DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.2.17238.1

DOWNLOAD

Finansijski dokumenti

Dorade:

Identifikacioni broj: 7329
Dodati novu knjigu u KPR sa nazivom Računi blagajne
Identifikacioni broj: 8460
Napomene iz primljenih računa se prenose u naloge za knjiženje.
Identifikacioni broj: 8553
Izveštaj u finansijskim dokumentima nabavljeno po artiklima je uopšten. Promenjeno mu je ime i sada treba da prikaže sve primljene račune a ne samo one koje imaju artikle/usluge, generalno stavke.

Ostavljeno je dugme za štikliranje (po artikima) kojim bi izveštaj bio identičan starom prikazu.

Identifikacioni broj: 8763
U filteru za izbor finansijskih dokumenata postoji mogućnost izbora dokumenta po analitici koja je vezana za dokument.
Identifikacioni broj: 9049
U deviznim računima ukupan iznos prikazan u devizama se zaokružuje na četiri decimalna mesta.

Robno materijalno

Dorade:

Identifikacioni broj: 7767
U robno-materijalno je dodat izveštaj “najprodavaniji artikli”.

Može se birati period, magacin (ili svi magacini) i to da li se gleda količinski ili vrednosno.

On prikazuje artikle kao i prodatu količinu ili vrednost poređane od najveće do najmanje. Artikli kod kojih je prodata količina 0 se ne prikazuju.

U magacinsko je dodat izveštaj “najprodavaniji artikli”.

Može se birati period, magacin (ili svi magacini).

On prikazuje artikle kao i prodatu količinu poređane od najveće do najmanje. Artikli kod kojih je prodata količina 0 se ne prikazuju.

Identifikacioni broj: 8066
Opšte:Dodato je podešavanje u Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Artikli/Magacini -> Artikli -> Automatski dodeli serijski broj. Ako je uključeno ovo podešavanje, prilikom izbora artikla u robnim, magacinskim i finansijskim izlaznim dokumentima automatski se u kolonu “serijski broj” upisuje serijski broj kome najpre ističe rok trajanja.MK:Ako je u podešavanjima izabrano da artikli imaju serijski broj:
– U svim robnim dokumentima moguće je izabrati serijski broj. Serijski brojevi su sortirani tako da je prvi onaj kome najpre ističe rok trajanja. Pasivni serijski brojevi se ne pojavljuju u izboru.
– Ako korisnik izabere serijski broj kome je istekao rok trajanja, program daje upozorenje i pita za pasiviziranje tog serijskog broja.
– Omogućeno je da se serijski broj kreira iz robnog dokumenta.
– Kada se izabere serijski broj u izlaznom robnom dokumentu, program proverava stanje u magacinu i daje upozorenje ako je količina veća od stanja. U tom slučaju će se automatski pasivizirati izabrani serijski broj.
– Ako je uključeno podešavanje “Automatski dodeli serijski broj”, program će u izlaznim dokumentima prilikom izbora artikla potražiti odgovarajući serijski broj i postaviti ga. Uzima se najstariji serijski broj koji je aktivan, u roku trajanja.
Dodate su kolone “serijski broj” i “rok trajanja” na izveštaj Kartica artikla.Dodate su kolone “serijski broj” i “rok trajanja” na izveštaj Stanje zaliha.MD:Ako je u podešavanjima izabrano da artikli imaju serijski broj:
– U svim magacinskim dokumentima moguće je izabrati serijski broj. Serijski brojevi su sortirani tako da je prvi onaj kome najpre ističe rok trajanja. Pasivni serijski brojevi se ne pojavljuju u izboru.
– Ako korisnik u magacinskom dokumentu izabere serijski broj kome je istekao rok trajanja, program daje upozorenje i pita za pasiviziranje tog serijskog broja.
– Omogućeno je da se serijski broj kreira iz magacinskog dokumenta.
– Kada se izabere serijski broj u izlaznom magacinskom dokumentu, program proverava stanje u magacinu i daje upozorenje ako je količina veća od stanja. U tom slučaju će se automatski pasivizirati izabrani serijski broj.
– Ako je uključeno podešavanje “Automatski dodeli serijski broj”, program će u izlaznim dokumentima prilikom izbora artikla potražiti odgovarajući serijski broj i postaviti ga. Uzima se najstariji serijski broj koji je aktivan, u roku trajanja.
FD:Ako je u podešavanjima izabrano da artikli imaju serijski broj:
– U finansijskim dokumentima moguće je izabrati serijski broj. Serijski brojevi su sortirani tako da je prvi onaj kome najpre ističe rok trajanja. Pasivni serijski brojevi se ne pojavljuju u izboru.
– Omogućeno je da se serijski broj kreira iz finansijskog dokumenta.
– Ako korisnik u finansijskom dokumentu izabere serijski broj kome je istekao rok trajanja, program daje upozorenje i pita za pasiviziranje tog serijskog broja.
– Ako je uključeno podešavanje “Automatski dodeli serijski broj”, program će u izlaznim dokumentima prilikom izbora artikla potražiti odgovarajući serijski broj i postaviti ga. Uzima se najstariji serijski broj koji je aktivan, u roku trajanja.
EP:Ako je u podešavanjima izabrano da artikli imaju serijski broj:
– Prilikom kreiranja utroška iz radnog naloga ako je uključeno podešavanje “Automatski dodeli serijski broj”, program vodi računa o raspoloživim količinama materijala po serijskim brojevima. Ako se skida količina koja je veća od stanja zaliha jednog serijskog broja, u Utrošku se kreiraju dva reda istog artikla. Jedan rad koji će skinuti celu količinu sa najstarije serije, a drugi koji će skinuti ostatak količine sa druge najstarije serije.

Identifikacioni broj: 8301
U kartici artikla je dodata kolona spoljni broj dokumenta.
Identifikacioni broj: 8635
Omogućeno je da se u šemi za knjiženje robnih dokumenata može zadati formula za polje OPIS u stavci šeme
Identifikacioni broj: 8672
U izveštaju Evidencija prometa – Analitički izveštaj (Robno – materijalno/ Izveštaji/ Evidencija prometa – Analitički izveštaj) dodate su sledeće kolone:
– Jedinica mere,

– Cena,

– Težina (preuzima se iz artikla),

– Ukupna težina (količina * težina)

– Napomena (preuzima se iz dokumenta).

Identifikacioni broj: 8685
U izveštaju Evidencija prometa – Analitički izveštaj (Robno – materijalno/ Izveštaji/ Evidencija prometa – Analitički izveštaj) je potrebno daodati ček boks “Ne prikazuj kategorije i kategorizacije”.
Identifikacioni broj: 8746
U filteru za izbor robnih dokumenata postoji mogućnost izbora dokumenta po analitici koja je vezana za dokument.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8519
Lager lista se štampa na izabrani datum.
Identifikacioni broj: 8573
Lager lista ne prikazuje redove gde je količina 0.Lager lista štampa upozorenje ako postoji ulaz pre izlaza ili ako postoje artikli čije je stanje negativno.
Identifikacioni broj: 8591
Otkupni list se štampa po stopi koja je u dokumentu, a ne u šifarniku artikala.
Identifikacioni broj: 8924
Popis i početno stanje, prilikom klika na dugme Formiraj, u koloni “težina” izbacuju podatke (težina artikla pomnožena količinom).

Zarade i naknade

Dorade:

Identifikacioni broj: 7865
Omogućeno je postavljanje nekih početnih parametara obračuna. Ovo se odnosi samo na one parametre koji nisu strogo zakonski propisani (kao što su poreske stope i iznosi osnovica i olakšica) pa time nema ni smisla menjati ih.

Parametri se postavljaju po preduzeću.

Parametri koji se mogu postaviti su:

– računaj prosek za naknade (moguće trenutne vrednosti 0 – “ne”, 3 – “12 meseci (svi)” ili 4 – “12 meseci (važeći)”)
– minuli rad se računa na osnovu ( 1 – “sati redovnog rada, 2 – “sati redovnog i prekovremenog rada”, 3 – “redovnog, prekovremenog rada i uvećanja”)
– topli obrok se računa na osnovu (1 – “sati redovnog rada bez službenog puta”, 2 – “sati redovnog rada”, 3 – “svih sati bez bolovanja”, 4 – “svih sati”).
– minuli rad na staž u preduzećima (0 – “u svim”, 1 – “u tekućem”)
– koeficijent minulog rada
– koeficijent bolovanja na teret poslodavca
– koeficijent rad na praznik
– koeficijent noćni rad
– koeficijent rad vikendom
– koeficijent rad u smenama
– koeficijent prekovremeni rad
– koeficijent pripravnost
– mesečni iznos toplog obroka
– mesečni iznos regresa

Kod kreiranja novog obračuna:

– neto radna lista ili neto podrazumevani učinak
– bruto radna lista ili bruto podrazumevani učinak

Vrednosti iz parametara ako postoje se prebacuju kao početne vrednosti u odgovarajuće parametre obračuna. Ukoliko ne postoji postavljena vrednost parametra, uzima se podrazumevana.Zarade i naknade —> Novi obračun —> Podrazumevane vrednosti parametara

Identifikacioni broj: 8331
Kada se kreira PO prijava za sva lica (za jedno nije potrebno), ona se može sačuvati. U zaglavlju se pamte od, do, algoritam na osnovu koga je kreirano, napomena i obračuni koji su ušli u prijavu. Kada se jednom ova prijava uradi, ove parametre nema smisla menjati.

Prijava ima statuse: novi, u pripremi i važeći.

– Kod nove prijave se sve da menjati. Mora da bude bar jednom izračunata da bi prešla u sledeći status.
– Kod u pripremi se menjaju samo stavke. A ne i zaglavlje (sem napomene ).
– Važeća se ne može menjati. Ali se može vratiti u pripremu.

Prijava se može uvoziti ili izvoziti. Pri tome se može birati koji deo se izvozi: izvoze se ili svi ili samo filtrirani i vidljivi redovi.

Izvezena prijava se može uvesti. Uvozi se po JMBG (identifikator primaoca) i to samo ona koja se mogu pronaći, za ostale se na kraju samo da izveštaj da nisu uvezena jer u sistemu ne postoji lice sa tim identifikatorom. Kod uvoza se kreiraju nove stavke u PO prijavi, ne modifikuju se postojeće. Uvezene stavke ulaze u štampu.

Identifikacioni broj: 8332
MUN/K je postala dokument koji se može čuvati u sistemu.

U zaglavlju dokumenta je status, datum, da li se radi za važeće obračune, broj MF rolne i MF pozicija, mesto prijema, datum podnošenja i napomena.

Stavke su vizuelno iste kao i dok je MUN/K bio izveštaj. Štampa (i izvoz) ostaju kao i ranije.

Identifikacioni broj: 8504
Ukoliko je uključeno podešavanje Osnovna podešavanja – opcije – prati promene na bazi, prilikom kreiranja ili otvaranja obračuna, ako program detektuje da postoje promene na bazi ponovo će učitati šifarnik lica.

Takođe, prilikom otvaranja forma lica sam šifarnik će se učitavati ponovo samo ako ima promena u bazi.

Identifikacioni broj: 8542
Forma za filter obračuna se brže otvara, pogotovu ako postoji puno obračuna u bazi.
Identifikacioni broj: 8565
Komanda za štampu obrazaca za zaposlene se nalazi u pored tabele radni staž.
Identifikacioni broj: 8581
Kod štampe ovih izveštaja može se birati da li se analitički ili zbirno štampaju:

– Norma
– Bonusi
– Doborovoljno PIO
– Obustave
– Ostala primanja
– Uvećanja
– Ugovorena zarada

Identifikacioni broj: 8601
Šablon – Ostala nenovčanja primanja dodata kolona aktivan za pasiviziranje.

Kada red šablona nije aktivan, ne preuzima se u obračun.

Identifikacioni broj: 8697
Kod kreiranja MUN/K mogu se birati obračuni sa odgovarajućim datumom isplate. U izbor ulaze po definiciji obračuni za koje nije kreiran MUNK i koji za koje se može kreirati MUNK.

Identifikacioni broj: 8730
U formi za povezivanje lica i organizacionih jedinica se može videti kojoj organizacionoj shemi pripada organizaciona jedinica.

Ukoliko je lice povezano za dve ili više OJ iz različitih shema, po definiciji se u obračun povlači OJ iz osnovne sheme.

Identifikacioni broj: 8927
U obračun je vraćena opcija “dodatni doprinosi na teret poslodavca” (bivši doprinosi komorama).

Podrazumevano podešavanje je da se doprinosi ne povlače automatski iz šifarnika već postoji podešavanje Obračun – Dodatni doprinosi na teret poslodavca se preuzimaju pri dodavanju lica. Ako se ovo podešavanje prebaci na “da” preuzimaće se automatski.

Identifikacioni broj: 8935
U izveštaj “Isplatna lista” dodati tekst “Evidencija zarade i naknade zarade u skladu sa članom 122. Zakona o radu”.

Ovaj tekst se prikazuje kada je u pitanju obračun zarada ili bolovanja.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8461
U formi Lica i primaoci prihoda za lica koja imaju beneficiran radni staž i još uvek su u radnom odnosu, polje Datum isteka poslednjeg angažovanja je prazno
Identifikacioni broj: 8486
Učinak od 0% (ne utiče na zaradu) treba da se štampa na listiću (i rekapitulaciji) ako je imao akontaciju koja je različita od 0%.
Identifikacioni broj: 8507
M4 se kreira bez prijavljivanja greške i posle promene izabranog preduzeća.
Identifikacioni broj: 8508
U izveštaju Korišćena odsustva – iz plana odsustva se štampaju ispravno svi podaci.

U izveštaju Korišćena odsustva – iz obračuna sada postoji opcija za godišnji odmor.

Identifikacioni broj: 8516
Ne javlja se greška prilikom štampe virmana.
Identifikacioni broj: 8528
Konačni obračun ispravno računa doprinose i u situaciji ako mu je akontacija obračun doprinosa bez isplate zarade.

Identifikacioni broj: 8532
Ne štampa se datum isplate na rekapitulaciji i obračunskom listiću kada se ne označi opcija Datum isplate.
Identifikacioni broj: 8549
Ukupan iznos u M4 za to lice se slaže sa obračunatim iznosima.

Identifikacioni broj: 8563
Obračunski listići za bolovanje prikazuju ispravan procenat.
Identifikacioni broj: 8564
Obračun za preračun Go treba da radi ispravno.

Obračun nije oduzimao dane praznika i zato su se javljala neslaganja između KEV-a i obračuna zarada

Identifikacioni broj: 8566
U tabelama “zarade po visini” i “zarade po stepenu stručne spreme” u RAD-1 obrascu pojavljuju se samo oni koji su na kraju meseca u radnom odnosu.
Identifikacioni broj: 8579
Ako u evidenciji staža postoje dva stalna radna odnosa koji se nastavljaju u štampi izveštaja o proseku za banke se kao datum zaposlenja uzima početak prvog stalnog radnog odnosa u nizu.

Ovo ponašanje važi samo za stalni radni odnos, ne i za radni odnos na određeno vreme.

Identifikacioni broj: 8580
Filtriranje u okviru tabele sa povezanošću lica i OJ radi značajno brže.
Identifikacioni broj: 8654
Izveštaj “Zbirni pregled primanja” se generiše bez greške i u slučaju baze sa velikim brojem lica i dugačkim periodom izveštaja (npr. za celu godinu).
Identifikacioni broj: 8658
OZ 7 se ispravno računa za preduzetnike koji primaju ličnu zaradu.

Magacinsko poslovanje

Dorade:

Identifikacioni broj: 8096
Omogućeno je osvežavanje podataka na popisu. Na ovaj način se ne menja vrednost kolone “količina po popisu”.
Identifikacioni broj: 8748
U filteru za izbor magacinskih dokumenata postoji mogućnost izbora dokumenta po analitici koja je vezana za dokument.Ono na šta treba obratiti pažnju ako je čekirano više analitika da ovaj filter prikazje račune samo one koji ispunjavaju kriterijum, koji sadrže sve izabrane analitike.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8724
Štampa dokumente POPISNI VIŠAK ne prijavljuje grešku.

Prosto knjigovodstvo

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8312
Devizni računi se u knjigu PK1 preuzimaju u dinarskim iznosima.

Pogon

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8436
Ispravljena je greška koja je dovodila do toga da se na obračunu radnog naloga ne osvežavaju troškovi direktnog materijala prilikom promene datuma obračuna.
Identifikacioni broj: 8637
Kada se sa radnog naloga u proizvodnji kreiraju robni dokumenti, izlazni dokumenti će imati samo postavljen izlazni magacin.

Ljudski Resursi

Dorade:

Identifikacioni broj: 8465
Omogućena je dodela dana godišnjeg odmora:
– zaposlenima koji imaju decu ometenu u razvoju
– na osnovu donorske kartice.

Identifikacioni broj: 8475
U kartici Zaposlenje dodata je tabela za unos mesta troška.

U kartici Staž dodata je tabela za unos detaljnog staža.

Identifikacioni broj: 8505
Izveštaj radi ispravno iako je uključeno proporcionalno dodeljivanje.

Identifikacioni broj: 8653
Na kartici licu, u tabu Zaposlenje, sada postoji tabela nagrade/kazne.
Identifikacioni broj: 8705
Omogućeno je filtriranje po organizacionoj šemi u svim izveštajima koji prikazuju organizacione jedinice.Dodato je podešavanje Podešavanja -> Ljudski resursi -> Zaposlenje -> Podrazumevana organizaciona šema. Šema, koja je ovde izabrana, automatski će se koristiti u tabeli lica, kartici lica i izveštajima.Izveštaj Kretanje lica kroz organizacione jedinice sa radnim mestima prikazuje organizacione jedinice koje pripadaju šemi izabranoj u podešavanju. Na samoj formi ne može da se menja šema.
Identifikacioni broj: 8776
Kada se jednom izabere podrazumevan organizaciona šema, podatak se pamti u bazi. Kada se sledeći put pokrene program, biće automatski postavljena organizaciona šema koja je prethodno izabrana.
Identifikacioni broj: 8784
Na šablon člana porodice dodato je polje “ometen u razvoju”.Na osnovni i šablon za javna preduzeća dodato je:
– u lične podatke ček polje “imalac donorske kartice”
– na karticu “Obrazovanje” tekstualno polje “zvanje”
– maternji jezik
– u tabelu “stečeno obrazovanje” kolona “jezik”
– u tabeli “stručno usavršavanje” kolona šifra vezana je za novi šifarnik koji je u početku prazan.

Identifikacioni broj: 8786
Ubrzana je dodela dana godišnjeg odmora.
Identifikacioni broj: 8787
Kada lice dobije broj dana odmora veći od ograničenja, u kolonu “napomena” tabele “dani godišnjeg odmora” upisuje se broj dana po različitim osnovama koje bi lice imalo bez ograničenja.
Identifikacioni broj: 8793
Dodata je lokalizacija za BIH.

Ukoliko je korisnički ključ odgovarajući, u modulu za ljudske resurse će se moći birati:

– opštine iz BiH
– Banke iz BiH
– zanimanja iz Bih

Identifikacioni broj: 8837
Na formi Kreirana dokumenta po šablonima (Ljudski resursi -> Dokumenti -> Kreirana dokumenta po šablonima) je dodata funkcionalnost slanja dokumenta na mejl zaposlenog.

Isfiltriraju se dokumenta po šablonu i datumu formiranja dokumenta. Čekiraju se dokumenta koja se šalju. Klikom na dugme Pošalji označene dokument se šalje na mejl adresu zaposlenog.

Potrebno je da u kartici lica, u osnovnim podacima bude uneta adresa na koju se zaposlenom šalje mejl. Ukoliko je definisano da se dokumenta šalju na službeni mejl tada i podatak Službena mejl adresa mora da bude popunjen. Ukoliko se dokumenta šalju na privatni mejl tada privatna mejl adresa mora da bude popunjena.

Neophodno je formirati xml fajl u kome se nalaze potrebni parametri za slanje mejla – sa kog mejla se šalju podaci, naslov mejla, telo mejla, sistemski podaci.

Fajl mora da se zove konfiguracija_DOKUMENT_mail.xml, ako se ista konfiguracija koristi za sva preduzeća. Ako se za različita preduzeća koristi različita konfiguracija ime fajla se formira od matičnog broja preduzeća, donje crte i konfiguracija_DOKUMENT_mail.xml (na primer 64498002_konfiguracija_DOKUMENT_mail.xml).

U prilogu se nalazi tempjelt konfiguracije.

Identifikacioni broj: 8920
Podešavanja, koja se tiču izračunavanja dana godišnjeg odmora, locirana su na kartici “Zakonski minimum”.Omogućeno je da se, prilikom dodele srazmernog dela godišnjeg odmora, bira da li se računa na osnovu broja dana ili broja punih meseci radnog staža.Ograničenja dana godišnjeg odmora primenjuju se pre izračunavanja srazmernog dela.
Identifikacioni broj: 8930
Omogućeno je da se, prilikom dodele srazmernog dela godišnjeg odmora, bira da li se računa na osnovu broja dana ili broja punih meseci radnog staža.
Identifikacioni broj: 8961
U tabelu “Dani godišnjeg odmora” dodata je kolona “broj dana (celobrojno)”. Prilikom dodele dana godišnjeg odmora zaposlenima u koloni “broj dana” biće prikazan broj dana decimalno, a u novoj koloni celobrojno.Na izveštaj “Godišnji odmora na dan” dodata je kolona “ukupno za tekuću godinu”.
Identifikacioni broj: 9016
Iz šifarnika “tip srodstva” izbačena je kategorija “dete”.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8613
U tabeli lica se sada vidi kolona “mesto rada”.
Identifikacioni broj: 8614
Više ne izlazi greška kod izveštaja Promene zaposlenog.
Identifikacioni broj: 8622
Dani godišnjeg odmora se sada ispravno dodeljuju proporcionalno po osnovu radnog staža kada lice nema staž na dan preračuna.
Identifikacioni broj: 8623
Promena kategorije osiguranika za lice je trajna i kada se program restartuje.
Identifikacioni broj: 8650
Polje “iznos zarade slovima” u dokumentima se sada ispisuje na jeziku aplikacije.
Identifikacioni broj: 8655
Ispravljena je greška u šifarniku slava. Tomindan i ostale slave iz oktobra sada imaju ispravne datume.
Identifikacioni broj: 8665
Kod korisnika, koji imaju dodatni modul za ljudske resurse i poseban šablon lica, dodatna ekstra polja se sada vide u tabeli lica. Moguće je dodati ta ekstra polja na šablone dokumenata.Moguće je filtrirati lica u generatoru izveštaja po dodatnim ekstra poljima.
Identifikacioni broj: 8766
Izbačeno je podešavanje Ljudski resursi -> Zaposlenje -> Podrazumevana organizaciona šema.Dodata je forma Podrazumevana organizaciona šema. Tu se bira koja šema će se koristiti u izveštajima, tabeli lica i kartici lica.
Identifikacioni broj: 8820
Kada se učitaju podaci sa lične karte preko čitača kartica, sada se čuva i slika za to lice.
Identifikacioni broj: 8845
Tag zn_stavka_odsustva__razlog_placenog_odsustva__aktivno prikazuje razlog plaćenog odsustva.

Tag zn_stavka_odsustva__iznos_odsustva__aktivno prikazuje broj dana plaćenog odsustva.

Verski praznik je izbačen iz skupa odsustava za koje je moguće formirati dokument.

Osnovni deo programa

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8474
Promene unete u opciji “moj meni” se čuvaju posle ponovnog pokretanja aplikacije
Identifikacioni broj: 8545
U šifarniku artikala se prikazuje korektno vrednost dodatnog atributa i ako je tipa da/ne.
Identifikacioni broj: 8674
Kada vrednost podešavanja sadrži znak pitanja (?), to podešavanje bude ispravno sačuvano u bazi (? ne bude zamenjen sa ^)
Identifikacioni broj: 8717
Izveštaji (Finansijski dokumenti -> Izveštaji -> Promet po artiklima) koji imaju prikaz analitika rade brže kada ima veliki broj analitika i dokumenata

Izvodi i blagajne

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8493
Prilikom kopiranja dnevnika, kopira se datum i prethodno stanje.
Identifikacioni broj: 8541
Uvoze se izvodi koji su u tekućim računima nevidljive vodeće nule i slagaće se prethodno stanje izvoda i prethodno stanje u bazi.
Identifikacioni broj: 8620
Prilikom knjiženja deviznog dnevnika prepoznaje da je prvi red, sa ukupnim vrednostima, devizni.
Identifikacioni broj: 8634
Ispravljena je greška koja se javljala prilikom promene datuma dnevnika kada ne postoji nijedna kursna lista.
Identifikacioni broj: 8683
Proglašavanje dnevnika važećim ne menja broj ako je prethodno ručno unet.
Identifikacioni broj: 8981
Ubrzano je čuvanje naloga za plaćanje. Klik na dugme izbriši briše više označenih virmana, a ne samo jedan.
Kada se promeni datum u periodu za koji se gledaju nalozi sada lepo prikazuje period.

Kada se obriše nalog, obriše se stavka plaćanja vezana za taj nalog.

Dorade:

Identifikacioni broj: 8778
Omogućen je izvoz virmana u net aplikaciju ERSTE banke – Netbanking. Virmani se izvoze u .txt fajl koji se zatim učitava u bančinu aplikaciju.

Finansijsko knjigovodstvo

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8503
Ne može se proglasiti nalog važećim ako nije balansiran.

Identifikacioni broj: 8596
Prilikom otvaranja Analitičke kartice u okviru forme prikaži na izveštajima, datum promena na Analitičkoj kartici je jednak datumu za koji se kreira izveštaj.
Identifikacioni broj: 8726
Pravilno ispisivanje naziva kolona u zavisnosti od izabranog pisma za štampu.
Identifikacioni broj: 8729
Dodato je podešavanje NALOZI U PRIPREMI DOBIJAJU BROJ U ZAVISNOSTI OD TIPA NALOGA. Ukoliko je ovo podešavanje uključeno, kao i podešavanje BROJEVI NALOGA U KONTNOM PLANU POČINjU OD ŽELjENOG BROJA, nalozi koji su u pripremi će dobijati broj u zavisnosti od tipa naloga. To znači da će u okviru svakog tipa naloga brojevi naloga u pripremi počinjati od 1. Ukoliko se tip naloga promeni, u polje broj će se upisati (–). Prilikom čuvanja naloga u bazu podataka, nalogu će biti dodeljen novi broj.

Dorade:

Identifikacioni broj: 8802
U prikazu analitičke kartice moguće je dodati podatke za poslovnog partnera: naziv, adresa, mesto, pib i telefon i moguće ih je zapamtiti kao podrazumevani prikaz.

Obračun kamate

Dorade:

Identifikacioni broj: 8557
Račun koji je proknjižen a ima uplatu sa zakašnjenjem mora se prikazati u obračunu.

Kompenzacija

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8559
Ukoliko se prilikom formiranja kompenzacija ne izabere poslovni partner, program će ponuditi moguće kompenzacije za sve partnere.
Identifikacioni broj: 8585
Datum dokumenta u stavci nove kompenzacije dobija vrednost na osnovu datuma promene u stavci naloga za knjiženje na osnovu kojeg je stavka kompenzacije nastala.

Osnovna sredstva

Dorade:

Identifikacioni broj: 8781
Kartica osnovnih sredstava je reoraganizovana tako da su pregledniji podaci o sredstvu i promenama.

KEP knjiga

Dorade:

Identifikacioni broj: 8914
Ubrzano je otvaranje KEP knjige.