DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.2.18339.1

DOWNLOAD

Verzija: 2.2.18339.1 – Datum: 12.12.2018

Finansijski dokumenti

Dorade:

Identifikacioni broj: 7973

Dodate su kolone šifra i naziv poslovnog partnera na opciju “Prikaži” izveštaja “Razlika u ceni”.

Identifikacioni broj: 8535

U knjizi izdatih računa kada se selektuje više dokumenata koji su u pripremi, desni klik sada ima dodatnu opciju ” U važeći sa dodatnim operacijama” koja proglašava dokumente važećim na način na koji bi se proglasili važećim u samom dokumentu.

Identifikacioni broj: 8816

Omogućeno je razbijanje ukupnog iznosa unetog u računu na više troškovnih stavki, da li po iznosu (koji bi sam korisnik unosio ili bi postojalo dugme gde bi preuzeo iznose stavki iz računa) ili po procentu (koji bi korisnik uneo). Za tako razbijene stavke birao bi se opciono konto troška, organizaciona jedinica, dodatna analitika.

Identifikacioni broj: 9292

Napravljena je štampa sa deviznim iznosima za KIR 4, KIR 10, KIR 19 i KPR 4.

Identifikacioni broj: 9490

Omogućen izbor svih organizacionih jedinica na izveštaju Fakturisan promet po artiklima. Štampa se prikazuje grupisano po organizacionim jedinicama.

Identifikacioni broj: 9557

Dodato je upozorenje za serijske brojeve na sledećim dokumentima:

 • Finansijski dokumenti
 • Robni dokumenti
 • Magacinski dokumenti

Ako ne unesete serijski broj, a postoje serijski brojevi za taj artikal, polje će se obojiti u plavo i na taj način će Vas obavestiti da serijski broj nije unet.

Identifikacioni broj: 10190

Omogućeno je filtriranje predračuna u knjizi izdatih računa.

Identifikacioni broj: 10233

U skladu sa važećim propisima o elektronskom poslovanju, dodata je podrška za štampu računa bez pečata i potpisa, a koji sadrži identifikacionu oznaku koja je definisana internom odlukom firme. Identifikaciona oznaka može biti tekstualno polje ili sličica koja se na računu pojavljuje na mestu odgovornog lica.
Podešavanja za ove nove opcije se nalaze u Finansijski dokumenti / Opcije / Potpisivanje i važe na nivou preduzeća.

Identifikacioni broj: 10235

Dodata je mogućnost digitalnog potpisivanja računa direktno iz MPP. Digitalno potpisani računi se nakon toga mogu štampati ili slati mejlom.

Identifikacioni broj: 10293

Dodata je podrška za automatsko slanje računa u pdf fomratu iz detalja računa, na partnerov mejl. Ova opcija je dostupna korisnicima standardnog i naprednog nivoa.
Desnim klikom miša na dugme štampaj, pojaviće se meni u kojem postoji opcija pošalji na mejl.

Identifikacioni broj: 10294

Omogućeno je grupno slanje računa na mejl klijenta, izborom opcije na desni klik miša za prehodno izabranu grupu računa iz odgovarajuće knjige. Opcija je dostupna samo korisnicima naprednog nivoa.

Identifikacioni broj: 10299

U opciju za rad sa IOS izveštajem (Knjigovodstvo – Izveštaji – Izvod otvorenih stavki) dodata je komanda “Pošalji izveštaj e-mailom” koji šalje izveštaj partneru. Koristi se e-mail adresa iz podataka o partneru i centralna konfiguracija za slanje e-mailova. Ova opcija postoji samo u naprednom nivou programa.

Identifikacioni broj: 10324

Podaci o iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u određenom poreskom periodu (iznos PDV-a sa pozicije 8a.2 umanjen procentom srazmernog odbitka za konkretan period) iskazuju se u polju 8e.1.
U poslednjem poreskom periodu i u polju 8e.4 iskazuje se iznos ispravke srazmernog poreskog odbitka ukoliko je iznos ispravljenog srazmernog odbitka manji od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske godine, odnosno do poslednjeg poreskog perioda, ukoliko je veći onda u 8e.3 odnosno samo razlika te ispravke plus ili minus uključuje se u poslednji period.

Identifikacioni broj: 10338

U PO PDV obrazac na poljima 9a.1, 9a.2 i 9a.3 dodata je i kolona ispravljena vrednost.

Identifikacioni broj: 10370

Kada se u Finansijskim dokumentima uradi račun sa deviznom klauzulom postoji i dinarski i devizni iznos.U izveštajima Fakturisano sa deviznom klauzulom i Nabavljeno sa deviznom klauzulom dodate su kolone sa dinarskim iznosom kako bi korisnici imali pregled u dinarima i u stranoj valuti.

Identifikacioni broj: 10487

Omogućeno je knjiženje zatvaranja avansa u knjigama izdatih računa 17. Dobra i usluge u građevinarstvu, 18. Sekundarne sirovine i 20. Promet građevinskih objekata.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9514

U knjizi primljenih računa, datum prijema je preimenovan u “datum za odb. osnovice”, jer po ovom datumu osnovica ulazi u POPDV. Za korisnike RINO izveštaja, dodato je novo polje – “datum prijema” koje označava datum kada je račun stvarno primljen.

Identifikacioni broj: 9930

U opcijama, KPR – Evidencija PDV, 6. Uvoz bez carine, polje interni obračun ima oznaku 3a.2 (za PO PDV).

Identifikacioni broj: 10368

Kod štampe knjižnog odobrenja pojavljuje se linija za potpis poslovnog partnera.

Identifikacioni broj: 10371

Izveštaj Fakturisano sa deviznom klauzulom se ispravno otvara.

Identifikacioni broj: 10420

Na štampi računa iz KIR-a za knjige 5, 17, 18 i 20 ispisuje se “datum obračuna”.

RINO

Dorade:

Identifikacioni broj: 8644

Omogućeno je da se u izmirenja ne preuzimaju reklamacije u slučaju kada se izmirenja rade preko knjigovodstva.
Dodato je podešavanje “Reklamacija se preuzima iz”:

 • opisa stavke naloga
 • ne preuzima se

Robno materijalno

Dorade:

Identifikacioni broj: 8955

Kad se dodaje artikal u stavku otkupnoglista, podrazumevana je stopa za poljoprivrednike.

Identifikacioni broj: 9378

Dodat je tabelarni prikaz izveštaja “Kontrola cene artikala u magacinu i cenovniku”.

Identifikacioni broj: 9785

Omogućeno je otvaranje finansijskih dokumenata iz prometa na taster F10.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10291

U modulu Robno-materijalno, segment Izveštaji/Evidencija prometa – Analitički izveštaj, dodata je opcija izbora finansijskih dokumenata u filteru za prikaz izveštaja. Sada postoje dva filtera po dokumentima, za robna dokumenta i za fakture. Fakture koje su uključene u filter su sledeće: Računi, Delimične isporuke, Konačni računi, Devizni računi, Računi za ino kupca, Promet van Republike. Ova opcija postoji samo u naprednom nivou programa.

Update

Dorade:

Identifikacioni broj: 8960

Dodato je podešavanje u trej aplikaciju da ukoliko korisnik nema pristup internetu, ne vrši se provera da li postoji nova verzija prilikom pokretanja trejera.

Pored ovog, ostavljena je opcija provere na dugme, ukoliko je server lokalno podignut za nove fajlove.

Identifikacioni broj: 10303

U aplikaciji za ažuriranje se informacije o dosadašnjim izmenama i dopunama mogu videti i ako nema novih datoteka.

Pregled informacija je informativniji i izmene su podeljene po verziji u kojoj su se pojavile.

Osnovni deo programa

Dorade:

Identifikacioni broj: 8971

NALOZI ZA PUT U ZEMLjI

 • Dnevnice – Dnevnice se računaju na osnovu broja sati provedenih na službenom putu. Prva dnevnica se računa posle 8 sati provedenih na službenom putu, a svaka sledeća za svakih započetih 24 časa. Informacija o broju sati provedenih na službenom putu se računa na osnovu razlike u vremenu polaska na službeni put i vremenu povratka sa službenog puta. Program računa satnicu i broj dnevnica automatski. Broj dnevnica se može prepraviti manuelno. Manuelno se unosi i iznos naknade koji je regulisan internim pravilnikom i razlikuje se od firme do firme. Program automatski računa broj dnevnica *iznos dnevnice = ukupna dnevnica.
 • Troškovi – Dnevnice se računaju na osnovu broja sati provedenih na službenom putu. Prva dnevnica se računa posle 8 sati provedenih na službenom putu a svaka sledeća za svakih započetih 24 časa. Informacija o broju sati provedenih na službenom putu se računa na osnovu razlike u vremenu polaska na službeni put i vremenu povratka sa službenog puta. Program računa satnicu i broj dnevnica automatski. Broj dnevnica se može prepraviti manuelno. Manuelno se unosi i iznos naknade koji je regulisan internim pravilnikom i razlikuje se od firme do firme. Program automatski računa broj dnevnica *iznos dnevnice = ukupna dnevnica.
 • Prevoz – Prevoz može biti sopstvenim vozilom, službenim vozilom ili drugim prevoznim sredstvom. Način prevoza može biti interni šifarnik. Relacija se unosi kao slobodan tekst u nalogu za službeni put kao i udaljenost, s tim što se u perspektivi može dodati opcija da se udaljenost može preuzeti sa google maps-a.
 • Prevoz sopstvenim vozilom – Prilikom korišćenja sopstvenog vozila potrebno je na nalogu napraviti obračun troškova za korišćenje sopstvenog vozila, a zatim i obračun naknade (u modulu za obračun zarada i naknada). Nakon završenog naloga za službeni put, od njega se može generisati obračun naknade zaposlenom. Moguće je od više naloga napraviti jedan obračun (ako se odnose na istog zaposlenog u istom periodu).
 • Prevoz službenim vozilom – Za prevoz službenim vozilom potrebno je napraviti nalog za službeni put, i u slučaju da ima dodatnih troškova i/ili dnevnica kreira se naknada zaposlenom.
 • Prevoz drugim prevoznim sredstvom – Ako je firma platila prevoz i zaposlenom dala kartu, nema refundacije po osnovu prevoza. Ako je zaposleni sam finansirao kartu, taj trošak se navodi među ostale troškove u nalogu za službeni put. Za prevoz drugim prevoznim sredstvom potrebno je napraviti nalog za službeni put, i u slučaju da ima dodatnih troškova i/ili dnevnica kreira se naknada zaposlenom.

Identifikacioni broj: 9400

Omogućeno pasiviziranje magacina. Kada je magacin pasivan, neće se prikazivati u izboru magacina u robno materijalnim i finansijskim dokumentima.

Identifikacioni broj: 9604

Omogućen je unos opisa artikla.

Činioci poslovanja – Artikli – Artikli – otvara se šifrarnik artikala.
Klikom na dugme Detalj, u kartici artikla postoji polje Opis gde se može uneti detaljniji opis proizvoda.
Klikom na dugme Sačuvaj, opis je sačuvan.
Opis se ne vidi u dokumentima .

Identifikacioni broj: 9730

Dodato je podešavanje za popunjavanje spoljnog broja fakture prilikom preuzimanja robno materijalnih dokumenata.Do sada se prepisivao spoljni broj dokumenta, a sada postoje tri opcije:

 • Da se upisuje spoljni broj dokumenta
 • Da se upisuje broj dokumenta
 • Da se upisuju oba u formatu “Broj dokumenta {Spoljni broj dokumenta}

Identifikacioni broj: 9788

Polja “napomena” i “datum pasiviziranja organizacione jedinice” su dodata u tabelu “organizacione jedinice”.

Identifikacioni broj: 9841

Ažurirani su podaci o akcizama.

Identifikacioni broj: 9900

Omogućeno je grupno pasiviziranje/aktiviranje organizacionih jedinica.

Identifikacioni broj: 10104

Napravljen je centralizovani sistem za slanje dokumenata na mejl poslovnog partnera. Konfigurisanje se nalazi na:Sistem – Podešavanja – Podešavanja za elektronsku poštuPotrebno je napraviti konfiguracije gde se unosi mejl nalog (mejl, šifra), SMTP server, port, kao i ostali konfiguracioni parametri.Iz tog šifarnika mogu se praviti šabloni za slanje gde je moguće kreirati strukturu mejla po želji (uneti CC, BCC, Body, itd.).Za šablon je potrebno, iz padajućeg menija, vezati modul na koji se primenjuje kao i konfiguraciju koja će se koristiti za slanje.

Identifikacioni broj: 10385

Unapređen je šifarnik banaka:

 • dodato je upozorenje da postoji više banaka sa istom šifrom
 • prilikom dodavanja banaka iz šifarnika banaka, nudi se opcija da se ažuriraju podaci o bankama koje su već u programu
 • ažuriran je šifarnik banaka u saglasnosti sa najnovijim izmenama

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10292

U robnom u Analitičkom izveštaju dodate su kolone za težinu po artiklu i ukupnu težinu.

Ljudski Resursi

Dorade:

Identifikacioni broj: 9015

Omogućeno je zatvaranje datuma u svim tabelama za lice kome je zatvoren staž direktno kroz karticu lica.

Identifikacioni broj: 9057

Dodata je opcija grupne izmene polja za više lica. Pokreće se iz tabele lica na desni klik.

Identifikacioni broj: 9452

Dodat je novi izveštaj koji prikazuje stručna usavršavanja zaposlenih u određenom periodu.

Podatke je moguće filtrirati po zaposlenom i tipu ugovora o radu.

Identifikacioni broj: 9551

Opcija “idi na kolonu” je podeljena u grupe tako da je lakše naći kolonu od interesa u:

 • tabeli lica
 • grupnom unosu
 • grupnoj izmeni polja
 • generatoru izveštaja.

Identifikacioni broj: 9832

Na osnovni šablon lica, šablon za javna preduzeća i šablon za ostala fizička lica dodato je novo ekstra polje “Datum početka neprekidnog rada”. Prikazuje prvi datum zaposlenja u tekućem preduzeću od kada zaposleni nema prekid staža. To može biti stalni radni odnos ili rad na određeno vreme gde su ugovori nastavljani odmah po završetku prethodnih.

Identifikacioni broj: 9914

Dodat je statistički izveštaj Odsustva na dan. Izveštaj prikazuje broj lica koji su na određeni datum na bolovanju ili nekom drugom tipu odsustva.

Identifikacioni broj: 9958

Sva polja, koja predstavljaju staž, mogu se u dokumentima prikazati u obliku gg/mm/dd ili kao 3 odvojena polja: godine, meseci, dani.

Identifikacioni broj: 10040

Dodata je tabela “Licence” na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća.

Identifikacioni broj: 10043

Dodato je izračunljivo polje “probni rad” na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća.

Identifikacioni broj: 10257

Dodato je dugme “Izračunaj” na izveštaj “Odsustva po zaposlenom”. U početku se otvara prazan izveštaj. Tek kada se klikne na dugme “Izračunaj”, biće prikazani podaci.

Identifikacioni broj: 10325

Na osnovne izveštaje:

 • Struktura zaposlenih po polu
 • Struktura zaposlenih po starosti
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju
 • Stečeno obrazovanje
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
 • Struktura zaposlenih po hijerarhiji organizacionih jedinica

moguće je dodati kolone:

 • naziv radnog mesta
 • naziv organizacione jedinice
 • datum početka neprekidnog rada

kroz opciju “izbor kolona”.

Identifikacioni broj: 10353

Na osnovne izveštaje:

 • Struktura zaposlenih po polu
 • Struktura zaposlenih po starosti
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju
 • Stečeno obrazovanje
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
 • Struktura zaposlenih po hijerarhiji organizacionih jedinica

moguće je dodati kolone:

 • datum početak prvog angažovanja
 • datum početka poslednjeg angažovanja
 • zvanje
 • ukupan staž
 • staž u preduzeću
 • BOP

kroz opciju “izbor kolona”.

Identifikacioni broj: 10522

Ubrzan je rad kadrovske evidencije.

Podaci u prethodnoj verziji i trenutnoj (tabela lica, lice, izveštaji) su isti.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10340

Ispravljena je greška koja se dešavala na izveštaju Struktura zaposlenih po obrazovanju i starosti prilikom računanja zaposlenih do 20 godina.

Identifikacioni broj: 10545

Prilikom povlačenja podataka iz lične karte u licima povlače se država i datum važenja lične karte.

Magacinsko poslovanje

Dorade:

Identifikacioni broj: 9068

Omogućeno je otvaranje detaljnog prikaza artikla iz magacinskih dokumenata.

Identifikacioni broj: 9810

Omogućeno je filtriranje magacinskih dokumenata po statusu.
U listi za izbor dokumenata, sada se vidi i napomena dokumenta.

Zarade i naknade

Dorade:

Identifikacioni broj: 9829

Do sada su se podaci u adresi i mestu primaoca pisali u primaoca odvojeni zarezima.

Sada se otvaraju posebna polja za adresu i mesto primaoca u:

 • doborovoljnom PIO
 • doprinosima komorama
 • kreditima
 • obustavama – iznos (i pojedinačnim i grupnim)
 • obustavama – procenat (i pojedinačnim i grupnim)

Kada se bira partner u ovim tabelama, ovi podaci se popunjavaju podacima iz partnera.

Isti podaci se prenose u obračun kada se podatak preuzima i koriste se kod kreiranja virmana.

Identifikacioni broj: 9890

U tabelu “službeni put u inostranstvo” dodata je kolona “neoporezivi troškovi napravljeni u lokalnoj valuti”. Ti troškovi se prenose i u samu stavku obračuna.

Istovremeno kolona “ukupni devizni troškovi neoporezivi” je preimenovana u “neoporezivi troškovi napravljeni u devizama”.

Kod isplate, ako je izabrano plaćanje na devizni račun, ti troškovi ipak idu na dinarski račun (ili u gotovinu ako dinarski račun ne postoji).
Ako se obračun kreira na osnovu naloga za službeni put, dinarski troškovi idu u novododatu kolonu.

Identifikacioni broj: 10298

Slanje obračunskih listića se sada radi putem ugrađenog konfiguratora, a ne putem xml datoteka koje su postojale.

U konfiguratoru postoji opcija da se popuni na osnovu prethodno postojeće konfiguracije u xml datoteci.

Identifikacioni broj: 10300

Dodata je opcija za slanje PO prijave iz forma za rad sa PO prijavama (Zarade i naknade – PO prijave – PO prijava za sva lica).

Ta opcija može da pošalje prijavu:

 • Svim licima
 • Samo izabranim licima

Takođe, kod štampe postoji opcija da se štampa samo licima koja nemaju e-mail adresu.

Identifikacioni broj: 10301

U obračun službenog puta u inostranstvo dodata je opcija da se računa korišćenje sopstvenog vozila. Naknada za korišćenje vozila se računa kao 30% cene litra goriva po kilometru, a neoporeziv deo se računa u skladu za zakonom. Kod preuzimanja podataka iz naloga za službeni put preuzimaju se i ovi podaci.

Identifikacioni broj: 10304

Kod obračuna za:

 • bruto radnu listu i podrazumevani učinak
 • neto radnu listu i podrazumevani učinak

razdvojene su verzije sa i bez beneficiranog staža.

Verzija bez beneficiranog staža više uopšte ne sadrži podatke za rad sa istim.

Kod verzije sa beneficiranim stažom rad sa istim je poboljšan i proširen, dodati su sledeći regioni (isto obojena polja) u obračun:

 • podela beneficije za PD prijavu
 • osnovica za beneficiju
 • porez i doprinosi na teret lica za beneficiju
 • porez i doprinosi na teret poslodavca na beneficiju

Na osnovu ovih podataka sada se vrši obračun beneficije i popunjava PD prijava.

Podržan je scenario da se u obračunu sa beneficijom vode i lica bez beneficije.

Identifikacioni broj: 10362

Kod operacija koje dugo traju

 • dodavanje lica
 • promena nekog od parametara obračuna

prikazuje se dokle je izračunavanje stiglo i procenjeno preostalo vreme.

Identifikacioni broj: 10367

Kalkulator proseka gleda samo važeće obračune.

Takođe, promenjen je prikaz kalkulatora proseka tako da se može lakše izabrati željeni tip proseka.

Identifikacioni broj: 10524

Kod izbora opcije u obračunu za umanjenje visine plata u javnom sektoru od 1.11.2014 pojavljuje se opcija za izbor procenta umanjenja. Vrednosti su:

 • 10% – podrazumevano
 • 5%

Umanjenje se vrši u skladu sa izabranim procentom.

Identifikacioni broj: 10526

Ubrzan je rad modula zarade.

Podaci u prethodnoj verziji i trenutnoj (tabela lica, lice, obračuni…) su isti.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10462

Kada se pokušava brisanje tekućeg računa ili deviznog tekućeg računa u kartici lica, više ne izlazi greška već obaveštenje da nije moguće obrisati račun i da se za taj račun, ako se više ne koristi, u koloni Procenat isplate na dati račun unese 0%.

Identifikacioni broj: 10479

Ako kod štampe virmana nije označeno polje “štampaj ime lica na virmanu” sada se na virmanu pojavljuje i adresa i mesto banke.

Finansijsko knjigovodstvo

Ispravke:

Identifikacioni broj: 9838

Ispravljen je izgled štampane forme deviznog naloga za knjiženje tako da ne prikazuje iznose u dva reda.

zvodi i blagajne

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10344

Više ne izlazi greška kada se u virmanima izabere poslovni partner koji nema naziv, adresu ili mesto, već obaveštenje sa informacijom da određeno polje nije popunjeno.

Evidencija proizvodnje

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10375

Dnevni izveštaj se knjiži ispravno kada postoje važeći robni dokumenti kreirani iz tog izveštaja.

Nalog za službeni put

Dorade:

Identifikacioni broj: 10394

Napravljena je funkcionalnost slanja naloga za službeni put na mejl zaposlenog. Desnim klikom na nalog u filteru naloga pojaviće se meni u kojem se nalazi opcija “Pošalji na mejl”.

Osnovna sredstva

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10463

Prilikom otvaranja OA dokumenta u donjem levom uglu postoji tekst sa formulom za izračunavanje vrednosti otuđenja.