Edicija “Mali Poslovni Programi” verzija 2


Edicija Mali poslovni programi 2 - MPP2 je savremeno poslovno-računovodstveno softversko rešenje koje omogućava efikasnu evidenciju poslovnih promena i praćenje poslovanja privrednih subjekata.

Predstavlja drugu generaciju poslovnog softvera PS.IT-a, koji je na tržištu od 2010. godine i direktan je naslednik verzije 1 edicije „Mali poslovni programi“, koja je u periodu od 2002. do 2010. godine stekla poverenje preko 2500 korisnika i status najprodavanijeg softvera.

MPP2 objedinjuje znanja eksperata Privrednog savetnika iz domena računovodstva i poslovnih finansija i stručnjaka PS.IT-a iz oblasti informacionih tehnologija.

Moduli

Osnovni moduli

Edicija MPP2 sastoji se od 11 softverskih modula koji se bave različitim segmentima poslovanja, što omogućava da se korisnici opredele samo za određene segmente koji su njima neophodni.

Moguće je licencirati samo jedan modul iz edicije, ali ako se licencira više modula oni su u potpunosti integrisani i postoji komunikacija i razmena podataka između njih.

Automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha.Više o modulu
Uvoz izvoda platnog prometa iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.Više o modulu
Izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u, automatski obračun PDV-a, predaja poreske prijave u elektronskom obliku.Više o modulu
Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala.Više o modulu
Obračun zarada i naknada, pri čemu su podržani svi načini koji se javlјaju u praksi, kao i kreiranje neophodnih obrazaca i isplata preko elektronske banke.Više o modulu
Evidencija informacija o kadrovima, izrada različitih izveštaja, grupna obrada podataka i brzo štampanje korisnički definisanih ugovora, rešenja, odluka i sl.Više o modulu
Vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis, štampanje obrazaca i izveštajaViše o modulu
Obračun kamata po dužničko-poverilačkim odnosima, na različite javne prihode, korisnički definisane koeficijente…VIše o modulu
Dokumentaciono praćenje proizvodnje u preduzećima koja samostalno obavljaju ovu delatnost, na osnovu kreiranih normativa i radnih naloga.VIše o modulu
Količinsko praćenje stanja u magacinu kroz set izveštaja i generisanje magacinskih dokumenata.Više o modulu
Vođenje podataka o vozilima, putnih naloga i naloga za gorivo, kreiranje različitih izveštaja o vozilima.VIše o modulu

Nivoi funkcionalnosti

Postoje 3 nivoa funkcionalnosti edicije MPP2: osnovni, standardni i napredni nivo. Svaki od navedenih nivoa omogućava korišćenje određenih funkcionalnosti programa, dok se pojedini moduli mogu licencirati samo kroz određene nivoe (modul za osnovna sredstva i modul za praćenje proizvodnje).

Osnovni nivo Standardni nivo Napredni nivo
Finansijsko knjigovodstvo Finansijsko knjigovodstvo Finansijsko knjigovodstvo
Robno materijalno knjigovodstvo Robno materijalno knjigovodstvo Robno materijalno knjigovodstvo
Fakturisanje i obračun PDV-a Fakturisanje i obračun PDV-a Fakturisanje i obračun PDV-a
Platni promet Platni promet i vođenje blagajni Platni promet i vođenje blagajni
# Evidencija osnovnih sredstava Evidencija osnovnih sredstava
# # Praćenje proizvodnje

Osnovni nivo sadrži osnovne funkcionalnosti koje su potrebne „malim“ preduzećima. Standardni nivo nudi sve funkcionalnosti kao i osnovni nivo ali i još dodatnih opcija, dok napredni nivo omogućava viši nivo izveštavanja i praćenja poslovanja, kao i neke napredne mogućnosti.

Budući korisnik programa MPP2 opredeljuje se za nivo programa i jedan ili više modula u okviru tog nivoa. Nije moguće kombinovati nivoe, odnosno uzeti npr. jedan modul iz osnovnog, a drugi iz standardnog nivoa.

Moduli za obračun zarada, upravljanje ljudskim resursima, evidenciju vozila, magacinsko poslovanje i obračun kamata nisu vezani za nivoe programa i mogu se licencirati uz bilo koji nivo i modul ili koristiti samostalno.

Korisnik u toku rada može da zaključi da su mu potrebni još neki moduli programa MPP2. U tom slučaju svoj paket može da proširi sa novim modulima uz doplatu. Takođe, moguće je u toku eksploatacije programa preći na viši nivo licenciranja (na skuplji paket) uz doplatu.

Dodatni moduli

Pored navedenih osnovnih modula u ponudi PS.IT-a su i dodatni moduli koji proširuju funkcionalnost osnovnih modula edicije MPP2:

 • Obračun kompenzacije – Kompenzacija – dodatak na modul za finansijsko knjigovodstvo
 • Evidencija proizvodnje – dodatak na modul za robno-materijalno knjigovodstvo
 • Evidencija proizvodnje ugostitelja – Šank lista – dodatak na modul za robno-materijalno knjigovodstvo
 • Vođenje maloprodaje – Maloprodaja – dodatak na modul za fakturisanje i obračun PDV

Licenciranje programa

Način licenciranja

Softverski paket edicija „Mali poslovni programi 2“ se licencira po principu periodičnog iznajmlјivanja. Period licenciranja je godinu dana (od prvog dana sledećeg meseca od datuma uplate). Plaćanje se vrši unapred za period od godinu dana.

Po isteku perioda licenciranja, korisnik može produžiti licencu ili odustati od korišćenja programa. Ako odustane od korišćenja programa, korisnik ima pravo da zadrži jednu instaliranu instancu programa radi pregleda unetih podataka ali nema pravo unosa novih podataka u program.

Prilikom nabavke programa korisnik sa PS.IT-om sklapa ugovor o licenciranju na godinu dana – plaćanje licence se vrši unapred za godinu dana.

Licencna prava

Licenciranjem programa MPP2 korisnik ima sledeće prava:

 • Instalacija programa na neograničenom broju računara (izuzev modula za obračun kamata i evidenciju maloprodaje). Cena licence programa ne zavisi od broja računara.
 • Vođenje knjiga za neograničen broj firmi (privrednih subjekata). Cena licence programa ne zavisi od broja firmi za koje se vode knjige.
 • Korišćenje uputstva za upotrebu programa u vidu Help-a, koje se redovno ažurira.
 • Podrška putem telefona i slanjem mejla za kratke informacije o programu i konsultacije pri radu.

Licencom programa nije obuhvaćeno:

 • Intervencija tehničke podrške na terenu, radi instalacije (koju mogu korisnici sami da urade) ili obuke za korišćenje programa (za šta se mogu da koriste uputstvo, dodju na naše redovne prezentacije petkom ili nas kontaktiraju telefonom). Navedene intervencije se naknadno ugovaraju i naplaćuju.
 • Dorade programa prema specifičnim zahtevima korisnika (koje se ugovaraju po principu zahtev ponuda).
 • Uvoz podataka u program MPP2 iz drugih sistema i fajlova.

Prednosti korišćenja našeg programa

Usaglašenost sa zakonom

Praćenje izmena u domaćem zakonodavstvu i ažurno usaglašavanje sa njima sastavni je deo ponude softverskog rešenja MPP. Tako ćete u ovom softverskom paketu pronači praktičnu primenu i svih promena u našem zakonodavstvu koje su posledica novih Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i drugih aktuelnih propisa.

Modularnost

Modularnost softverskog paketa omogućava da se opredelite za jedan ili više modula, u skladu sa tim koje segmente poslovanja želite da podržite softverom. Rezultat je softversko rešenje koje odgovara potrebama vašeg poslovanja.

Fleksibilnost i otvorenost

Softverski paket MPP nudi veliki stepen fleksibilnosti u načinu korišćenja. Prilagodite način rada u softveru svojim poslovnim procedurama i procesima. Kao otvoren sistem MPP se mođe obogatiti dodavanjem novih specifičnih modula ili povezivanjem sa već postojećim poslovnim sistemom u preduzeću.

Elektronska komunikacija

Omogućeni su: izvoz POPDV obrasca u elektronskom obliku i njegova predaja preko portala Poreske uprave, preuzimanje izvoda iz elektronske banke, elektronsko plaćanje virmana, preuzimanje najnovije kursne liste...

Podrška i korišćenje

Program se jednostavno instalira i koristi, a izmene i dopune se preuzimaju sa sajta. u slučaju potrebe na raspolaganju su vam stručna i sertifikovana tehnička podrška, kao i besplatne konsultacije telefonom ili preko mail-a

Tehničko-tehnološke karakteristike

Platforma

Edicija „Mali poslovni programi 2″ je razvijana za Windows platformu kao standardna desktop klijent/server aplikacija. Podržane su sledeće platforme: MS Windows 7 / 8 / 10, MS Windows Server 2008, 2012 ili noviji.
Aplikativni deo softverskog rešenja je pisan u C#, baziran na .Net Framework-u 4.0, a kao alat je korišćen Microsoft Visual Studio 2012.
Sistem za upravlјanje bazom podataka je MS SQL Server 2005, ali su podržane i sve naredne verzije MS SQL Server.

Konfiguracija

Minimalna preporučena konfiguracija računara (za jedan računar) podrazumeva:

 • 4GB RAM memorije
 • 500MB na radnom disku

Baza podataka

Prilikom distribucije softverskog paketa, kao sistem za upravljanje bazom podataka isporučuje se MS SQL Express 2005, koji ne zahteva dodatno licenciranje, ali ima ograničenja u veličini baze podataka (do 10GB). Za rad na jednom računaru ili u mreži, osim operativnog sistema, program MPP2 ne zahteva nikakav dodatni softver.

Za intenzivan rad u mreži sa više od 7 računara, zbog brzine rada programa, korisnicima se preporučuje prelazak na komercijalnu verziju MS SQL Servera.

Server-klijent

Ukoliko se koristi MS SQL Express 2005 server koji stiže uz instalaciju programa, za serverski računar dovolјno je 4-6 GB RAM memorije, a ukoliko je u planu nabavka komercijalne verzije MS SQL Servera, biće potrebno nešto više memorije.

Kod klijentskih računara je bitnije da imaju dobar procesor i hard disk nego RAM memoriju. Za klijentske računare je dovolјno 4 GB RAM memorije uz dobar procesor i disk. Sistem funkcioniše tako što je na jednom računaru instalira SQL baza gde se izvršavaju upiti, dok se logika programa izvršava na klijentskim računarima.

Podrška na daljinu

Što se tiče udalјenih lokacija i pristupa sa istih, najbolјa varijanta je VPN tunel sa protokom 5Mbs, 1:1 odnos. Može i sporiji protok ali će i aplikacija raditi sporije. Što je brži protok i program će raditi brže.

Nabavka i instalacija programa

Nabavka programa

Za nabavku programa edicije Mali poslovni programi 2 i dobijanje predračuna, možete nam se obratiti putem telefona: 011/785-03-61, e-mail-a: prodaja@psit.rs ili popunjavanjem naridžbenice na našem sajtu na stranici Cenovnik. Takođe, možete kontaktirati naše zvanične distributere za Vaš region. Način plaćanja je avans 100% na tekući račun: 205-10374-06 - Komercijalna banka. Rok isporuke najkasnije 3 dana od dana uplate.

Po evidentiranoj uplati PS.IT klijentu poštom šalje račun i dva primerka Ugovora o korišćenju programa MPP2, koji klijent potpisuje i jedan primerak vraća PS.IT-u.

Instalacija programa

Instalaciju programa korisnik može preuzeti sa sajta PS.IT-a, dok licencu dobija na e-mail.

Izmene i dopune programa

Usaglašavanje sa izmenama u zakonskoj regulativi je deo softverskog paketa MPP2. Pored zakonskih izmena koje se ažurno prate, softver se permanentno usavršava dodavanjem novih i poboljšavanjem postojećih funkcionalnosti za koje PS.IT proceni da su od opšteg značaja.
Sve izmene i dopune korisnik može preuzeti u vidu instalacaije (set up-a) sa sajta PS.IT-a www.mpp2.rs i instalirati prema definisanoj proceduri.

Tehnička podrška

Tehnička podrška

Podrška korisnicima u radu sa našim softverskim rešenjima je važan segment ponude Privrednog savetnika – Informacione tehnologije. Pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili e-maila, Privredni savetnik – Informacione tehnologije ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Angažovanje tehničke podrške PS.IT-a obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 25 evra (bez PDV) za početni sat i 20 evra (bez PDV) za ostale započete sate, po zvaničnom srednjem kursu na dan fakturisanja usluge, dok angažovanje tehničke podrške po hitnom postupku i van radnog vremena, a po zahtevu korisnika, radnim danima pre 8:00 i posle 17:00 časova, kao i vikendom, obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 40 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Beograda, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje tehničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata. Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 evra (bez PDV) po kilometru.

Postoji i mogućnost intervencije „na dalјinu“ pomoću programa Team Viewer, koji omogućava pružanje tehničke podrške pristupom preko interneta računaru korisnika. Cena intervencije korišćenjem programa Team Viewer u toku radnog vremena iznosi 15 evra (bez PDV), a van radnog vremena PS.IT po ceni od 30 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Ako zahtevana intervencija iziskuje angažovanje programera PS.IT-a, cena efektivnog sata intervencije programera u toku radnog vremena PS.IT-a iznosi 35 evra (bez PDV), a van radnog vremena 50 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Ukoliko korisnik programa MPP2 želi da se izvrši neka od navedenih intervencija tehničke podrške PS.IT-a, potrebno je da pošalje zvaničan zahtev na mejl kontakt@psit.rs ili podrska@psit.rs, u kome je potrebno da se navede koju vrstu intervencije korisnik želi, na koji način želi da interencija bude izvršena i predloži termin kada bi se intervencija obavila. Nakon toga, lica iz tehničke podrške kontaktiraju korisnika i dogovaraju datum i vreme intervencije u zavisnisti od slobodnih termina. Angažovanje se evidentira na radnom nalogu koji potpisuju korisnik i odgovorno lice iz PS.IT-a i koji predstavlјa osnov za fakturisanje usluge.

Cena usluga je data u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa. Rok za plaćanje računa nastalih po osnovu tehničke podrške je 7 dana od datuma izdavanja.

Ostale aktivnosti

Prilagođavanјe programa potrebama klijenta

Kao otvoreno i fleksibilno koncipirano rešenje, softverski paket MPP2 se u najvećem broju slučajeva može efikasno doraditi ili nadograditi.
Iz dosadašnjeg iskustva, zahtevi za prilagođavanje softvera potrebama konkretnog klijenta se mogu grupisati u jednu od sledećih kategorija:

 • Izrada novog softverskog modula koji se integriše sa standardnim modulima MPP2, a pruža podršku za određene specifične poslovne procedure korisnika ili segmente poslovanja koji nisu obuhvaćene standardnim modulima;
 • Proširivanje postojećih funkcionalnosti standardnih modula;
 • Izrada dodatnih izveštaja, specificiranih od strane klijenta.

Procedura za doradu ili nadogradnju podrazumeva: pismeni zahtev, dostavlјanje ponude, prihvatanje ponude i realizaciju. Ako se obim posla proceni kao mali, može se uz dogovor sa naručiocem zahtev realizovati kroz sate tehničke podrške.

Mogućnost izveštavanјa

Pored standardnog skupa izveštaja koji je naveden u opisu standardne funkcionalnosti softverskog paketa i koji se stalno proširuje razvojem softvera, moguće softverski paket proširiti dodatnim skupom izveštaja koji će biti u skladu sa potrebama korisnika, pod uslovom da za takav izveštaj postoje podaci u bazi aplikacije.
Sam korisnik kroz postojeće opcije softvertskog paketaima mogućnost da generiše veliki broj izveštaja uz pomoć MS Excel-a. Pored toga ako vlada radom sa bazama podataka sam korisnik može generisati i izveštaje direktno iz baze podataka.

Integracija sa drugim softverskim rešenјima

MPP2 je otvoren za integraciju sa softverskim rešenjima drugih proizvođača. Do sada smo imali iskustava integracije MPP2 sa softverima SAP, Navision, eHRM, …
Tehnički, integracija se može realizovati na različitim nivoima: komunikacija eksternim fajlovima, direktan pristup bazi podataka, Windowa servisi i sl.) , a sama edicija MPP2 ima i standardne opcije za uvoz i izvoz u i iz XML fajla.
Kako će se integracija realizovati zavisi od potreba klijenta i mogućnosti softvera sa kojim se integracija radi.

Preuzimanјe podatka iz drugog softvera

Ukoliko korisnik ima mogućnost da iz poslovnog softvera koji koristi izveze podatke u XML, Excel ili neki drugi pogodan format, PSIT bi mogao te podatke da uveze u program MPP2. Obično su to šifarnici poslovnih partnera, artikala, magacina, lica, presek stanja u finansijama i robno-matrijalnoj evidenciji, ali moguće je uvesti i dokumenta ili neke druge podatke.

Uvoz podataka moguće je izvršiti na osnovu predrfinisanih Excel fajlova PS.IT-a, koje bi korisnik popunio sa neophodnim podacima koji bi se uvozili. Drugi način uvoza je na osnovu fajlova koje korisnici sami dostave, a koji su izvezeni iz nekog drugog softvera.
Sama mogućnost uvoza ovakvih fajlova zavisi od formata dostavlјenih fajlova, a cena od konkretnih podataka koji se uvoze. Ukoliko korisnik želi da PS.IT izvrši uvoz podataka u MPP2 potrebno je da dostavi primer fajlova, kako zaposleni u PS.IT-u procenili mogućnosti i dali ponudu za uvoz zahtevanih podataka.

Popusti

U odnosu na navedene iznose u cenovniku, korisnik može ostvariti dodatne POPUSTE po sledećem osnovama:

 • Ako se opredeli za sve module u okviru izabranog nivoa programa ostvaruje pravo na 10% popusta;
 • Sva preduzeća ili agencije koje su osnovane u periodu od šest meseci pre datuma kupovine programa, ostvaruju popust od 50% za prvu godinu korišćenja programa.

Popusti se ne mogu kombinoviati.