DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.2.18018.1

DOWNLOAD

Verzija: 2.2.18018.1 – Datum: 18.1.2018

Ljudski Resursi

Dorade:

Identifikacioni broj: 8030
Dodat je izveštaj “Pregled odsustava”. Izveštaj prikazuje odsustva lica u određenom periodu u obliku karneta.
Parametri koji mogu da se zadaju su Tip odsustva, Tip ugovora o radu, Period (inicijalno je postavljen ceo tekući mesec), Organizaciona šema.
Štampa izveštaja je moguća samo za period koji nije veći od 31 dan.
Postoji mogućnost štampe svih ili samo vidljivih (filtriranih) podataka.

Identifikacioni broj: 8903
U tabeli “dani godišnjeg odmora” sada ne može da se sačuva red u kome je prazna ili nerealna vrednost kolone “godina”.

Identifikacioni broj: 8904
U tabeli “Godišnji odmori” inicijalna vrednost godine je tekuća godina. Postoji kontrola da uneta godina mora da bude veća od 2000 i manja od 9999.

Identifikacioni broj: 9048
Dodato je dugme “Izračunaj” na izveštaj Kretanje kroz organizacione jedinice sa radnim mestima.

Identifikacioni broj: 9084
U kartici lica dodat je novi tab Napomena za unos napomena o licu.
U tabu je formirana tabela koja sadrži polja Datum unosa, Korisnik koji unosi napomenu, Tekst napomene.
Korisnik je tekstualno polje koje se popunjava automatski, ako je to moguće (domenski korisnik) ili se popunjava ručno. U tekst napomene se unosi slobodan tekst. Sva polja su obavezna za unos.
Stare napomene ne mogu da se menjaju i brišu.
Napomena je dodata samo u osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća.

Identifikacioni broj: 9087
Dodat je parametar “minimalan broj godina staža” na izveštaj “Jubilarna nagrada”. Ovaj parametar određuje minimalni broj godina neprekidnog staža za koji se dodeljuje jubilarna nagrada.

Identifikacioni broj: 9116
Na izveštaj “Prijavljena/odjavljena lica u periodu” dodato je dugme “Izračunaj”. Promene izveštaja, koje se odnose na spajanje intervala staža, se izvršavaju klikom na ovo dugme.

Identifikacioni broj: 9127
Izveštaj “Struktura zaposlenih po hijerarhiji organizacionih jedinica” je premešten iz namenskih u osnovne izveštaje.

Identifikacioni broj: 9200
Izveštaj “Jubilarna nagrada” sada prikazuje i lica sa 40 godina staža.

Identifikacioni broj: 9226
U izveštaj Struktura i broj zaposlenih po radnim mestima dodata je kolona Broj zaposlenih po sistematizaciji.

Identifikacioni broj: 9227
Dodato je ekstra polje u koje se upisuje hijerarhija organizacionih jedinica. Upisuju se sve organizacione jedinice po hijerarhiji odvojene tačkom i zarezom.

Identifikacioni broj: 9290
Kada se doda novo lice, automatski mu se dodeli IV stepen stručne spreme. Ovaj podatak može da se menja.

Identifikacioni broj: 9372
Prilikom dodavanja novog lica podrazumevana vrednost polja “država” je Srbija.

Identifikacioni broj: 9432
Verski praznici, koji menjaju datum, usklađeni su sa kalendarom za 2018. godinu.

Identifikacioni broj: 9445
Kolona “koeficijent zarade” se može dodati na izveštaje:
•Struktura zaposlenih po polu
•Struktura zaposlenih po starosti
•Struktura zaposlenih po obrazovanju
•Stečeno obrazovanje
•Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
•Struktura zaposlenih po hijerarhiji organizacionih jedinica
•Pregled odsustava
kroz opciju “izbor kolona”.

Identifikacioni broj: 9483
Dodato je prikaz polje “Dodeljeno dana GO za prethodnu godinu” na osnovni i šablon za javna preduzeća. Polje prikazuje broj dana godišnjeg odmora koji je dodeljen licu za prethodnu godinu.Promenjeni su nazivi prikaz polja:
•”Prethodni godišnji odmor” – “Prenet godišnji odmor”.
•”Godišnji odmor za tekuću godinu” – “Dodeljeno dana GO za tekuću godinu”

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9104
U lokalizaciji BIH:
•Slave iz oktobra se više ne vode da su u januaru.
•Dodata su 2 osnova za godišnji odmor.
•Izbačen je tip srodstva – dete.
•Dodat je šifarnik za nagrade/kazne.
•Dodat je prazan šifarnik stručno usavršavanje.

Identifikacioni broj: 9109
Kada postoje restrikcije na neke podatke iz ljudskih resursa, sada promene podataka o licu mogu bez problema da se sačuvaju.

Identifikacioni broj: 9112
Tabela lica sadrži sva dozvoljena ekstra polja kada postoje restrikcije za pojedina polja u ljudskim resursima.

Identifikacioni broj: 9133
Na formu Šabloni dokumenata (Ljudski resursi – Dokumenti – Šabloni – Otvori šablon) dodato je dugme Osveži podatke koje osvežava šablone ukoliko je neki od šablona promenjen sa drugog računara.

Identifikacioni broj: 9144
Polja, koja su šifarnici, sada prikazuju naziv u dokumentima.

Identifikacioni broj: 9157
Ispravljena je greška koja je izazivala da se ne filtriraju lica po celobrojnim kolonama tabela u generatoru izveštaja.

Identifikacioni broj: 9283
Ispravljena je greška da se datum slave račun u interval za godišnji odmor ako postoje preklapanja datuma slave i godišnjeg odmora. U tabeli odsustva mora da bude unet verski praznik na datum slave.

Identifikacioni broj: 9288
Ispravljena je greška kod otvaranja M/M-A obrasca za lice kome nije unet stepen stručne spreme.

Finansijski dokumenti

Dorade:

Identifikacioni broj: 8350
U Opcijama postoji mogućnost da se automatski postavlja mesto prometa dobara. U računu može da se ručno izabere, ali bi značilo da postoji podešavanje, pogotovo ako postoji više magacina na različitim lokacijama, pa da ne mora da bira.
Pored toga dodata je opcija definisanja i mesta izdavanja. Da bi se posmatralo podešavanje u Fin. dokumenti – Opcije potrebno je definisati u podešavanjima za Mesto prometa i Mesto izdavanja da se posmatraju podešavanja u Finansijski dokumenti – Opcije.
Kako bi se posmatralo podešavanje u Finansijski dokumenti – opcije, prvo se mora definisati u Sistem – Podešavanja – Finansijski dokumenti – Fakturisanje za sva preduzeća – Osnovno mesto izdavanja / prometa i da se tu podesi da se posmatraju podešavanja u Opcijama.
Ukoliko je u Podešavanjima za mesto izdavanja ili za mesto prometa izabrana neka od opcija: Izdavalac, Kupac, Magacin, Org. jedinica, u svim preduzećima će u računu biti postavljena izabrana opcija. Pritom podešavanje u Fin. dokumenti – Opcije biće onemogućena.
Ukoliko je u Podešavanjima za mesto izdavanja ili za mesto prometa izabrano – Posmataraj: Fin. dokumenti – Opcije podešavanje, aktiviraće se u Opcijama tab za izbor mesta. Podrazumevano biće postavljeno da za mesto prometa i izdavanja stoji Izdavalac. Ukoliko korisnik u Opcijama izabere neku drugu opciju, to podešanje važi samo za to preduzeće. U svim ostalim preduzećim i dalje će stajati podrazumevana postavka Izdavalac. Ako se nakon postavke u Opcijama u podešavljanjima Sistem – Podešavanja, umesto opcije Posmataraj: “Fin. dokumenti – Opcije podešavanje” izabere neko drugo podešavanje, Tabu za mesto u Opcijama više ne može da se pristupi i podešavnja u njemu se resetuju na Izdavalac.

Identifikacioni broj: 9005
U finansijske dokumente dodata opcija da se mogu dodati tagovi koji definišu kako se dokument preslikava u evidenciju PDV-a.
Tagovi se dodaju u:
zaglavlje računa, na posebnoj stranici. Za svaku moguću poresku stopu se može uneti poseban tag.
stavke računa, u posebnoj koloni. Po definiciji, u stavkama je izabrano “kao u zaglavlju” i tada važi tag iz zaglavlja.
Kod unosa tagova se vrši kontrola da li on odgovara kriterijumu (stopa, poslovni partner itd.) i ako ne odgovara dobija se odgovarajuće upozorenje (žuti red u stavkama).

Identifikacioni broj: 9011
Dodat je dokument “Evidencija PDV-a”. Ovaj dokument se kreira iz finansijskih dokumenata. Dokument se kreira za korisnički zadati period.
Dokument se može brisati, čuvati i ponovo otvarati. Može se zaključati tako da menjanje i brisanje više nije dozvoljeno.
Evidencija PDV-a sadrži:
* opštu evidenciju u skladu sa pravilnikom
* posebne propisane evidencije
Sve evidencije koje sadrži dokument se automatski popunjavaju prilikom formiranja.

Identifikacioni broj: 9060
Napravljena je šema za interne obračune.

Identifikacioni broj: 9504
Napravljena je mogućnost prikaza računa vertikalno u knjizi.
Funkcionalnosti:
– Moguć je prikaz detalja klikom na početak reda (delu gde je ikonica da li postoji greška u računu)
– Moguće je pretražiti polja ili nazive polja u brzom detalju
– Moguće je menjati podatke u tom detalju i promene su identične promenama u redu knjige
– Moguće je dokovati taj detalj u samu tabelu pa tabela sa desne strane prikazuje detalj a sam fokus na neki red menja i podatke u detalju.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9489
Kada se kreira ispravka PDV osnovice iz modula za robno-materijalno knjigovodstvo za prethodnu godinu, sada program dodeljuje različite brojeve.

Osnovna sredstva

Dorade:

Identifikacioni broj: 8457
Dodati su izveštaji popisna lista i popis na kojima se vidi kolona napomena iz stavke popisa.

Osnovni deo programa

Dorade:

Identifikacioni broj: 9207
U tekuće račune i devizne tekuće račune dodata je kolona napomena.
Napomena se vidi i u obračunima zarada.

Identifikacioni broj: 9266
Filtriranje u filter formi za artikle, koja se otvara na F9, više ne zavisi od pisma.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 8744
Omogućen je rad sa Azure servisom.

Identifikacioni broj: 9058
Omogućen je izvoz PDV prijave za velike poreske obveznike.

Identifikacioni broj: 9071
Sva pristigla obaveštenja mogu da se otvore klikom na link.

Identifikacioni broj: 9159
Ispravljena je greška koja je onemogućavala staru verziju izvoza Glavne knjige za Poresku upravu.

Identifikacioni broj: 9194
Prilikom preuzimanja cenovnika preuzimaju se i planske cene.

Identifikacioni broj: 9447
Ispravljena je greška koja je dovodila do promene cenovnika kada se klikne na dugme “Preuzmi cenovnik” i odustane.

Zarade i naknade

Dorade:

Identifikacioni broj: 8773
Dodat je obračun neplaćenog odsustva u lokalizaciju za CG.
U IOPPD prijavi ide na šifru 70.

Identifikacioni broj: 9171
Naziv izveštaja “Anketa o troškovima rada” je promenjen u “Istraživanje o troškovima rada”. Nalazi se u opciji Izveštaji obrasci – statistički izveštaji.
Izveštaj je promenjen tako da:

•Tabela 2 je izbrisana.
•Tabela 3 je preimenovana u Tabelu 2 i sada odgovara onome što se unosi u izveštaj (dodati su sati naknada)
•u Tabeli 3 je izvršena renumeracija, dodat je prevoz koji se plaća kroz markice i izbačena su nepotrebna polja.

Identifikacioni broj: 9254
Iz modula za obračun zarada moguće je kreirati finansijske dokumente koji idu u deo 8d.2 POPDV evidencije.
Za obračune poreza po odbitku fizičkim licima (data je i šifra u PD prijavi):
• ugovora o delu – 601, 602, 603 – ali samo ako je u pitanju ugovor o delu.
• nabavki od poljoprivrednika – 625, 626 , 628
• neregistrovane delatnosti – 618, 619, 629
• zakupa pokretnosti – 501, 502
• zakupa nepokretnosti – 405, 406, 407
• podzakupa nepokretnosti – 617
• otkupa sekundarnih sirovina u gotovini – 607. Ova vrsta otkupa ide i posebnu evidenciju.
• prihoda od kamata
Može se kreirati finansijski dokument koji ide u evidenciju u polje 8d2.
Za obračune poreza po odbitku pravnim licima:
• prihod po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine
• prihod po osnovu kamata
• prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije
• prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji
• prihod po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
Može se kreirati finansijski dokument koji ide u evidenciju u polje 8d1.

Identifikacioni broj: 9273
U PD prijavi se sada obeležava ako datum plaćanja (1.4) pada na neradan dan.
Kod kreiranja ispravke PD prijave, u novoj prijavi datum nastanka poreske obaveze (1.3) je isti kao datum plaćanja u originalnoj prijavi. Datum plaćanja u novoj prijavi je postavljen na današnji dan.

Identifikacioni broj: 9348
U obračunima zarade za inostranstvo, postoji mogućnost isplate doborovoljnog PIO koje se obustavlja iz zarade. Na PD prijavi je popunjeno odgovarajuće polje, a porez na zarade je umanjen za iznos PIO.

Identifikacioni broj: 9350
Ako postoji niz akontacija i u svakoj je iskorišćen neoporezivi deo MFP 11 u PD prijavi se računa ispravno i iznos se ne multiplicira.

Identifikacioni broj: 9365
U obračunu službenog puta se sada analitički unose destinacije i može da ih bude više po jednom licu. Podaci koji se analitički unose u stavku službenog puta su:
•datum
•broj dana
•mesto
•valuta
•iznos u valuti koji je oporeziv (ako prelazi iznos poreskog oslobađanja)
•iznos u valuti koji je neoporeziv

na osnovu ovih podataka se računa porez i ostali iznosi.
Sama stavka obračuna mogućnost zadavanja jedne valute i to je valuta u kojoj se obračun isplaćuje. Pri konverziji (ako je u stavci službenog puta druga valuta) se koristi srednji kurs NBS.
U stavci obračuna se može zadati i iznos akontacije za službeni put.
Kod preuzimanja naloga za službeni put iz odgovarajućeg modula, svaki nalog odgovara jednoj stavci službenog puta.
Postoji opcija da li se kurs računa na datum isplate ili na datum obračuna.

Identifikacioni broj: 9455
U obračunu zarada dodata je podrška za sistem za izvršenje budžeta (ISIB)
U podatke o preduzeću, u delu za budžetske korisnike dodati su sledeći podaci:
• Da li je korisnik direktan ili indirektan (po definiciji je indirektan)
• Šifra programa
• Šifra projekta
Pod knjiženjem je u obračunu dodata opcija “Sistem za izvršenje budžeta – ISIB”. Ova opcija kreira nalog za plaćanje i knjiženje koji se dalje:
ako je u pitanju obračun zarada, bolovanja, naknada troškova ili porodiljskog:
• može izvesti kao zahtev za preuzimanje obaveza – plata
• može izvesti kao zahtev za plaćanje – plata
• odštampati lista za nalog koju traži trezor.
• odštampati lista virmana koju u formatu koju zahteva trezor.
ako je u pitanju neki drugi obračun
• može izvesti kao zahtev za preuzimanje obaveza i plaćanje – ostale isplate
Ovaj dokument se može kreirati i ako nije dobijen BOP. Postoji opcija koja posle preuzima BOP iz poreske prijave.

Identifikacioni broj: 9471
Porez na dohodak građana:

•Obračun otkupa poljoprivrednih ili šumskih proizvoda se sada zove obračun otkupa poljoprivrednih proizvoda i usluga u poljoprivredi i šumarstvu.Otkup šumskih plodova sada ima 20% normiranih troškova i može da se radi kroz obračun od neregistrovane delatnosti.
•Obračun nagrada licima koji nisu zaposleni kod isplatioca je preimenovan u nagrade ili pomoć licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.
•Pošto je sada neisplaćeni godišnji odmor strogo definisan kao zarada, više se ne može kreirati novi obračun neiskorišćenog godišnjeg odmora već se isplata mora raditi kroz bonuse u okviru poslednje zarade.
•Neopreziv deo zarade je za isplate, ako je datum obračuna posle 1.1.18, povećan na 15000. Ako je datum obračuna raniji ostaje isti (u skladu sa datumom isplate).
•Privatno vozilo u službene svrhe, isto gorivo se koristi i za obračun iznosa i za obračun neoporezivog dela.
•Podrazumevani datum isteka olakšica refundacije 65, 70, 75% je 31.12.2019. Ako je lice imalo olakšicu koja ističe 31.1.17 produžuje se na 31.12.19
•Kod obračuna stipendija i hranarina (šifra 612 u PD prijavi) više nema normiranih troškova od 20%. Za sada nije propisana nova šifra u PD prijavi pa je nejasno da li će ove isplate prolaziti na portali ili će morati se prebacivati na 999.

Identifikacioni broj: 9491
U program je ubačen novi obrazac koji se primenjuje od 01.01.2018

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9078
Program javlja upozorenja ako je neto za isplatu manji od nule kod obračuna ugovora i ostalih primanja.

Identifikacioni broj: 9079
Kod kopiranja obračuna bez čarobnjaka ugovora, krediti se preuzimaju iz šablona (oni se ne mogu direktno kopirati) samo ako je:
Podešavanje “Obustave, dobrovoljno PIO, bonusi, uvećanja se preuzimaju” postavljeno na “Orig. obračuna.” ili “Šablona”.
Podešavanje “Obustave, krediti, učinak itd. se preuzimaju pri dodavanju lica” postavljeno na “U zaradama i ugovorima” ili “U svim obračunima”.
U ostalim slučajevima krediti se ne kopiraju.
Kod kopiranja obračuna korišćenjem čarobnjaka ponašanje dodatno zavisi i od toga da li je izabrano kopiranje kredita ili ne.

Identifikacioni broj: 9081
Kada se kopira obračun urađen pre verzije 2.2.17238.1 dešava se sledeće:

•Ako se kopira bez čarobnjaka, automatski se preuzimaju tekući računi iz lica i postavlja se vrednost kolone „neto za isplatu gotovinski“.
•Ako se kopira korišćenjem čarobnjaka, podešeno je da se tekući računi preuzimaju iz šablona. Ukoliko se takva vrednost ostavi automatski se preuzimaju tekući računi iz lica.

Alternativno, preuzimanje tekućih računa iz šablona direktno u obračunu će osvežiti ova polja.

Identifikacioni broj: 9082
U autorskom ugovoru postoji tab “ugovorena zarada” i može se koristiti.

Identifikacioni broj: 9119
U prosek za naknade zarada na teret poslodavca ulazi zarada ostvarena u inostranstvu.

Identifikacioni broj: 9130
U izveštaj za Nacionalnu službu za zapošljavanje pored zarade za stalno zaposlene i zaposlene na određeno vreme ulaze i zarade za privremene i povremene poslove.

Identifikacioni broj: 9158
Ako u obračunu postoji mogućnost isplate u devizama u detalju stavke obračuna postoji tab sa deviznim tekućim računima

Identifikacioni broj: 9161
Ako ne postoje sati bolovanja (običnog, trudničkog, pun fond) cena sata za bolovanja je isti kao i cena sata za naknade. I taj podatak se ne ispisuje na listiću.

Identifikacioni broj: 9175
Obračun za privremene i povremene poslove radi ispravno ako se dodaju nenovčana primanja. PD prijava može da prođe kontrolu na sajtu poreske uprave.

Identifikacioni broj: 9177
Ako radnik ima više sati redovnog rada od fonda sati u mesecu u OZ 7 se uzima u obzir fond sati u mesecu.

Identifikacioni broj: 9205
Ako je parametar u stavci obračuna “ugovorena zarada se umanjuje ako lice ne radi ceo mesec” postavljen na “ne” ugovorena zarada se ne smanjuje ako ima manji broj radnih sati.

Robno materijalno

Dorade:

Identifikacioni broj: 9178
Za prijemnicu i trebovanje su dodate šema za knjiženje rezervnih delova i šema za knjiženje alata i inventara.

Identifikacioni broj: 9192
Lager lista sada sadrži i artikle čije stanje je 0. Inicijalno, ti artikli su skriveni, ali se mogu videti tako što se isključi filter. Dugme “Štampaj sve” prikazuje pregled štampe uključujući i artikle kojih nema na lageru. Dugme “Štampaj vidljive” prikazuje pregled štampesamo za artikle koji se trenutno vide na formi.

Identifikacioni broj: 9278
Poruka, koja se prikazuje prilikom neuspelog proglašavanja važećim robnog dokumenta, sada sadrži i broj dokumenta.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9043
Ako se u izlaznom robnom dokumentu za seriju unese količina veća od one na stanju, program menja količinu na onu koja je raspoloživa.
Dodato je podešavanje Robno-materijalno – Opšta podešavanja – Automatski pasiviziraj serijski broj. Ako je uključeno ovo podešavanje, prilikom proglašavanja izlaznog dokumenta važećim, ako je potrošena raspoloživa količina po seriji, ta serija se pasivizira.Ako se u izlaznom magacinskom dokumentu za seriju unese količina veća od one na stanju, program menja količinu na onu koja je raspoloživa.Ako je uključeno podešavanje Finansijski dokumenti – Robno-materijalno knjigovodstvo – Proveri količinu artikala u magacinu, tada će program da obavesti korisnika ako je stanje artikla manje od raspoložive količine.

Identifikacioni broj: 9066
U robno-materijalnom, prilikom preuzimanja kalkulacije ili drugih robnih dokumenata osim trebovanja u trebovanje, polje “istrebovao” ostaje nepopunjeno.

Identifikacioni broj: 9076
U poruci upozorenja da neki artikli prelaze u negativu prilikom proglašavanja dokumenata važećim, vide se podaci o artiklima.

Identifikacioni broj: 9080
Kartica artikla se sada sortira po datumu prilikom štampe.

Identifikacioni broj: 9083
Kada je u podešavanjima Robno-materijalno -Knjiženje u KEP – Dodavanje u KEP knjigu postavljeno “Učešljaj na osnovu datuma”, robni dokumenti se, prilikom proglašavanja važećim, upisuju u KEP knjigu sortirano po datumu.

Identifikacioni broj: 9100
Prilikom kopiranja dokumenata kopira se i težina artikala.

Identifikacioni broj: 9117
Štampa stanja zaliha se može sortirati po nazivu

Identifikacioni broj: 9147
Kod štampe stanja zaliha:
– ako je izabrano više magacina, poruka o greškama se ispisuje iza podataka o tom magacinu na posebnoj strani, a iza toga idu podaci o ostalim magacinima
– ako je izabran samo 1 magacin, prikazuju se podaci o magacinu, suma, a zatim na posebnoj strani poruka o greškama. Ne prikazuje se saldo za sve magacine.

Identifikacioni broj: 9197
Kod Važećih izlaznih robnih dokumenata više se ne postavlja pitanje o promeni cena kada se izađe iz polja “datum”.

Identifikacioni broj: 9202
Ispravljena je greška koja je dovodila do toga da lager lista za FIFO magacin ne prikazuje dobar rezultat.

Identifikacioni broj: 9204
Ispravljena je greška kod preuzimanja dokumenata u otpremnicu koja je oduzimala PDV sa iznosa.

Identifikacioni broj: 9243
Lager lista prikazuje poruku o grešci na poslednjoj strani pregleda štampe.

Identifikacioni broj: 9263
Na lager listi u osnovnom nivou sada se vidi dugme “Štampaj vidljive”.

Identifikacioni broj: 9308
Ispravljena je greška koja je dovodila do dupliranja brojeva robnih dokumenata kada numeracija ide po magacinima.

Identifikacioni broj: 9395
Ispravljena je greška koja se javljala kod otvaranja međumagacinskog prenosa.

Magacinsko poslovanje

Dorade:

Identifikacioni broj: 9264
Podešavanje “Inicijalni period kod otvaranja dokumenta” se sada koristi kod otvaranja magacinskih dokumenata.

Identifikacioni broj: 9443
Prilikom izbora logičkog magacina sada se vide i šifra i naziv magacina.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9074
U magacinskim dokumentima se više ne pojavljuje poruka da nema artikala na stanju, ukoliko to nije tačno.

Pogon

Dorade:

Identifikacioni broj: 9238
Omogućena je promena broja radnog naloga.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9089
Kad se kreira robno-materijalno trebovanje kroz radni nalog, stavke se numerišu od jedinice.

Izvodi i blagajne

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9170
Ispravljena je greška koja je dovodila do toga da se na izveštaju ne prikazuju devizni računi.

Identifikacioni broj: 9218
Ispravljena je greška kod štampe salda po dokumentima.

Finansijsko knjigovodstvo

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9186
Štampa izveštaja Pregled salda konta se otvara bez greške.

Identifikacioni broj: 9384
Ispravljena je greška koja se javljala prilikom štampe naloga za knjiženje u osnovnom nivou.

Evidencija proizvodnje

Dorade:

Identifikacioni broj: 9209
Omogućena je promena broja radnog naloga.