz/uvoz kategorizacija, kategorija i dodatnih atributa koji su vezani za artikle ili poslovne partnere.
Identifikacioni broj: 8363
Dodata su dva nova tipa lica:

   • Zakupodavac.
   • U zaradama ima osnovne podatke o licu, tekuće račune i ugovorenu zaradu (naknadu). Može da uđe u obračun prihoda van radnog odnosa.
   • U evidenciji ljudskih resursa se po definiciji ne vidi i ne ulazi u broj lica za licencu programa. Ukoliko se izabere da se vidi u kadrovskoj evidenciji onda ima podatke o licu, tekuće račune, zaduženja i ugovorenu zaradu (naknadu). Ukoliko se izabere da se vidi u kadrovskoj evidenciji ulazi u broj lica za licencu programa.
   • Ostala fizička lica.
   • U zaradama ima osnovne podatke o licu, stažu, tekuće račune i ugovorenu zaradu (naknadu). Može da uđe u obračun prihoda van radnog odnosa.
   • U evidenciji ljudskih resursa se po definiciji ne vidi i ne ulazi u broj lica za licencu programa. Ukoliko se izabere da se vidi u kadrovskoj evidenciji onda ima podatke o licu, tekuće račune, zaduženja i ugovorenu zaradu (naknadu). Ukoliko se izabere da se vidi u kadrovskoj evidenciji ulazi u broj lica za licencu programa.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 7785
Čuvanje serijskih brojeva artikala ispravno radi i kada je otvoreno više formi detalja za artikle.

RINO

Ispravke:

Identifikacioni broj: 7453
Preuzimanje obaveza, koje nastaju iz više stavki naloga za knjiženje u dva različita meseca, sada daje tačan sumarni iznos.
Identifikacioni broj: 7508
Knjižna odobrenja se ispravno preuzimaju u obaveze i kada ih ima više od jednog.
Identifikacioni broj: 7909
Knjižno odobrenje/zaduženje se samo jednom preuzima u obaveze.

Dorade:

Identifikacioni broj: 7660
Prilikom preuzimanja knjiga 6, 7, 8 i 10 u RINO PDV se sada automatski odbija ako postoji interni obračun.

Sistem za ažuriranje aplikacije

Dorade:

Identifikacioni broj: 7601
U system tray aplikaciji postoji opcija pomoću koje se preuzimaju nove verzije, sitne ispravke i dorade.
Iz System tray-a se može proveriti da li postoji, preuzme i pokrene nova verzija MPP2.2.
Mogu se preuzeti ispravke koje se izbacuju između verzija instalacije MPP 2.2. Ukoliko postoje ispravke fajlova za instaliranu verziju, moguće ih je preuzeti preko ovog servisa.
Postoji i opcija pomoću koje se preuzimaju fajlovi sa doradama. Ova opcija šalje id licencnog ključa (i verziju instalirane aplikacije) PS.IT servisu. Kao odgovor se dobija spisak fajlova za tog korisnika koje postoje na serveru. Ukoliko taj fajl postoji na lokalu i stariji je od onog koji servis kaže da postoji, moguće ga je obeležiti za preuzimanje.
Kada se fajl preuzme, onda se postavlja umesto postojećeg na lokalnom kompjuteru.

Prosto knjigovodstvo

Dorade:

Identifikacioni broj: 7786

Uveden je specijalni slučaj vođenja knjige PK1 za ugostitelje (Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva, Član 5. Tačka 12).Prilikom otvaranja forme za unos PK1 na raspolaganju je novo polje “Za ugostitelje” koje na početku nije označeno. Takođe, u svakoj stavci knjige postoji novo polje “Za ugostitelje”.Ako korisnik unosi podatke za preduzetnika koji obavlja ugostiteljsku delatnost, potrebno je da označi polje “Za ugostitelje” u formi. Nakon toga, u svakoj novoj stavci knjige će na početku takođe biti označeno “Za ugostitelje”. U slučaju potrebe korisnik može da ukine ili postavi ovu oznaku u stavci koju unosi.Postoje dva slučaja:

   • Ako je označeno polje “Za ugostitelje” u stavci – Prilikom pamćenja unetog reda, u kolonu 16 program će automatski upisati iznos iz kolone 13.
   • Ako u stavci polje “Za ugostitelje” nije označeno, program će raditi isto kao i do sada – Iznos u koloni 16 knjige PK1 automatski se izračunava kao zbir unetih iznosa u kolonama 12, 13, 14 i 15.

Osnovna sredstva

Dorade:

Identifikacioni broj: 7817
Kroz formu za izbor osnovnih sredstava dodato je više opcija koje je moguće izabrati desnim klikom na označena sredstva (da nije alat, da ulazi/ne ulazi u OA, da se radi/ne radi obračun amortizacije, promena amortizacione grupe).
Identifikacioni broj: 8098
U štampi kartice osnovnog sredstva koja ima početno stanje, ono se prikazuje kao nabavna vrednost u koloni duguje, a otpisana vrednost do trenutka početnog stanja kao potražuje.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8298
Kod ispravke pogrešno unete stope novog osnovnog sredstva, program briše pogrešnu stopu i ona se ne vidi u istoriji stopa.

Magacinsko poslovanje

Dorade:

Identifikacioni broj: 8206
Na izveštaje lager lista i kartica artikla, kroz opciju “Prikaži” dodate su kolone serijski broj i rok trajanja.Na formi izveštaja stanje zaliha moguće je izabrati da li će štampa i prikaz biti sa serijskim brojem ili ne.
Identifikacioni broj: 8278
Magacinski dokumenti mogu da se pretražuju i po Napomeni u opciji Otvori dokument. Pretraga po kolonama “napomena” i “spoljni broj” ne zavisi od pisma.