DOWNLOAD

MPP2 - verzija 2.3.19335.1

DOWNLOAD

Verzija: 2.3.19335.1 – Datum: 30.12.2019.

Modul: Finansijsko knjigovodstvo
Dorade:

Identifikacioni broj: 2087

U izveštaju Pregled prometa poslovnih partnera, dodata je mogućnost grupisanja po organizacionim jedinicama i/ili anlaitikama.

Identifikacioni broj: 2974

U izveštaj Analitička kartica otvorenih stavki, dodata je mogućnost grupisanja po partnerima, organizacionim jedinicama i analitikama.

Identifikacioni broj: 2087

U izveštaju Pregled prometa poslovnih partnera, dodata je mogućnost grupisanja po organizacionim jedinicama i/ili anlaitikama.

Identifikacioni broj: 2974

U izveštaj Analitička kartica otvorenih stavki, dodata je mogućnost grupisanja po partnerima, organizacionim jedinicama i analitikama.Problem je što ne mogu da prikažem sve org. jedinice odjednom ili sve analitike, već samo jednu analitiku ili org. jedinicu.Takođe ne prikazuje posebno izveštaj za određenu analitiku.

Identifikacioni broj: 11579

Knjigovodstveni dnevnik se može filtrirati po naprednim analitikama.

Identifikacioni broj: 3765

U izveštaj o dospelim obavezama ubačena je mogućnost pregleda po datumu dužničko-poverilačkog odnosa (DPO).

Identifikacioni broj: 10675

Za korisnike standardnog i naprednog nivoa:
Omogućeno potpisivanje IOS-a digitalnim sertifikatom.

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 8538

Kod izlaznih računa napomene o oslobađanju od PDV-a su usklađene sa zakonom. Pozicioniranjem kursora miša iznad naziva člana, pojavljuje se opis.

Identifikacioni broj: 9595

U šifarniku poslovnih partnera dodata je analitika koja se prosleđuje na dokumente prilikom izbora poslovnog partnera.
Dodato je i podešavanje režima rada dodele analitike poslovnog partnera (Primeni analitike poslovnog partnera na račune bez pitanja).

Identifikacioni broj: 9906

Dodata je opcija preuzimanja dokumenta “prijemnica” iz modula robno-materijalno knjigovodstvo u ulazne račune.

Identifikacioni broj: 10393

Kroz detalj računa omogućeno je kopiranje izdatih računa za knjige 2, 5, 6, 7, 10, 17, 18 i 20.

Identifikacioni broj: 11142

Avansne uplate kod turističkih agencija evidentiraju se u PDV evidenciji kako bi se obezbedili podaci o iznosu stvarnih odnosno procenjenih troškova sadržanih u avansima na koje se pdv obračunava. Podaci u vezi sa primljenim avansom za jedinstvenu turističku uslugu ne iskazuje se u poljima 4.1.1 i 4.1.2 već samo iznos razlike na 4.1.3 i iznos obračunatog pdv-a iz razlike na 4.1.4

Avans se evidentira sa poljem 4.1. U stavci avansa (KIR 2 ) se unosi razlika u kolonu vrednost u redu opšta stopa. Program automatski izračunava osnovicu i PDV. Takođe treba da se označi da je dokument ručno proknjižen, ako knjiženje nije potrebno.

Identifikacioni broj: 11281

U štampi računa/predračuna dodata je opcija čuvanja predefinisanih podešavanja za štampu “sa PDV-om”, “napomena o kursu” i “obe valute”.

Identifikacioni broj: 11386

Dodata je mogućnost čuvanja šablona aneksa ugovora i čuvanje popunjenih aneksa uz ugovor.

Identifikacioni broj: 11391

U ugovorima je omogućeno da se na stavke računa iz ugovora dodaju polja koja se prilikom generisanja računa menjaju sa tekstom iz nekog polja ugovora.

Identifikacioni broj: 11393

U ugovorima su prošireni periodi obračunavanja sa godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim periodima. Dodat je mehanizam za kreiranje anuitetnog plana za različite periode obračunavanja.

Identifikacioni broj: 11448

Dodata je mogućnost otvaranja izvoda iz izveštaja Saldo kupca i Saldo dobavljača (na dugme Prikaži).

Identifikacioni broj: 11510

Kroz detalj računa omogućeno je kopiranje primljenog računa.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 11005

Kada se promeni magacin na izdatom računu, prilikom izbora artikla na strelicu, artikli se filtriraju prema vrsti koja odgovara izabranom magacinu.

Identifikacioni broj: 11570

U polju 8a.6 POPDV evidencije ulazi zbirna osnovica opšte i posebne stope a polje vrednost osnovice je zbir tih osnovica.

Identifikacioni broj: 11650

Kada se u izveštaju Fakturisano po poslovnim partnerima izabere analitika, a isključi opcija detaljno, prikazuje se ukupan promet po poslovnom partneru po selektovanim analitikama.

Identifikacioni broj: 11809

Izveštaj štampaj članove u novoj evidenciji POPDV prikazuje partnere sa nazivom i pibom.

Identifikacioni broj: 11923

Kada se iz predračuna kreira konačni račun, povlači se šifra računa u skladu sa podešavanjima.

Identifikacioni broj: 11520

Za korisnike naprednog nivoa dodata je mogućnost automatskog knjiženja za matična, zavisna i povezana lica na odgovarajuća konta.

Sada u poslovnim partnerima postoji opcija vrsta povezanosti, i u zavisnosti od izabrane vrste povezanosti, vršiće se knjiženje u KPR-u i KIR-u na kontima za matična, zavisna i povezana lica.

Modul: Osnovna sredstva
Dorade:

Identifikacioni broj: 2054

Za korisnike naprednog nivoa:
Dodat je izveštaj “Istorija računopolagača”. Izveštaj može da se štampa:

 • po računopolagačima
 • po osnovnim sredstvima.

Iz izveštaja može da se otvori kartica osnovnog sredstva na taster F11 iz kolona “inventarski broj” i “osnovno sredstvo”.

Identifikacioni broj: 6700

Za korisnike naprednog nivoa:
Kad se u kartici OS promeni organizaciona jedinica, pojavljuje se forma za premeštaj organizacione jedinice i korisnik može da postavi datum premeštaja. Taj datum će se pojaviti na izveštaju Premeštaj i na jezičku Istorija organizacione jedinice u kartici OS. U istoriji organizacione jedinice će se upisati datum završetka za prethodnu organizacionu jedinicu kao datum premeštaja smanjen za jedan dan. Nova organizaciona jedinica će biti upisana u novom redu sa datumom početka i datumom premeštaja, a datum završetka će biti prazan.

Identifikacioni broj: 10131

Dodata je opcija automatskog dodeljivanja inventarskog broja prilikom dodavanja stavki u dokument Nabavka (i početno stanje).

Identifikacioni broj: 10135

Dorađena je opcija preuzimanja osnovnog sredstva iz primljenog računa u dokument Nabavka osnovnog sredstva, i to:

 • ukoliko se PDV u računu MOŽE odbiti, u fakturnu nabavnu vrednost prenosi se iznos BEZ PDV.
 • ukoliko se PDV u računu NE MOŽE odbiti, u fakturnu nabavnu vrednost prenosi se iznos SA PDV.

Identifikacioni broj: 11098

Za korisnike naprednog nivoa:
Grupno dodeljivanje stope otpisa osnovnim sredstvima se radi preko dokumenta Formiranje stopa po učinku

Identifikacioni broj: 11099

U kartici OS, na tabu sa istorijom stopa, klikom na red i desni taster miša dobija se izveštaj Odluka o promeni stope.

Modul: Magacinsko poslovanje
Dorade:

Identifikacioni broj: 5110

U sledeće izveštaje

 • Kartica artikla
 • Lager lista
 • Pregled dokumenata po partnerima
 • Promet prema kategoriji artikla
 • Promet prema poslovnom partneru
 • Promet po analitikama
 • Stanje zaliha

dodato je filtriranje po organizacionim jedinicama.

Identifikacioni broj: 6448

U tabeli Magacinsko poslovanje – Promet, dodate su sledeće kolone iz magacinskih dokumenata:

 • evidencioni broj
 • napomena

Ispravke:

Identifikacioni broj: 12101

Kod preuzimanja magacinskih dokumenata spoljni broj se više ne preuzima 2 puta.

Modul: RINO
Dorade:

Identifikacioni broj: 5511

Dodata je kolona “datum” u dokument “Izmirenje”.

Modul: Robno materijalno
Dorade:

Identifikacioni broj: 7254

U Izveštaju o tokovima otpada omogućen je izbor jedne ili više vrsta dokumenata koji će biti prikazani.

Identifikacioni broj: 7714

U izveštaj “Pregled dokumenata” u okviru opcije “Prikaži” dodate su kolone “spoljni broj” i “serijski broj”.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 11088

Kada se Otpis knjiži u KEP, on se evidentira kao storno ulaz.

Identifikacioni broj: 11607

Kod magacina koji se vodi ručno, kada se nakon prodaje naknadno unose artikli na stanje, prikazuje se cena iz ulaznog dokumenta.

Identifikacioni broj: 11963

Kod magacina koji se vodi ručno, kada se nakon prodaje naknadno unose artikli na stanje, prikazuje se cena iz ulaznog dokumenta.

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 10402

Dodata je nova tabela na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća. Tabela “Troškovi stručnog usavršavanja” se nalazi u kartici “Obrazovanje i sposobnost” – “Stručno usavršavanje”. Tabela se odnosi na označen red tabele “Stručno usavršavanje”.

Identifikacioni broj: 9103

Na osnovni šablon lica i šablona za javna preduzeća dodato je polje “bračno stanje”.

Identifikacioni broj: 9463

Kod grupnog unosa, kada se klikne na “Dodaj stavke u tabelu”, iznad tabele za izbor lica postoje ikonice za prikaz broja redova, grupisanje.

Identifikacioni broj: 9464

U okviru opcije “grupni unos” dodate su kolone “radno mesto” i “organizaciona jedinica” kod sledećih tabela:

 • tekući računi
 • devizni računi
 • ugovorene zarade
 • radni staž
 • beneficirani staž
 • odsustva
 • godišnji odmori

Ove kolone prikazuju vrednost na tekući datum. Služe samo za prikaz, njihova vrednost ne može da se menja kroz grupni unos.

Identifikacioni broj: 9626

Na formi izveštaja Jubilarna nagrada dodata je ček lista koja filtrira podatke. Lista se puni na osnovu podešavanja. Ako u podešavanju stoji da je interval za JN 10 godina, lista treba da sadrži 10, 20, 30 i 40. Podrazumevano je štiklirano sve. Kada se nešto štiklira/odštiklira na toj kontroli podaci u tabeli se filtriraju. Izbačeno je polje “Min. br. godina staža”.

Identifikacioni broj: 10025

Na izveštaj “Pregled odsustava” dodata je opcija da mogu da se prikažu lica koja nisu bila odsutna u zadatom periodu. Kada nije štiklirano “Prikaži lica koja nemaju odsustva”, prikazuju se samo lica koja su imala neko odsustvo u zadatom periodu. Kada je štiklirano “Prikaži lica koja nemaju odsustva”, izveštaj prikazuje samo lica koja nisu imala odsustva u zadatom periodu.

Identifikacioni broj: 10105

Dodat je izveštaj Zaduženja lica, koji se kreira na osnovu podataka unetih na kartici Zaduženja.

Identifikacioni broj: 10154

Na izveštaj “Članovi porodice” kroz opciju “izbor kolona” može da se doda JMBG zaposlenog.

Identifikacioni broj: 10456

Na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća dodata je tabela “Zamene”.

Identifikacioni broj: 10505

Dodate su kolone “smer” i “godina završetka” u tabelu “Stečeno obrazovanje” na osnovnom šablonu lica i šablonu za javna preduzeća.

Identifikacioni broj: 10795

U opcije za dodelu dana godišnjeg odmora dodato je ček polje “ekskluzivan uslov” za “posebne okolnosti”. Ako je ovo polje štiklirano, osnov “posebne okolnosti” briše sve dane godišnjeg odmora dodeljene za tu godinu.

Identifikacioni broj: 11031

Dodate su kolone organizaciona jedinica i radno mesto na izveštaj Prijavljena/odjavljena lica.

Identifikacioni broj: 11036

U tabeli, koja prikazuje lica u generatoru izveštaja, obojeni su redovi pasivnih lica i kolona izračunljivih polja. Polja za prikaz su obojena u zavisnosti od toga da li su to izračunljiva polja ili kolone tabela.

Identifikacioni broj: 11169

Na statistički izveštaj po starosti dodate su kolone “broj žena” i “broj muškaraca”. Izveštaj sada može da se štampa:

 • po starosti
 • po starosti i polu.

Identifikacioni broj: 11170

Na šablonima dokumenata sada se mogu dodati i kolone iz šifarnika organizacionih jedinica.

Identifikacioni broj: 11184

Dodate su kolone šifra lica, organizaciona jedinica i radno mesto na izveštaj “Tip ugovora za sva lica”. Pošto svaki red prikazuje interval staža, može se desiti da je licu u tom periodu imalo 2 ili više radnih mesta. U tom slučaju prikazuje se poslednje radno mesto i organizaciona jedinica iz tog perioda.

Dodato je dugme “Spoji staž” koje povezuje uzastopne intervale staža lica za zadati broj dana između 2 intervala.

Identifikacioni broj: 11192

Dodat je osnovni izveštaj “Promene u periodu”.
Izveštaj prikazuje promene:

 • organizacione jedinice
 • radnog mesta
 • koeficijenta ili iznosa ugovorene zarade
 • tipa zaposlenja (staž)
 • prezimena (unosi se u lične podatke u tabelu promene)
 • zasnivanje radnog odnosa
 • prestanak radnog odnosa

Za svaku promenu prikazan je datum promene, staro i novo stanje. Postoji mogućnost da se sačuva izgled tabele. Kroz opciju “Izbor kolona” na izveštaj je moguće dodati kolone:

 • ime
 • prezime
 • pol
 • pasivan
 • stečena stručna sprema
 • priznata stručna sprema
 • hijerarhija organizacionih jedinica

Identifikacioni broj: 11310

Dodata je kolona “hijerarhija OJ” u tabelu organizacione jedinice. Sada je moguće koristiti ovaj podatak za štampu dokumenata iz poslednjeg / pretposlednjeg reda tabele.

Identifikacioni broj: 11317

U polja dokumenata za štampu dodate su sve kolone šifarnika opština i stručne spreme. Sada polja: stečen i priznat stepen stručne spreme mogu da prikažu kolone:

 • naziv za prikaz
 • naziv stepena stručne spreme (novi)
 • naziv stepena stručne spreme (stari)
 • stepen stručne spreme
 • šifra (nova)

Polja dokumenata opština, opština rada i opština rođenja mogu da prikažu:

 • naziv za prikaz
 • opština
 • stopa poreza
 • teritorija
 • filijala zdravstveno
 • šifra oblast rada
 • šifra

Identifikacioni broj: 11415

Na izveštaj “Odsustvo po zaposlenom” kroz opciju “Izbor kolona” može se dodati kolona “napomena”.

Identifikacioni broj: 11610

Proširena je forma za dodelu dana godišnjeg odmora po osnovu radnog staža.

Identifikacioni broj: 11732

Dodat je novi tab “dodatni osnovi” u parametre za dodelu dana godišnjeg odmora. Ovde su premešteni neekskluzivni uslovi iz taba “posebne okolnosti”.

Identifikacioni broj: 11740

Dodato je podešavanje “Tipovi zaposlenja za koje se dodeljuju dani godišnjeg odmora” u parametre za dodelu dana godišnjeg odmora. Ovo omogućava dodelu dana i za lica koja nisu zaposlena za stalno ili na određeno vreme.

Identifikacioni broj: 12002

Kroz opciju “Izbor kolona” moguće je dodati “mesto rada” na sledeće izveštaje:

 • Struktura zaposlenih po polu
 • Struktura zaposlenih po starosti
 • Stečeno obrazovanje
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama
 • Struktura zaposlenih po hijerarhiji organizacionih jedinica

Identifikacioni broj: 12004

Dodat je generički statistički izveštaj 13. Struktura i broj zaposlenih po …
Na formi se bira kriterijum grupisanja (mesto rada, opština rođenja…), datum i tipovi zaposlenja, a izveštaj prikazuje broj lica prema izabranom kriterijumu.

Modul: Osnovni deo programa
Dorade:

Identifikacioni broj: 10163

Omogućeno je definisanje podrazumevanog načina štampe u svakoj formi gde postoji izbor dva ili više načina štampe.. Ta štampa se pamti i uvek se koristi.

Identifikacioni broj: 10884

U glavnom prozoru aplikacije se ispisuje verzija aplikacije koja se menja prilikom svake izmene.

U prozoru Pomoć – O programu se, zajedno sa još nekoliko novih parametara vezanih za lakše otklanjanje potencijalnih problema, ispisuju:

 • Verzija aplikacije
 • Verzija baze

Identifikacioni broj: 10885

Ako korisnik ima više različitih licencnih ključeva, kod pokretanja iz system tray-a bira se sa kojim se ključem pokreće.

Identifikacioni broj: 11280

Modul ugovori:
U ugovore je dodata opcija biranja koji se kurs primenjuje na ugovoru: prodajni, kupovni, srednji

Identifikacioni broj: 11460

Proširen je spisak banaka za BiH. Ove banke su vidljive kada se koristi ključ za BiH.

Identifikacioni broj: 11764

Promenjen je način filtriranja u gridu.

Sada se u filteru kolone može birati tip pretrage klikom na oznaku koja je levo u koloni za filtiranje. Postoji desetak tipova pretrage koji mogu da zavisi od tipa podataka. Neki od najbitnijih su:

 • Počinje sa
 • Sadrži
 • Ne sadrži
 • Veće
 • Manje

Kolone koje su slovne se pretražuju i po ćirilici i po latinici.

Identifikacioni broj: 11785

U tabele je dodata opcija za pretragu teksta. Može joj se pristupiti:

 • Klikom na ikonu durbina iznad tabele.
 • Komandom CNTRL+F u gridu
 • Klikom desnim dugmetom na zaglavlje tabele pa izborom komande “prikaži panel za pretragu”

Ova opcija pretražuje i obeležava u tabeli traženi tekst.

Identifikacioni broj: 11791

Ako korisnički računar:

 • ima Windows 8.1 ili noviji
 • ima video karticu koja podržava DirectX11

MPP radi koristeći DirectX biblioteke za crtanje sadržaja.

Da li je uključen DirectX može se videti u Pomoć – O programu.

Ako se ne želi koristiti DirectX program treba pozvati sa komandnom linijom -noDirectX

Ispravke:

Identifikacioni broj: 11642

Kada se klikne na link u “balončiću” koji iskoči kao obaveštenje, taj link otvara odgovarajuće obaveštenje.

Modul: Izvodi i blagajne
Dorade:

Identifikacioni broj: 11135

Za korisnike naprednog nivoa:
Dodata je ispravka razrešenja izvoda, koja se može kreirati iz važećeg izvoda. Ako postoji ispravka razrešenja, izvod se više ne može vratiti u pripremu. Iz jednog izvoda se direktno može kreirati smo jedna ispravka.

Ispravka izvoda se kreira na komandu “Kreiraj ispravku” u izvodu. U slučaju potrebe, sledeća ispravka razrešenja se može kreirati iz važeće ispravke razrešenja.

Ispravka razrešenja je dokument po izgledu sličan izvodu ali u kome se mogu menjati samo razrešenja, sve ostalo se ne menja.

U filteru za izbor izvoda obeležene su ispravke izvoda i izvodi koji su ispravljeni.

Kada se ispravka razrešenja proknjiži, vrši se storno knjiženje na stavkama koje su promenjene, a nakon toga se knjiže ispravke. Datum ispravke je datum knjiženja.

Izveštaji daju podatke na osnovu izvoda koji je bio važeći na dan za koji se traži izveštaj.

Identifikacioni broj: 11175

Dodata je opcija uvoza izvoda koje šalje OTP banka u xml formatu.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 11976

Izvod koji ima razrešenja sa tipom razrešenja koje zahteva upisanog poslovnog partnera, tj. ima kontrolu poslovnog partnera, se ne može proglasiti važećim dok se u razrešenja ne unese poslovni partner.

Modul: Zarade i naknade
Dorade:

Identifikacioni broj: 11929

U opciju ugovorena zarada je dodata kolona “zarada se umanjuje u slučaju delimičnog radnog vremena”. Podrazumevana vrednost je “da”

U obračunima zarada je dodata opcija, da ako se vrednost ove kolone promeni na “ne” osnovna zarada se ne umanji u slučaju delimičnog radnog vremena.

U obračunu PP poslova je postojeća funkcionalnost povezana za novu kolonu u tabeli ugovorena zarada.

Identifikacioni broj: 12116
Unapređena je podrška za subvencije iz januara 2019. u obračunu lična zarada preduzetnika.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 12135

Kod izveštaja:

 • isplatna lista
 • isplatna lista gotovina
 • obračunski listići

redosled organizacionih jedinica je u skladu sa azbučnim redosledom šifara.

Identifikacioni broj: 11303

U opciju štampe kod obračuna dodata je mogućnost za izvoz virmana u poznate interne formate koje neke banke zahtevaju da bi ih rasknjižile. Koristi se kao zamena isplatne liste po bankama.

Identifikacioni broj: 11615

U izveštaje Bonusi u periodu i Obustave u periodu je dodata kolona Organizaciona jedinica.

Identifikacioni broj: 11653

Dodat je datum obračuna na zahtev za povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku za novozaposlene radnike.

Identifikacioni broj: 11690

Kod obračuna doprinosa bez isplate zarade razdvojene su verzije sa i bez beneficiranog staža.

Verzija obračuna doprinosa bez isplate zarade bez beneficiranog staža više uopšte ne sadrži podatke za rad sa istim.

Kod verzije sa beneficiranim stažom rad sa istim je poboljšan i proširen, dodati su sledeći regioni (isto obojena polja) u obračun:

 • podela beneficije za PD prijavu
 • osnovica za beneficiju
 • porez i doprinosi na teret lica za beneficiju
 • porez i doprinosi na teret poslodavca na beneficiju

Na osnovu ovih podataka sada se vrši obračun beneficije i popunjava PD prijava.

Podržan je scenario da se u obračunu sa beneficijom vode i lica bez beneficije.

Modul: Prosto knjigovodstvo
Dorade:

Identifikacioni broj: 11385

U KPO knjizi se klikom na dugme Preuzmi mogu preuzeti izlazni računi.