Osnovna sredstva – modul POLIS

  Modul za evidenciju osnovnih sredstava – POLIS – omogućava vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis osnovnih sredstava, štampanje obrazaca i izveštaja.

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje svojim klijentima vode poslovne knjige i evidenciju osnovnih sredstava.
  • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju osnovnih sredstava.

  Funkcionalnosti modula Polis

  • Kreiranje kartica osnovnih sredstava.
  • Knjigovodstvena i poreska evidencija osnovnih sredstava.
  • Evidencija povećanja i smanjenja vrednosti osnovnih sredstava.
  • Evidencija otuđenja i otpisa osnovnih sredstava.
  • Praćenje po lokacijama, organizacionim jedinicama, računopolagaču.
  • Pojedinačni ili grupni obračun knjigovodstvene amortizacije, po proporcionalnom ili degresivnom metodu.
  • Obračun poreske amortizacije i kreiranje OA obrasca.
  • Evidencija revalorizacije osnovnih sredstava.
  • Vodjenje osnovnih sredstava po nomenklaturnim grupama.
  • Izrada popisa osnovnih sredstava, štampanje popisne liste, evidencija popisnog višaka i popisnog manjaka.
  • Izrada PK obrasca.
  • Praćenje istorije promana amortizacione stope, organizacione jedinice i računopolagača osnovnog sredstva.
  • Set izveštaja i pregleda osnovnih sredstava po definisanim atributima.
  • Mogućnost evidencije alata i sitnog inventara kroz formu kartice osnovnog sredstva.

  Modul Polis moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Standardni nivo
  • Napredni nivo
  Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik