Obračun kamate – modul KAMATA

  Modul za obračun kamate – KAMATA – omogućava brz i efikasan obračun kamata po dužničko-poverilačkim odnosima, na različite javne prihode, korisnički definisane koeficijente…

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vrše obračun kamata.
  • Svim preduzećima, advokatskim kancelarijama kao osnovno sredstvo za brz i efikasan obračun kamata.

  Funkcionalnosti modula Kamata

  • Jednostavan unos podataka o zaduženjima i uplatama, kao i mogućnost preuzimanja ovih podataka iz modula za finansijsko knjigovodstvo–Konto (slika 1).
  • Više načina obračuna kamata (slika 2):

   – obračun zatezne kamate po dužničko-poverilačkim odnosima (u programu postoje podaci od 1.1.1952.) po prostoj metodi.

   – obračun zatezne kamate duga na različite javne prihode (u programu postoje podaci od 9.7.1994).

   – obračun kamate na osnovu kretanja cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).

   – obračun kamate na osnovu rasta cena na malo (u programu postoje podaci od 1.7.1996).

   – obračun kamate na osnovu referentne kamatne stope za EUR (Main refinancing rate).

  • Mogućnost obračuna kamate sa manuelno zadatim kamatnim stopama. U okviru ovih obračuna moguće je računanje denominacije.
  • Štampanje izveštaja obračuna kamate (slika 3).
  • Jednostavno i efikasno ažuriranje kamatnih stopa i koeficijenata preuzimanjem preko interneta (slika 4).

  Način licenciranja:

  Jedna licenca modula za obračun kamata može se aktivirati na dva računara.

  Slike i prikazi modula:

  Slika 1

  Slika 2

  Slika 3

  Slika 4